اسامی برخی از رتبه های تک و دورقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد 96

رتبه هاي برتر ارشد 96

امسال نیز همانند سال های گذشته بیشترین رتبه های یک، تک و دو رقمی آزمون کارشناسی ارشد سال 96 از داوطلبان مدرسان شریف بوده است و می توانید اسامی رتبه های برتر گروه های آموزشی را در جدول زیر مشاهده کنید. توجه داشته باشید که سایر اسامی رتبه های برتر، متعاقباً به جدول زیر اضافه خواهند شد.

 

 

اسامی رتبه های یک، تک رقمی و دو رقمی مدرسان شریف در آزمون ارشد 96
مهندسی برق (1251)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
محمد شهبازی مهندسی برق (1251) 1 رتبه 1 الکترونیک، رتبه 1 مخابرات(میدان و سیستم)، رتبه 2 مهندسی پزشکی، رتبه 3 کنترل، رتبه 4 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی، رتبه 5 مکاترونیک
عادل حیدری مهندسی برق (1251) 1 رتبه 1 گرایش قدرت، رتبه 2 الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی، رتبه 7 گرایش‌اهی مخابرات(میدان) و کنترل، رتبه 4 گرایش مکاترونیک
شهرزاد خرسند مهندسی برق (1251) 1 رتبه 1 گرایش کنترل، رتبه 1 مهندسی پزشکی، رتبه 3 مکاترونیک، رتبه 4 مخابرات(میدان)، رتبه 5 الکترونیک قدرت، رتبه 8 مخابرات (گرایش میدان و سیستم)
حسین عبداللهی مهندسی برق (1251) 1 رتبه 1 گرایش الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی، رتبه 2 گرایش قدرت، رتبه 6 کنترل و مخابرات(سیستم)، رتبه 8 مکاترونیک
حسام عمده غیاثی مهندسی برق (1251) 2 رتبه 2 گرایش الکترونیک، رتبه 4 گرایش مخابرات(میدان و سیتم)، رتبه 4 گرایش مهندسی پزشکی، رتبه 5 گرایش مخابرات(سیستم)، رتبه 9 مکاترونیک
آرمین پیراسته زاد مهندسی برق (1251) 2 رتبه 2 گرایش کنترل، رتبه 3 گرایش مهندسی پزشکی
امیر رضا کاظمی مهندسی برق (1251) 2 رتبه 2 گرایش مخابرات (میدان و سیستم)
فرزاد نصیرپور مهندسی برق (1251) 3 رتبه 3 گرایش قدرت، رتبه 6 الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی، رتبه 7 مکاترونیک
احسان برکم مهندسی برق (1251) 3 رتبه 3 گرایش الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی، رتبه 6 گرایش قدرت
مهدی بلبل امیری مهندسی برق (1251) 3 3 مخابرات سیستم و مخابرات میدان، 4 الکترونیک
علی عابدینی مهندسی برق (1251) 4 4 سیستم قدرت، 10 مخابرات میدان
محمد قائدی بارده مهندسی برق (1251) 5 5 الکترونیک
امیرپارسا زیوری مهندسی برق (1251) 5 5 مخابرات میدان
علی طایفه یونسی مهندسی برق (1251) 6 6 الکترونیک، 6 مهندسی پزشکی، 9 مخابرات سیستم
آرش کوه زادمحمدی مهندسی برق (1251) 7 7 الکترونیک
فرشاد امانی مهندسی برق (1251) 7 7 سیستم قدرت، 9 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی
محمدمهدی رجائی ریزی مهندسی برق (1251) 7 7 مخابرات سیستم، 9 الکترونیک، 9 مهندسی پزشکی
سجاد کچوئی مهندسی برق (1251) 7 7 مهندسی پزشکی
شهریار سرمست مهندسی برق (1251) 7 7 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
پویان رضاپور مهندسی برق (1251) 8 8 الکترونیک
حسام الدین مصلی مهندسی برق (1251) 8 8 کنترل
مهدی اسحقی مهندسی برق (1251) 9 9 سیستم قدرت
امیر رحیم پور مهندسی برق (1251) 9 9 مخابرات میدان، 10 مخابرات سیستم
وحید رضایی مهندسی برق (1251) 10 10 الکترونیک- 18 مهندسی پزشکی- 24 مخابرات سیستم- 26 مکاترونیک- 32 مخابرات میدان- 58 کنترل
حامد لاسجردی مهندسی برق (1251) 10 10 قدرت - 11الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی- 18 مکاترونیک- 31 کنترل- 73 مخابرات میدان- 99 الکترونیک
سروش قندی مهندسی برق (1251) 11 11 کنترل - 21 مهندسی پزشکی- 42 مخابرات سیستم- 50 مخابرات میدان- 50 الکترونیک قدرت و ماشین- 66 الکترونیک- 71 مکاترونیک- 86 سیستم قدرت
صدرا تفقدی جامی مهندسی برق (1251) 13 13 الکترونیک- 23 مهندسی پزشکی- 30 مکاترونیک- 32 مخابرات سیستم- 36 مخابرات میدان- 63 کنترل
دیار امینیان مهندسی برق (1251) 14 14 سیستم قدرت- 14 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی- 27 مکاترونیک- 48 کنترل- 89 مخابرات میدان
فیروز شهریاری مهر مهندسی برق (1251) 15 15 مخابرات میدان- 38 الکترونیک- 40 مخابرات سیستم- 65 مهندسی پزشکی
علی فرهادی مهندسی برق (1251) 17 17 الکترونیک - 25 قدرت- 46 مکاترونیک- 51 کنترل- 94 مخابرات سیستم
عباس قربانی مهندسی برق (1251) 18 18 الکترونیک- 26 مخابرات میدان و مخابرات سیستم- 27 مهندسی پزشکی- 55 مکاترونیک- 95 کنترل
محمدمهدی حسن زاده مهندسی برق (1251) 18 18 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی- 25 سیستم قدرت- 33 کنترل- 40 مکاترونیک- 80 مخابرات میدان- 87 مخابرات سیستم- 98 مهندسی پزشکی
امین فرج زاده مهندسی برق (1251) 19 19 قدرت- 22 الکترونیک قدرت و ماشین الکتریکی- 37 مکاترونیک- 56 کنترل
امیر بهادر آبدار باش مهندسی برق (1251) 20 20 الکترونیک- 37 مهندسی پزشکی- 47 مخابرات میدان-48 مخابرات سیستم- 49 مکاترونیک- 84 کنترل
مهدی غفاری مهندسی برق (1251) 20 20 مخابرات سیستم- 28 مهندسی پزشکی- 29 مخابرات میدان- 35 الکترونیک- 43 کنترل- 78 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی
صادق داوودی زاد مهندسی برق (1251) 21 21 سیستم قدرت- 24 الکترونیک قدرت- 29 مگاترونیک-57 کنترل
شهریار ابراهیمی مهندسی برق (1251) 21 الکترونیک
کیارش امیرمظفری ثابت مهندسی برق (1251) 22 22 الکترونیک- 25 مهندسی پزشکی- 29 مخابرات سیستم- 45 مخابرات میدان- 65 مکاترونیک- 78 کنترل
امین اسماعیلی مهندسی برق (1251) 22 رتبه 22 مهندسی پزشکی و رتبه 23 گرایش مخابرات سیستم
زهیر شهریاری مهندسی برق (1251) 23 23 قدرت و مکاترونیک- 28 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی- 47 کنترل
امید عابد مهندسی برق (1251) 25 رتبه 25 مخابرات و رتبه 60 الکترونیک و رتبه 93 مخابرات
سیدعلیرضا نوربخش مهندسی برق (1251) 29 29 الکترونیک - 38 مخابرات میدان و مهندسی پزشکی- 41 مخابرات سیستم- 46 کنترل- 66 مکاترونیک- 86 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی
امید نجفی پور مهندسی برق (1251) 29 سیستم های قدرت
سعید حاج محمدی مهندسی برق (1251) 30 گرايش الكترونيك قدرت و ماشين هاي الکتریکی
محمد خادم حسینیه مهندسی برق (1251) 30 30 الکترونیک- 36 مهندسی پزشکی - 45 مخابرات سیستم- 55 مخابرات میدان- 73 مکاترونیک- 86 کنترل
سیدعلی علیزاده مهندسی برق (1251) 30 30 مخابرات میدان- 75 مخابرات سیستم
مصطفی مرادی مهندسی برق (1251) 31 31 مخابرات سیستم- 31 مهندسی پزشکی- 33 الکترونیک- 57 مخابرات میدان- 97 کنترل
محمدرضا پاشازانویسی مهندسی برق (1251) 32 32 مخابرات سیستم- 39 مخابرات میدان- 48 مهندسی پزشکی- 49 الکترونیک- 74 کنترل
سهراب محتاط مهندسی برق (1251) 33 33 قدرت- 40 الکترونیک قدرت و ماشین الکتریکی- 61 مکاترونیک
محمدرضا دیوسالار مهندسی برق (1251) 33 33 کنترل- 42 مهندسی پزشکی- 49 مخابرات سیستم- 64 مخابرات میدان- 93 الکترونیک قدرت و ماشین الکتریکی- 95 الکترونیک
مصطفی رمضانی مهندسی برق (1251) 34 34 مخابرات سیستم- 35 مهندسی پزشکی- 37 الکترونیک- 61 مخابرات میدان- 91 کنترل
مجتبی صالحی مهندسی برق (1251) 37 الكترونيك قدرت و ماشينهاي الكتريكي
صادق اخلاقی مهندسی برق (1251) 37 37 الکترونیک قدرت و ماشین الکتریکی- 41 سیستم قدرت- 62 مکاترونیک- 72 کنترل
مسعود متقی زاده مهندسی برق (1251) 37 سیستم های قدرت
مجید مکتوبیان مهندسی برق (1251) 37 سیستم های قدرت
ماهان فکوری فرد مهندسی برق (1251) 39 39 سیستم قدرت- 48 الکترونیک قدرت و 70 مکاترونیک
محمد میرزایی مهندسی برق (1251) 40 40 کنترل- 56 مکاترونیک- 94 الکترونیک قدرت و ماشین الکتریکی
ساجد آلبوغبیش مهندسی برق (1251) 42 42 مکاترونیک- 48 قدرت- 62 الکترونیک قدرت - 62 کنترل و رتبه 16 در رشته ابزار دقیق و اتوماسیون درصنایع نفت
نادر حسینی نقوی مهندسی برق (1251) 43 الکترونیک
امیر آهنگرزاده مهندسی برق (1251) 44 الکترونیک
وحید فیروزی مهندسی برق (1251) 44 مهندسی مکاترونیک
سعید عسگری مهندسی برق (1251) 45 45 سیستم قدرت- 45 الکترونیک قدرت- 48 مکاترونیک
محمد امیرفتاحی مهندسی برق (1251) 45 کنترل
امیرسالار پاشایی داویان مهندسی برق (1251) 47 رتبه47مخابرات سیستم-رتبه53مهندسی پزشکی-رتبه 71مخابرات میدان وموج-رتبه 85 الکترونیک -رتبه 88کنترل
احمد نیکومحاسن مهندسی برق (1251) 48 سیستم های الکترونیکی
حسین باقرزاده مهندسی برق (1251) 49 قدرت
شایان زهره ای مهندسی برق (1251) 51 51 الکترونیک
آفرین آقاسی زاده مهندسی برق (1251) 52 52 مهندسی پزشکی- 78 مخابرات سیستم- 78 کنترل
رضا زواری فسقندیس مهندسی برق (1251) 52 الکترونیک
رضا سعادتی منعم مهندسی برق (1251) 53 53 سیستم قدرت- 58 الکترونیک قدرت و ماشین- 92 مکاترونیک
سید علیرضا مطهری مهندسی برق (1251) 53 مخابرات
محمدصادق فروزان مهر مهندسی برق (1251) 54 54 کنترل - 81 مهندسی پزشکی
نیلوفر محمدی مهندسی برق (1251) 55 55 سیستم قدرت- 66 الکترونیک قدرت و 93 مکاترونیک
محمد زارع مهندسی برق (1251) 58 رتبه 58 مهندسی پزشکی-رتبه 59 الکترونیک-رتبه 60مخابرات سیستم-رتبه 90مخابرات میدان
محمد رمضانی مهندسی برق (1251) 64 64 سیستم قدرت- 75 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
فاطمه احمدی پور مهندسی برق (1251) 65 65 سیستم قدرت- 80 الکترونیک قدرت و ماشین الکتریکی
میلاد ابول پور مهندسی برق (1251) 67 67 مخابرات سیستم- 82 مهندسی پزشکی
مهدی عباس پور مهندسی برق (1251) 69 69 سیستم قدرت- 83 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی
حسین شفیعی مهندسی برق (1251) 73 73 الکترونیک قدرت و ماشین الکتریکی- 82 سیستم قدرت
مهدی امینی نیک مهندسی برق (1251) 74 الکترونیک
عادل عامری مهندسی برق (1251) 74 مهندسی انرژی های تجدید پذیر و رتبه 27 مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت
بهروز زارع بوانی مهندسی برق (1251) 75 75 الکترونیک- 92 مخابرات میدان- 95 مهندسی پزشکی- 96 مخابرات سیستم
عاطفه خوش خواه طینت مهندسی برق (1251) 77 77 الکترونیک- 86 مخابرات سیستم- 89 مهندسی پزشکی- 96 مخابرات میدان
سید جلال دعایی مهندسی برق (1251) 82 82 مخابرات سیستم
احسان شاه پروری مهندسی برق (1251) 84 84 الکترونیک-رتبه 99 مخابرات میدان وموج
حامد رضانژاد درازکلا مهندسی برق (1251) 85 مخابرات
ابوالقاسم کریمی مهندسی برق (1251) 87 87 مهندسی پزشکی و رتبه 55 رشته ابزاردقیق و اتوماسیون درصنایع نفت
محمدرضا هزارجریبیونوش مهندسی برق (1251) 88 88 سیستم قدرت
امیر اشتری گرگری مهندسی برق (1251) 89 الکترونیک
بهاره بابائی دراز مهندسی برق (1251) 90 90 الکترونیک
امیدرضا گندم مالمیری مهندسی برق (1251) 90 90 الکترونیک
پژمان آبروشن مهندسی برق (1251) 90 سیستم های قدرت
حسین آقامحمدی مهندسی برق (1251) 92 مخابرات سیستم
فرهاد بیرق دار مهندسی برق (1251) 96 الکترونیک
امیرحسین کشاورز مهندسی برق (1251) 97 مخابرات سیستم
سمیرا احمدی مهندسی برق (1251) 97 سیستم الکترونیک دیجیتال
مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
امید حیدری مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 1 مدیریت کسب و کار MBA
شقایق پوروثوقی سرچشمه مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 6 مدیریت کسب و کار MBA
محمدامین اجاقی مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 7 مدیریت کسب و کار MBA
علی چقازردی مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 8 مدیریت کسب و کار MBA
سیدفرزاد یعقوبی عراقی مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 9 مدیریت کسب و کار MBA
علی اکبر مرندی مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 10 مدیریت کسب و کار MBA
بامداد بذرافکن مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 11 مدیریت کسب و کار MBA
مهدی شریفی مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 14 مدیریت کسب و کار MBA
فرزاد خدارحیمی بوگر مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 16 مدیریت کسب و کار MBA
محسن هنرور مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 17 مدیریت کسب و کار MBA
طاهره میرزایی مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 18 مدیریت کسب و کار MBA
مهیار قرائیان مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 19 مدیریت کسب و کار MBA
مجتبی ابوطالبی مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 20 مدیریت کسب و کار MBA
سیدمحمدحسین سادات رسول مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 21 مدیریت کسب و کار MBA
رضا چراغ زاده راد مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 22 مدیریت کسب و کار MBA
حسن عدوانی مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 26 مدیریت کسب و کار MBA
سیدامیرحسین اعتمادحسینی مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 27 مدیریت کسب و کار MBA
محمد مرادی مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 28 مدیریت کسب و کار MBA
نیلوفر عروجلو مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 30 مدیریت کسب و کار MBA
مهران بهمنی مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 31 مدیریت کسب و کار MBA
مانا ساکی مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 32 مدیریت کسب و کار MBA
پوران زمانی پهمدانی مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 34 مدیریت کسب و کار MBA
سیدمحمد سحاب جعفری مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 35 مدیریت کسب و کار MBA
میلاد اولاد مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 36 مدیریت کسب و کار MBA
علی لیاقت مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 37 مدیریت کسب و کار MBA
مسعود عطارسعدآباد مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 38 مدیریت کسب و کار MBA
سعید امیرفرهنگی مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 40 مدیریت کسب و کار MBA
میلاد ابراهیمی مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 41 مدیریت کسب و کار MBA
محمد جعفری نسب مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 41 مدیریت امورشهری
کیان کریمی نمچ مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 44 مدیریت کسب و کار MBA
سمیه بتنج مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 46 مدیریت کسب و کار (MBA)
میلاد نوروند مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 48 مدیریت کسب و کار MBA
محمدامیر مداحی مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 49 مدیریت کسب و کار MBA
آرمان فرهزاد بروجنی مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 50 مدیریت کسب و کار MBA
محمدحسین محمدزاده نوش آبادی مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 51 مدیریت کسب و کار MBA
محمدامین بهفر مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 52 مدیریت کسب و کار MBA
احسان خاکسار مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 54 مدیریت کسب و کار MBA
مسعود سالخورده مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 55 مدیریت کسب و کار MBA
علی صلواتی زاده مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 58 مدیریت کسب و کار MBA
سجاد همایونفرد مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 59 مدیریت کسب و کار MBA
امین کاشی مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 60 مدیریت کسب و کار MBA
محمدحسین تاجیک مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 61 مدیریت کسب و کار MBA
احسان مهدی خانی مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 63 مدیریت کسب و کار MBA
امیرمسعود خلاوه مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 64 مدیریت کسب و کار MBA
محمدمهدی تاج الدینی مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 65 مدیریت کسب و کار MBA
محسن نادری مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 68 مدیریت کسب و کار MBA
امیرحسین حسینی مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 69 مدیریت کسب و کار MBA
مرضیه السادات علایی مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 70 مدیریت کسب و کار MBA
سالار محبی مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 71 مدیریت کسب و کار MBA
حسین پورواسعی مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 72 مدیریت کسب و کار MBA
شایان زمانی مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 74 مدیریت کسب و کار MBA
سعید شاکری نژاد مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 78 مدیریت کسب و کار MBA
سینا حسن زاده مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 79 مدیریت کسب و کار MBA
فاطمه جنگلی کسمایی مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 80 مدیریت کسب و کار MBA
پوریا شریفی نژاد مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 82 مدیریت کسب و کار MBA
آناهیتا ناظمی مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 86 مدیریت کسب و کار MBA
علی بابایی مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 88 مدیریت کسب و کار MBA
میلاد فخرالدین مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 96 مدیریت کسب و کار MBA
شایسته محمدی مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 99 مدیریت کسب و کار MBA
محمدرضا محمودی مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 4 مدیریت امور شهری
طیب شاه محمدی مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 9 مدیریت امور شهری
فاطمه قنواتی مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 18 مدیریت امور شهری
سحر سوقندی مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 22 مدیریت امور شهری
حمیدرضا تیموری نوده مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 31 مدیریت امور شهری
احسان عزیزی مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 46 مدیریت امور شهری
سینا افضلیان شیروان مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 58 مدیریت امور شهری
سجاد همایونفرد مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 59 مدیریت امور شهری
فاطمه دریاپیما مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 75 مدیریت امور شهری
ماجده نعیمی مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 90 مدیریت امور شهری
پریا قاسمی مدیریت کسب و کار و امور شهری (1148) 92 مدیریت امور شهری
مهندسی مکانیک (1267)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
امین محمدی نصرآبادی مهندسی مکانیک (1267) 1 همه گرایش ها به جز مکاترونیک وساخت وتولید
علیرضا رحیمی مهندسی مکانیک (1267) 1 1مکاترونیک- 2جامدات- 18ساخت
آرمان آرزومند مهندسی مکانیک (1267) 2 2ساخت و تولید
سیدمحمدرضا حسینی مهندسی مکانیک (1267) 3 3تبدیل- 4طراحی
امید محمدزاده مهندسی مکانیک (1267) 3 3ساخت و تولید
سعید اصفهانی مهندسی مکانیک (1267) 4 4جامدات
امید محمدی مهندسی مکانیک (1267) 5 5جامدات- 9تبدیل
کسری صحت مهندسی مکانیک (1267) 6 6دینامیک خودرو
کاوه علیزاده مهندسی مکانیک (1267) 7 7ساخت و تولید
پیمان دستیار مهندسی مکانیک (1267) 7 رتبه 7 مکاترونیک، رتبه 8 طراحی سیتم های دینامیکی خودرو
پدرام مقدوری مهندسی مکانیک (1267) 8 8طراحی
حامد صفی خانلو مهندسی مکانیک (1267) 9 9ساخت و تولید
امین شریفی مهندسی مکانیک (1267) 9 9طراحی- 14تبدیل- 13مکاترونیک
محمدحسین یزدی مهندسی مکانیک (1267) 10 10ساخت و تولید
حسین عبدی مهندسی مکانیک (1267) 10 مکاترونیک
سید مصطفی علویان پطرودی مهندسی مکانیک (1267) 10 رتبه 10 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو، رتبه 23 سازه بدنه خودرو، رتبه 29 مکاترونیک، رتبه 33 طراحی کاربردی، رتبه 45 مهندسی پزشکی، رتبه 64 ساخت و تولید، رتبه 72 سیستم محرکه خودرو، رتبه 86 تبدیل انرژی
مجید علی آقاجان مهندسی مکانیک (1267) 14 طراحی کاربردی
مرتضی شاهی مهندسی مکانیک (1267) 15 15ساخت و تولید
امین دانشگر مهندسی مکانیک (1267) 17 24تبدیل- 17بیومکانیک
ملیکا سادات تسلیمی مهندسی مکانیک (1267) 18 18تبدیل
وحید احتشامی بجنوردی مهندسی مکانیک (1267) 21 21طراحی
محمد علی هاشمی مهندسی مکانیک (1267) 22 22طراحی
سید معین الدین آیت اللهی مهندسی مکانیک (1267) 22 267مکانیک- 22هوافضا
آرش خدائی مهندسی مکانیک (1267) 22 ساخت و تولید
سید مصطفی علویان مهندسی مکانیک (1267) 23 23طراحی
سینا ابراهیمی مهندسی مکانیک (1267) 23 طراحی کاربردی
سید محمد میرنیا مهندسی مکانیک (1267) 26 26تبدیل- 29طراحی
محمد بهمن مهندسی مکانیک (1267) 26 تبدیل انرژی
علیرضا احمدی مهندسی مکانیک (1267) 27 27طراحی- 35تبدیل
احسان اله مرادی مهندسی مکانیک (1267) 27 مهندسی پزشکی
مصباح امامی مهندسی مکانیک (1267) 28 تبدیل انرژی
علی سمتی مهندسی مکانیک (1267) 30 30تبدیل
هانیه رضایی مهندسی مکانیک (1267) 31 31تبدیل
رضا محمدزادگان مهندسی مکانیک (1267) 31 31ساخت و تولید
هیراد خوش روش مهندسی مکانیک (1267) 32 32تبدیل
امیر حسین مهران مهندسی مکانیک (1267) 33 33تبدیل
مجید برزگرکیوانی مهندسی مکانیک (1267) 36 36ساخت و تولید
جواد عباسی مهندسی مکانیک (1267) 36 36طراحی-40تبدیل-19مکاترونیک
بهرنگ درخشان مهندسی مکانیک (1267) 37 150تبدیل- 37هوافضا
امین طالبیان مهندسی مکانیک (1267) 37 330تبدیل-37مهندسی نفت و گاز
پدرام اخلاقی مهندسی مکانیک (1267) 37 37بیومکانیک
مسعود دیلمی مهندسی مکانیک (1267) 37 37طراحی
جعفر یحیی زاده مهندسی مکانیک (1267) 38 38تبدیل
احسان دادخواه مهندسی مکانیک (1267) 44 44سیالات
پویا محمد الفت مهندسی مکانیک (1267) 47 47ساخت و تولید
سیدحامد قوامی مهندسی مکانیک (1267) 47 47طراحی
سینا حسن پور مهندسی مکانیک (1267) 47 سیستم های محرک خودرو
سیدمحمدرضا عباسی کومله مهندسی مکانیک (1267) 50 50مهندسی پزشکی
اسماعیل فرهنگ مرنی مهندسی مکانیک (1267) 52 رتبه 52 مکاترونیک و طراحی کاربردی، رتبه 54 سازه و بدنه خودرو، رتبه 56 تبدیل انرژی و طراحی سیستم های دینامیکی خودرو، رتبه 60 سیستم محرکه خودرو، رتبه 73 مهندسی پزشکی، رتبه 87 ساخت و تولید
پوریا مشکی زاده مهندسی مکانیک (1267) 53 53ساخت و تولید
احمد نصیری مهندسی مکانیک (1267) 55 55تبدیل- 77ساخت
محمد توحیدی مقدم مهندسی مکانیک (1267) 57 57تبدیل
سحر رضاپور مهندسی مکانیک (1267) 59 118تبدیل-100طراحی-59ساخت
عادل نعمتی پور مهندسی مکانیک (1267) 59 61طراحی- 59تبدیل
محمد کریمی پور مهندسی مکانیک (1267) 60 60سیالات
حمیدرضا باقری مهندسی مکانیک (1267) 62 تبدیل انرژی
ابراهیم قویطاسی مهندسی مکانیک (1267) 67 94ساخت-58طراحی-67تبدیل
پوریا ذاکری مهندسی مکانیک (1267) 68 تبدیل انرژی
رضا باقری مهندسی مکانیک (1267) 73 73ساخت و تولید
محمد نصراله زاده مهندسی مکانیک (1267) 73 ساخت و تولید
بهمن منصوری مهندسی مکانیک (1267) 74 74طراحی
مهسا محسنی راد مهندسی مکانیک (1267) 75 75بیومکانیک
محمدمهدی بادامی مهندسی مکانیک (1267) 76 76تبدیل- 113طراحی
محمدامین گنجابی مهندسی مکانیک (1267) 78 78طراحی
آرش بهاری مهندسی مکانیک (1267) 79 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو
رضا قنبری مهندسی مکانیک (1267) 79 79تبدیل
حامد مرادی مهندسی مکانیک (1267) 79 79طراحی
نیما امیری مهندسی مکانیک (1267) 80 80تبدیل
حسین ملکی ریزی مهندسی مکانیک (1267) 80 رتبه 80 سیستم محرکه خودرو، رتبه 89 طراحی کاربردی، رتبه 90 تبدیل انرژی
فرشاد معصومی مهندسی مکانیک (1267) 83 ساخت و تولید
آرش فلاح مهندسی مکانیک (1267) 84 ساخت و تولید
محمدامین تحویلیان مهندسی مکانیک (1267) 84 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو
محمدرضا احدی مهندسی مکانیک (1267) 85 85طراحی
پویان وطنی مهندسی مکانیک (1267) 91 91طراحی
آرمان حاجی زاده مهندسی مکانیک (1267) 94 117طراحی- 94ساخت
محمود رجب تبار مهندسی مکانیک (1267) 96 96طراحی
علی داودآبادی مهندسی مکانیک (1267) 96 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو
سعید برزگر مهندسی مکانیک (1267) 97 97تبدیل
مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
حسین بیگی مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 1 رتبه 1 مهندسی فناوری اطلاعات همه گرایش ها و رتبه 3 مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، الگوریتم، شبکه و رایانش امن، رتبه 9 گرایش معماری سیتم‌های کامپیوتری
حامد مهدوی مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 2 رتبه 2 رشته فناوری اطلاعات گرایشهای شبکه و رایانش امن، 4 گرایشهای فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی ـ رتبه 5 مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
سیدحمید میری مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 2 رتبه 2 مهندسی فناوری اطلاعات همه گرایش ها
محمدامین کتابچی مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 2 رتبه 2 معماری سیستم های کامپیوتری، 4 هوش مصنوعی، 8 گرایشهای نرم افزار، الگوریتم، شبکه و رایانش امن
کامیار ستایش قاجار مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 3 رتبه 3 مهندسی فناوری اطلاعات و رتبه 8 در گرایش تجارت الکترونیکی
ایمان همایونی مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 3 رتبه 3 در رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه و رایانش امن و رتبه 9 در رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار و الگوریتم
امیررضا شفاعت مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 4 رتبه 4 در گرایش فناوری اطلاعات و تجارت و رتبه 10 درگرایش شبکه و رایانش امن
علی اکبر خوش ویشکائی مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 4 4 گرایشهای نرم افزار، الگوریتم و محاسبات، شبکه و رایانش امن
اسماعیل غلامی مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 5 رتبه 5 در رشته مهندسی کامپیوترگرایشهای نرم افزار، الگوریتم و محاسبات، شبکه و رایانش امن - رتبه 10 معماری سیستم های کامپیوتری ـ در رشته فناوری اطلاعات رتبه 6 گرایشهای فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک و رتبه 5 گرایشهای شبکه و رایانش امن
سیدمحمد شفیعی ماسوله مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 9 رتبه 9 در رشته فناوری اطلاعات گرایش شبکه و رایانش امن و 12 گرایش فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک و رتبه 14 در رشته کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی
مجتبی بهرامی مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 8 8 هوش مصنوعی و رتبه 56 در معماری سیستم های کامپیوتری
سیدحامد شفیعی ماسوله مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 9 9 هوش مصنوعی- 19 نرم افزار- 47 معماری سیستم کامپیوتری
عرفان کرکی مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 10 رتبه 10 هوش مصنوعی و رباتیکز. رتبه 16 در معماری سیستمهای کامپیوتری. رتبه 83 در گرایشهای نرم افزار، شبکه های کامپیوتری، رایانش امن، الگوریتمها و محاسبات.
آرمین کرم زاده مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 12 رتبه 12 هوش مصنوعی و رباتیکز. رتبه 23 معماری سیستم های کامپیوتری.
رضا میرزایی فرد مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 15 15 گرایشهای نرم افزار، شبکه های کامپیوتری، رایانش امن، الگوریتم ها و محاسبات. رتبه 18 هوش مصنوعی و رباتیکز
سمیرا مکبری مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 19 رتبه 19 در گرایشهای فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی و رتبه 23 در گرایش شبکه و رایانش امن
آرش پاک بین مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 25 رتبه 25 هوش مصنوعی و رباتیکز. رتبه 87 معماری سیستمهای کامپیوتر.
احمد جهان بین مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 25 مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک
شقایق توسلی مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 27 رتبه 27 گرایشهای نرم افزار، شبکه های کامپیوتری، رایانش امن، الگوریتم ها و محاسبات.
مژده همتی مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 28 رتبه 28 در گرایشهای شبکه و رایانش امن و رتبه 36 در گرایشهای فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی
رضا آهنگرپور مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 30 رتبه 30 نرم افزار وشبکه رایانش امن و الگوریتم، رتبه 63 معماری سیستم‌های کامپیوتری
عادل سلیمی مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 28 رتبه 28 معماری سیستم های کامپیوتری. رتبه 55 هوش مصنوعی و رباتیکز.
شیرین طهماسبی مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 31 نرم افزار، شبکه های کامپیوتری، رایانش امن و الگوریتم ها و محاسبات
مهدی طوری مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 34 معماری سیستمهای کامپیوتری
رضا سنگینیان مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 38 نرم افزار، شبکه های کامپیوتری، رایانش امن و الگوریتم ها و محاسبات
فائزه ستاری مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 39 رتبه 39 در گرایشهای فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی و رتبه 68 در گرایش شبکه و رایانش امن
سمانه مالمیر مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 41 نرم افزار، شبکه های کامپیوتری، رایانش امن و الگوریتم ها و محاسبات
محمد ممیزی مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات (1276) 41 گرایش فناوری اطلاعات
پوریا گلشن راد مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 43 نرم افزار، شبکه های کامپیوتری، رایانش امن و الگوریتم ها و محاسبات
نیما صدقیه مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 44 معماری سیستم های کامپیوتری
علی اصغر محمدصالحی مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 44 معماری سیستمهای کامپیوتری
الهه قاسم پور مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 45 نرم افزار، شبکه های کامپیوتری، رایانش امن و الگوریتم ها و محاسبات
یوسف سلیمانی مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 46 معماری سیستمهای کامپیوتری
علی سلیمانی مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 46 نرم افزار، شبکه های کامپیوتری، رایانش امن و الگوریتم ها و محاسبات
وجیهه شیوائی گاریز مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 49 تجارت الکترونیکی
حسین فیروز مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 49 نرم افزار، شبکه های کامپیوتری، رایانش امن و الگوریتم ها و محاسبات -رتبه 11 مهندسی فناوری اطلاعات
امیرحسین فدایی مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 50 هوش مصنوعی و رباتیک
محمد تهمتن مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 54 رتبه 54 در گرایشهای شبکه و رایانش و رتبه 76 در گرایشهای فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی
عرفان الهامی مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 65 فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی
مهسا زرنشان مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 68 نرم افزار، شبکه های کامپیوتری، رایانش امن و الگوریتم ها و محاسبات
نرگس صادقی مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 70 فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیکی
سجاد رضایی مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 70 نرم افزار، شبکه های کامپیوتری، رایانش امن و الگوریتم ها و محاسبات و رتبه 33 مهندسی فناوری اطلاعات
آسیه بهالو هوره مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 71 معماری سیستم های کامپیوتری
میلاد صیادآموز مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 72 نرم افزار، شبکه های کامپیوتری، رایانش امن و الگوریتم ها و محاسبات
صدرا محمد شیرازی مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 74 مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک
امیرپاشا معتمد مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 76 نرم افزار، شبکه های کامپیوتری، رایانش امن و الگوریتم ها و محاسبات و رتبه 67 مهندسی فناوری اطلاعات
پریسا دایی جواد مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 77 مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک
شادی برازنده مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 80 نرم افزار، شبکه های کامپیوتری، رایانش امن و الگوریتم ها و محاسبات
مهدی خسروی مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 83 رتبه 83 معماری سیستم‌های کامپیوتری
سیدامیرحسین طاهری مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 86 86 های نرم افزار، الگوریتم و محاسبات، شبکه و رایانش امن
نهال برومند مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 86 رتبه 86 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
محمد عباسی مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 88 معماری سیستم های کامپیوتری
کسرا فخاری مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 89 89 هوش مصنوعی و رتبه 82 مهندسی فناوری اطلاعات
رضا ورمزیاری مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 90 نرم افزار،شبکه،رایانش امن و الگوریتم و محاسبات
سید وحید خاتمی مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 95 نرم افزار، شبکه های کامپیوتری، رایانش امن و الگوریتم ها و محاسبات
مائده رستم نژاد خطیر مهندسی کامپیوتر(1277) و مهندسی فناوری اطلاعات(1276) 98 معماری سیستمهای کامپیوتری
مجموعه روانشناسی (1133)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
مژده سجادی مجموعه روانشناسی (1133) 1 رتبه1 روانشناسی بالینی و رتبه2 روانشناسی عمومی و روان شناسی اسلامی-مثبت گرا
فاطمه شاکری صفت مجموعه روانشناسی (1133) 1 رتبه1 روانشناسی تربیتی
شهرزاد دوستانی مجموعه روانشناسی (1133) 1 رتبه 1 روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی و رتبه2 روانسنجی و روان شناسی تربیتی
عرفان اعظمی مجموعه روانشناسی (1133) 1 رتبه 1 سنجش واندازه گیری(روان سنجی)
عاطفه محمدی فیض آبادی مجموعه روانشناسی (1133) 2 رتبه2 روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
فریبا اشرفی نیا مجموعه روانشناسی (1133) 3 رتبه 3 روان شناسی تربیتی
معظمه سرفرازی مجموعه روانشناسی (1133) 3 رتبه3 روان شناسی وآموزش کودکان استثنایی ورتبه8 سنجش واندازه گیری(روانسنجی)
سنا نجفی مجموعه روانشناسی (1133) 4 رتبه4 روان شناسی تربیتی
فاطمه کرمی مجموعه روانشناسی (1133) 4 رتبه4 روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی -رتبه10 روانشناسی عمومی وروانشناسی اسلامی- مثبت گرا
عارفه ابویی مجموعه روانشناسی (1133) 6 رتبه6 روانشناسی تربیتی
فروزان محمدزاده مجموعه روانشناسی (1133) 6 رتبه6 سنجش واندازه گیری(روانسنجی)
نسیم پترام فر مجموعه روانشناسی (1133) 7 رتبه7 روان شناسی عمومی وروان شناسی اسلامی-مثبت گرا
آلاله آطاهریان مجموعه روانشناسی (1133) 7 رتبه7 روانشناسی بالینی
صبا بیدارمغز مجموعه روانشناسی (1133) 8 رتبه8 روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
نرگس کبیری مجموعه روانشناسی (1133) 9 رتبه9 روانشناسی عمومی و روان شناسی اسلامی -مثبت گرا
معصومه کرمیان زیاریانی مجموعه روانشناسی (1133) 10 رتبه10 روانشناسی تربیتی
گلنوش رهبری زاده مجموعه روانشناسی (1133) 11 رتبه11 بالینی-رتبه13 عمومی-رتبه37 روانسنجی-رتبه84 روانشناسی تربیتی
محسن قدیری مجموعه روانشناسی (1133) 12 روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
رقیه بخشی مجموعه روانشناسی (1133) 13 رتبه13 روان شناسی تربیتی
هدیه قاسمی مجموعه روانشناسی (1133) 14 روان شناسی تربیتی
حمیده قاضی مجموعه روانشناسی (1133) 14 روانشناسی عمومی
زهره یوسفی مجموعه روانشناسی (1133) 15 رتبه 15 روان شناسی بالینی
صبا شاهقلی مجموعه روانشناسی (1133) 15 روانشناسی صنعتی و سازمانی
محدثه شفیع پور مجموعه روانشناسی (1133) 18 رتبه 18روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي-رتبه69 روانسنجی
لاله فرج زاده مجموعه روانشناسی (1133) 18 رتبه18 روانشناسی عمومی-رتبه59 روانسنجی -رتبه59 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی-رتبه98 روانشناسی تربیتی
الهام پیرحاجی مجموعه روانشناسی (1133) 19 رتبه19 روانشناسی آموزش کودکان استثنایی-رتبه85 روانشناسی تربیتی
مریم وحیدمنش مجموعه روانشناسی (1133) 20 رتبه 20 روانشناسی بالینی-رتبه62 روانشناسی عمومی وروانشناسی اسلامی(مثبت گرا)-رتبه95 روانسنجی
قصیده حجتی روانشناسی (1133) 20 روانشناسی تربیتی
زهرا خراسانی مجموعه روانشناسی (1133) 22 روانشناسی کودکان استثنائی
پروانه مطلب نژادسردهائی مجموعه روانشناسی (1133) 22 رتبه 22روانشناسی تربیتی-رتبه45 روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
خدیجه پوراکبری مجموعه روانشناسی (1133) 23 روانشناسی تربیتی
علیرضا جمالو مجموعه روانشناسی (1133) 26 رتبه26 بالینی-رتبه42 روانسنجی-رتبه57 روانشناسی عمومی-رتبه72 روانشناسی تربیتی-رتبه95 روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
عادله یوسفی سیاکوچه مجموعه روانشناسی (1133) 27 27 روانشناسی عمومی و روانشناسی اسلامی -مثبت گرا-رتبه54 روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی-رتبه84 روانسنجی
حسنا عبداله زاده مجموعه روانشناسی (1133) 30 رتبه 30 روانشناسی بالینی
زهرا احمدی مجموعه روانشناسی (1133) 31 رتبه 31 روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
مهسا کرمی مجموعه روانشناسی (1133) 35 رتبه35 روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی-رتبه69 روانشناسی عمومی
صادق رحمتی مجموعه روانشناسی (1133) 36 روانشناسی بالینی
رضوانه اسدی اسدآباد مجموعه روانشناسی (1133) 38 رتبه38 روان شناسی بالینی-رتبه47 روانسنجی-رتبه55روانشناسی عمومی-رتبه 91روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی-رتبه96روانشناسی تربیتی
رضا شباهنگ مجموعه روانشناسی (1133) 41 روان شناسی عمومی
عابد هادی پور مجموعه روانشناسی (1133) 43 روان شناسی عمومی
زینب احمدی مجموعه روانشناسی (1133) 44 روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
الناز رسولی مجموعه روانشناسی (1133) 45 روانشناسی تربیتی
مریم حقانی مجموعه روانشناسی (1133) 45 روان شناسی عمومی
مریم زندیه مجموعه روانشناسی (1133) 46 روانشناسی تربیتی
سمانه مومنی فرد مجموعه روانشناسی (1133) 46 عمومی
ساجده سابقی مجموعه روانشناسی (1133) 49 روانشناسی تربیتی
صنم جهانشاهی مجموعه روانشناسی (1133) 50 روان شناسی وآموزش کودکان استثنایی
مریم حجتی مجموعه روانشناسی (1133) 52 روانشناسی تربیتی
پریسا فلاحی مجموعه روانشناسی (1133) 57 سنجش واندازه گیری(روانسنجی)
الناز غلامی پهلوان مجموعه روانشناسی (1133) 64 روانشناسی آموزش کودکان استثنایی
شهلا فرضی مجموعه روانشناسی (1133) 64 روانشناسی تربیتی
طیبه جمالی مجموعه روانشناسی (1133) 67 روانشناسی تربیتی
روح الله دهقانی مجموعه روانشناسی (1133) 71 روانشناسی بالینی
فاطمه رحمانی مجموعه روانشناسی (1133) 73 روانشناسی تربیتی
محمد زارع مجموعه روانشناسی (1133) 73 روانشناسی تربیتی
ترنم صالحی مجموعه روانشناسی (1133) 77 روانشناسی عمومی و روانشناسی اسلامی-مثبت گرا
مهسا رضا علیزاده مجموعه روانشناسی (1133) 77 روانشناسی بالینی
سمیرا یاری مجموعه روانشناسی (1133) 79 رتبه79 روانشناسی بالینی-رتبه82 روانشناسی عمومی-رتبه97 روان شناسی وآموزش کودکان استثنایی
عبدالحمید ریگی لادیز مجموعه روانشناسی (1133) 85 روانشناسی بالینی
متینه اسلامی مجموعه روانشناسی (1133) 86 رتبه 86 روانشناسی عمومی و رتبه 88 روانشناسی بالینی
محمود شفیع زاده مجموعه روانشناسی (1133) 90 روانشناسی عمومی
فائزه سادات جوزی مجموعه روانشناسی (1133) 94 روانشناسی عمومی
مائده گلستانی فر مجموعه روانشناسی (1133) 95 روانشناسی تربیتی
انسیه بابارضا مجموعه روانشناسی (1133) 97 روانشناسی تربیتی
حسابداری (1134)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
فاطمه سمیعی حسابداری (1134) 1 همه گرایش ها
میلاد آل علی حسابداری (1134) 2 رتبه 2 حسابداری مدیریت، رتبه 3 حسابداری و حسابرسی
مریم محمدی حسابداری (1134) 5 رتبه 5 حسابداری مدیریت، رتبه 6 حسابداری و حسابرسی
مریم دیندار شورچه حسابداری (1134) 7 همه گرایش ها
سحر کرمی حسابداری (1134) 8 رتبه 8 گرایش حسابداری و حسابداری مدیریت
سجاد گرجی زاده حسابداری (1134) 9 رتبه 9 حسابداری، رتبه 10 حسابداری مدیریت
محمد هادی دهقانی حسابداری (1134) 11 حسابداری
ماهان بزمه حسابداری (1134) 13 حسابداری
سهراب کاظمی ثابت حسابداری (1134) 18 حسابداری
آناهیتا روزگار حسابداری (1134) 20 حسابرسی
یوسف شیرین دوست بزمین آبادی حسابداری (1134) 27 حسابداری
مینا نصراصفهانی حسابداری (1134) 30 حسابداری
سبا تقوایی حسابداری (1134) 31 حسابداری
سهیلا کاملی حسابداری (1134) 33 حسابداری مدیریت
عایشه بهشور حسابداری (1134) 39 حسابرسی
کیوان سهرابی حسابداری (1134) 40 حسابرسی
الهه السادات حسینی حسابداری (1134) 41 حسابرسی
علی شیری حسابداری (1134) 43 حسابداری مدیریت
مهسا محمدی حسابداری (1134) 44 حسابداری مدیریت
محسن عباسی حسابداری (1134) 48 حسابداری
سمانه شکری حسابداری (1134) 49 حسابداری مدیریت
خدیجه موسوی فر حسابداری (1134) 53 حسابرسی
حسین هداوند حسابداری (1134) 57 حسابداری
سمانه بابائیان حسابداری (1134) 61 حسابرسی
مینا براتی حسابداری (1134) 62 حسابداری مدیریت
سعید ابوالفتحی حسابداری (1134) 64 حسابرسی
صدیقه خلقی منش حسابداری (1134) 68 حسابرسی
شقایق قاسمی حسابداری (1134) 72 حسابداری مدیریت
فاطمه نخعی کهفی حسابداری (1134) 78 حسابرسی
بهاره صداقتی منش حسابداری (1134) 81 حسابداری
بهناز باقری کارگر حسابداری (1134) 87 حسابداری مدیریت
المیرا قریشی حسابداری (1134) 90 حسابداری
سعید کبیری حسابداری (1134) 91 حسابرسی
مدیریت (1142)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
علی پورمهدی مدیریت (1142) 1 رتبه 1 مدیریت بازرگانی، رتبه 1 مدیریت فناوری اطلاعات، رتبه 2 مدیریت تکنولوژی، رتبه 2 مدیریت منابع انسانی، رتبه 3 مدیریت صنعتی، رتبه 5 کارآفرینی، رتبه 8 مدیریت دولتی
مهرداد حقگو مدیریت (1142) 1 مدیریت مالی
محمد حقانی فر مدیریت (1142) 1 مدیریت دولتی
حسین شیخ نظری مدیریت (1142) 3 رتبه 3 مدیریت بازرگانی - رتبه 4 در مدیریت فناوری اطلاعات - رتبه 8 های مدیریت تکنولوژی - مدیریت کارآفرینی - رتبه 4 مدیریت منابع انسانی
جواد طلوع مدیریت (1142) 6 رتبه 7 مدیریت بازرگانی - رتبه 10 مدیریت فناوری اطلاعات - رتبه 9 مدیریت کارآفرینی - رتبه 6 مدیریت منابع انسانی
زهرا حیدری مدیریت (1142) 9 مدیریت صنعتی
امید قاسمی مدیریت (1142) 9 مدیریت دولتی
علی بانشی مدیریت (1142) 10 مدیریت صنعتی
احسان نوری مدیریت (1142) 12 12 مالی - 38 مدیریت بازرگانی - 52 مدیریت دولتی - 63 مدیریت صنعتی - 30 مدیریت فناوری اطلاعات - 34 مدیریت تکنولوژی - 27 کارآفرینی - 28 مدیریت منابع انسانی - 22 مدیریت حمل و نقل دریایی
فرهاد ترکستانی مدیریت (1142) 13 13 مدیریت مالی - 81 مدیریت بازرگانی دریایی
مریم سادات حسینی مدیریت (1142) 13 74 مدیریت دولتی - 14 مدیریت صنعتی - 38 مدیریت فناوری اطلاعات - 13 مدیریت تکنولوژی- 55 مدیریت حمل ونقل دریایی - 75 مدیریت بازرگانی دریایی
سالار میرزایی حصار مدیریت (1142) 14 مدیریت مالی
محمد اکبری سامانی مدیریت (1142) 20 40 مدیریت بازرگانی - 44 مدیریت دولتی - 52 مدیریت صنعتی - 29 گرایشهای مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت تکنولوژی، کارآفرینی - 30 مدیریت منابع انسانی - 32 مدیریت حمل ونقل دریایی - 20 مدیریت بازرگانی دریایی
سجاد رادفر مدیریت (1142) 21 مدیریت مالی
پرویز مهرفر مدیریت (1142) 22 مدیریت مالی
محسن حیدری زاده مدیریت (1142) 23 23 مدیریت صنعتی و 40 مدیریت تکنولوژی
امین اله داودی ویکی مدیریت (1142) 24 مدیریت مالی
بهاران قیاسوند مدیریت (1142) 24 58 مدیریت دولتی - 54 مدیریت صنعتی - 62 مدیریت فناوری اطلاعات - 83 مدیریت منابع انسانی - 24 مدیریت حمل ونقل دریایی - 42 مدیریت بازرگانی دریایی
حسین شاه حسینی خالق آبادی مدیریت (1142) 28 28 مدیریت بازرگانی - 95 مدیریت صنعتی - 41 مدیریت فناوری اطلاعات - 73 مدیریت تکنولوژی - 85 کارآفرینی - 73 مدیریت منابع انسانی - 84 مدیریت حمل و نقل دریایی
علیرضا لطف یزدانی مدیریت (1142) 29 مدیریت مالی
نیما محمدحسنی مدیریت (1142) 29 29 مدیریت صنعتی - 51 مدیریت فناوری اطلاعات - 45 مدیریت تکنولوژی
پوریا زیوری کامران مدیریت (1142) 32 مدیریت مالی
مرتضی مهریار مدیریت (1142) 32 32 مدیریت دولتی و 57 مدیریت منابع انسانی
سپیده باذلی مدیریت (1142) 37 37 مدیریت بازرگانی- 47 مدیریت فناوری اطلاعات- 72 مدیریت تکنولوژی- 80 کارآفرینی- 61 منابع انسانی
علی منصوری مدیریت (1142) 43 مدیریت مالی
راهب حبیب زاده مدیریت (1142) 46 مدیریت مالی
محمدرضا خانی مدیریت (1142) 52 مدیریت مالی
مائده بختیاری مدیریت (1142) 52 رتبه 65 مدیریت بازرگانی - رتبه 83 مدیریت فناوری اطلاعات - رتبه 66 کارآفرینی - رتبه 71 مدیریت منابع انسانی - رتبه 82 مدیریت حمل و نقل دریایی - رتبه 52 مدیریت بازرگانی دریایی
مروارید رضایی مدیریت (1142) 53 رتبه 74 مدیریت بازرگانی - رتبه 98 مدیریت صنعتی - رتبه 53 مدیریت فناوری اطلاعات - رتبه 90 مدیریت تکنولوژی
امیر دلقندی مدیریت (1142) 57 مدیریت صنعتی
شادی ظهوریان آزاد مدیریت (1142) 58 مدیریت بازرگانی
زاهره گدازگر مدیریت (1142) 60 مدیریت مالی
علی جنگلی مدیریت (1142) 61 مدیریت بازرگانی
الهه معین درباری مدیریت (1142) 66 رتبه 66 مدیریت صنعتی و رتبه 85 مدیریت تکنولوژی
سید محمدحسن احمدی مدیریت (1142) 67 بازرگانی
مسعود رمضانی نیا مدیریت (1142) 71 مدیریت فناوری اطلاعات
فرینوش اخوان مدیریت (1142) 74 مدیریت بازرگانی
سینا سعیدی مدیریت (1142) 76 رتبه 81 مدیریت بازرگانی و رتبه 79 مدیریت فناوری اطلاعات و رتبه 91 کارآفرینی و مدیریت منابع انسانی و رتبه 76 مدیریت حمل و نقل دریایی و رتبه 80 مدیریت بازرگانی دریایی
آمنه سجادی سروستانی مدیریت (1142) 78 مدیریت مالی
عادل طوسیان شاندیز مدیریت (1142) 80 مالی و مدیریت مالی
مسعود حمیدزاده مدیریت (1142) 82 کار آفرینی
حسین ایمانی مدیریت (1142) 84 مدیریت بازرگانی
مهران خنجری مدیریت (1142) 90 مدیریت بازرگانی
آناهیتا رضایی مدیریت (1142) 91 مدیریت بازرگانی
الهام حسینی مدیریت (1142) 92 مدیریت مالی
زهرا خدادادی مدیریت (1142) 94 مدیریت دولتی
سارا گرزین مدیریت (1142) 97 مدیریت تکنولوژی
مهدی پازکی نژاد مدیریت (1142) 97 مدیریت مالی
علوم اقتصادی (1105)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
امین بهراد علوم اقتصادی (1105) 1 همه گرایش ها
نگار ضیائیان علوم اقتصادی (1105) 3 همه گرایش ها
آرمان محمدی علوم اقتصادی (1105) 4 همه گرایش ها
مجتبی حیاتی علوم اقتصادی (1105) 5 همه گرایش ها
سامیار درزی علوم اقتصادی (1105) 7 همه گرایش ها
امیر سیدسالکی علوم اقتصادی (1105) 8 همه گرایش ها
علیرضا اعظم پور علوم اقتصادی (1105) 9 همه گرایش ها
مرتضی ناطقی علوم اقتصادی (1105) 10 همه گرایش ها
احسان شریف مقدم علوم اقتصادی (1105) 12 همه گرایش ها
محمدرضا نفیسی علوم اقتصادی (1105) 14 همه گرایش ها
الهه فاطمی پور علوم اقتصادی (1105) 15 همه گرایش ها
مرضیه سادات حسینی اردلی علوم اقتصادی (1105) 17 همه گرایش ها
خشایار پورطاهری علوم اقتصادی (1105) 18 همه گرایش ها
زهرا خانعلی زاده علوم اقتصادی (1105) 21 همه گرایش ها
افشین چراغی علوم اقتصادی (1105) 23 همه گرایش ها
عطا صمدزاده اقتصاد (1105) 29 همه گرایش ها
پدرام پویافر علوم اقتصادی (1105) 31 همه گرایش ها
محمد فرخیان علوم اقتصادی (1105) 31 همه گرایش ها
امیرحسین نادی علوم اقتصادی (1105) 33 همه گرایش ها
محمد مجیدی علوم اقتصادی (1105) 36 همه گرایش ها
هومن حسندوست علوم اقتصادی (1105) 40 همه گرایش ها
محسن کرمانی اقتصاد (1105) 48 همه گرایش ها
محمدجواد دشتی منش علوم اقتصادی (1105) 60 همه گرایش ها
سعیده علی بلندی علوم اقتصادی (1105) 61 همه گرایش ها
تاده خچادوریان علوم اقتصادی (1105) 68 همه گرایش ها
محمدجواد قاسمی اقتصاد (1105) 69 همه گرایش ها
محمد صمدیان علوم اقتصادی (1105) 70 همه گرایش ها
سلماز طاهری اقتصاد (1105) 78 همه گرایش ها
کاظم محمدرضایی علوم اقتصادی (1105) 79 همه گرایش ها
حمیدرضا عرب پور علوم اقتصادی (1105) 81 همه گرایش ها
مجتبی کمالی اقتصاد (1105) 84 همه گرایش ها
یاسر ذوالقدر علوم اقتصادی (1105) 85 همه گرایش‌ ها
پوریا گلی علوم اقتصادی (1105) 86 همه گرایش ها
سالار فضلی علوم اقتصادی (1105) 91 همه گرایش ها
رضا ترابی علوم اقتصادی (1105) 99 همه گرایش ها
حقوق (1126)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
محمدامیر قدوسی حقوق (1126) 1 حقوق عمومی
دانیال مینایی حقوق (1126) 2 2 حقوق تجارت- 3 حقوق مالکیت فکری- 9 حقوق بین الملل
رضا محفوظی حقوق (1126) 2 رتبه 2 حقوق جزا و جرم شناسی و رتبه 9 حقوق محیط زیست
سیدمصطفی ادیبان راد حقوق (1126) 2 حقوق عمومی
حمید عسکری حقوق (1126) 3 جزاوجرم شناسی-حقوق کیفری اطفال و نوجوانان-مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی-فقه و حقوق جزا
امین ارژنگی حقوق (1126) 3 رتبه 3 گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و رتبه 5 گرایش حقوق تجارت بین الملل
جعفر سلمانی فرد حقوق (1126) 3 حقوق بشر
میر رضا جلیلی حقوق (1126) 5 5 حقوق بشر-15 بین الملل
امیرحسین دادخواه تهرانی حقوق (1126) 6 تجارت بین الملل
کاظم مصلی پور حقوق (1126) 6 خصوصی
احسان سرلک حقوق (1126) 7 عمومی نفت و گاز
بهنام ابوالقاسمی حقوق (1126) 7 7 مالکیت- 14 حقوق خصوصی
میلاد غلامی حقوق (1126) 9 تجارت بین الملل
شبنم سلیمانی حقوق (1126) 9 رتبه 9 حقوق اقتصادی و رتبه 6 حقوق مالکیت فکری
سعید محمدی بیدهندی حقوق (1126) 10 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
محمدرضا خرمی حقوق (1126) 11 بین الملل
سعید نجفی حقوق (1126) 11 حقوق ارتباطات
محمدرضا داودی حقوق (1126) 12 جزا و جرم شناسی
سید داوود حسینی حقوق (1126) 12 حقوق بشر
علی مجتهدی حقوق (1126) 13 بین الملل
مسعود پیری حقوق (1126) 13 بین الملل
امین ماهوتی حقوق (1126) 14 تجارت بین الملل
محمد مسعود قانع حقوق (1126) 14 جزا و جرم شناسی
دلارام احمدی بختیاری حقوق (1126) 15 تجارت بین الملل
جاوید اصغری حقوق (1126) 15 جزا و جرم شناسی
گلشیر رمضانی حقوق (1126) 15 عمومی
فرناز منویی حقوق (1126) 18 عمومی
علی جوادی حقوق (1126) 19 عمومی
جواد پارویی حقوق (1126) 21 رتبه 21 حقوق تجارت بین الملل، رتبه 30 حقوق مالکیت فکری، رتبه 41 حقوق شرکت های تجاری
مریم شهریاری حقوق (1126) 23 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
امیر محقق حقوق (1126) 25 حقوق تجارت الکترونیک
محمدامین گیلوری حقوق (1126) 28 جزا و جرم شناسی
روجا اخلاقی حقوق (1126) 29 تجارت
شایان رحیمی حقوق (1126) 29 بین الملل
فخرالدین شکری حقوق (1126) 31 حقوق خصوصی
ناصر کلهر حقوق (1126) 31 عمومی
حسن مصافی حقوق (1126) 32 بین الملل
امیرحسین بهاری حقوق (1126) 32 عمومی
مسعود هیزچی حقوق (1126) 32 حقوق تجارت بین الملل
منصور محمدی حقوق (1126) 33 حقوق جزا و جرم شناسی
علی اکبر کیانی حقوق (1126) 34 حقوق تجارت بین الملل
ثمین نیکو حقوق (1126) 35 بین الملل
عطیه پارسائیان حقوق (1126) 37 بین الملل
وحید مهدوی پور حقوق (1126) 37 عمومی
ساناز اسدپور حقوق (1126) 38 حقوق ارتباطات
حسین نوبخت حقوق (1126) 39 حقوق خصوصی-حقوق اقتصادی-سردفتری-ثبت اسناد واملاک-اسناد وقراردادهای تجاری-حقوق حمل و نقل-فقه وحقوق خصوصی
شهرام معینی حقوق (1126) 41 عمومی
مجید علی صادقی حقوق (1126) 42 حقوق تجارت بین الملل
مریم چشم نیام حقوق (1126) 42 حقوق عمومی
شایان رضائی حقوق (1126) 42 خصوصی
علیرضا بهاری حقوق (1126) 43 حقوق مالکیت فکری
فاطمه غفاری حقوق (1126) 44 حقوق جزا و جرم شناسی
ابوالفضل مهرانفر حقوق (1126) 45 خصوصی
محمدامین دباغی حقوق (1126) 47 خصوصی
نگین گوهریان حقوق (1126) 48 حقوق بین الملل
محسن شاهوردی حقوق (1126) 50 حقوق جزا و جرم شناسی
ایمان عطایی فر حقوق (1126) 51 حقوق جزا و جرم شناسی
امین کرم زاده حقوق (1126) 51 حقوق جزا و جرم شناسی
محمحسین شریف منش حقوق (1126) 54 عمومی
نجمه فکری حقوق (1126) 54 معارف اسلامی حقوق
ندا خان زاده حقوق (1126) 55 حقوق خصوصی-حقوق اقتصادی-سردفتری-ثبت اسناد واملاک-اسناد وقراردادهای تجاری-حقوق حمل و نقل-فقه وحقوق خصوصی
حکیمه فروزان فر حقوق (1126) 56 حقوق جزا و جرم شناسی
هدی سادات سرکشیک زاده حقوق (1126) 59 حقوق بشر
محمدصادق رمضانی حقوق (1126) 60 خصوصی
هدایت قاسمی حقوق (1126) 63 جزا وجرم شناسی
سارا صادقی نژاد حقوق (1126) 64 عمومی نفت و گاز
عباس امیرلو حقوق (1126) 65 خانواده
اله رحم درخشنده حقوق (1126) 66 خانواده
نیکتا روزبهانی حقوق (1126) 68 حقوق تجارت بین الملل
ندا امینی حقوق (1126) 69 حقوق ارتباطات
سحر مهرابی حقوق (1126) 70 بین الملل
امیر جمیلو حقوق (1126) 70 حقوق بشر
مهدی الیاسی حقوق (1126) 72 جزا و جرم شناسی
موسی منصوری حقوق (1126) 75 حقوق عمومی
پدرام صادقی حقوق (1126) 78 عمومی
بهزاد معروفی حقوق (1126) 79 حقوق جزا و جرم شناسی
مهسا احسنی حقوق (1126) 80 حقوق عمومی و محیط زیست
مریم رحیمی حقوق (1126) 80 حقوق بین الملل
علی پارسایی مقدم حقوق (1126) 84 عمومی
سالار آزادی حقوق (1126) 85 جزا و جرم شناسی
فائزه نقاش حقوق (1126) 86 جزا و جرم شناسی
سعدیه محمدی حقوق (1126) 88 خصوصی
پانیذ بهمنی مجموعه حقوق (1126) 92 رتبه 92 حقوق بین الملل، رتبه 93 حقوق تجاری اقتصادی
حامد محسن پور حقوق (1126) 93 تجارت
سروش علیزاده حقوق (1126) 93 حقوق جزا و جرم شناسی
محمدتقی نادی حقوق (1126) 96 خصوصی
بابک قرصی حقوق (1126) 97 عمومی
جواد زمانی حقوق (1126) 98 جزا و جرم شناسی
میثم سهراب لو حقوق (1126) 99 خصوصی
زبان انگلیسی (1121)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
یاسمن حسینی زبان انگلیسی (1121) 1 آموزش زبان انگلیسی
امیررضا رحیم بخش زبان انگلیسی (1121) 1 مترجمی زبان انگلیسی
میکائیل صادقی سراجی زبان انگلیسی (1121) 3 آموزش زبان انگلیسی
نگار عطایی آشتیانی زبان انگلیسی (1121) 3 مترجمی زبان انگلیسی
رامین سعادتی زبان انگلیسی (1121) 6 آموزش زبان انگلیسی
سارا رزم خواه زبان انگلیسی (1121) 6 مترجمی زبان انگلیسی
سید وفاالدین محمودی نژاد زبان انگلیسی (1121) 8 مترجمی زبان انگلیسی
فاطمه خواجویان زبان انگلیسی (1121) 8 رتبه 8 گرایش زبان و ادبیات انگلیسی
مهتاب کلاهی اهری زبان انگلیسی (1121) 9 آموزش زبان انگلیسی
فائزه السادات داعی نژاد زبان انگلیسی (1121) 10 آموزش زبان انگلیسی
صفا مولای حویزه زبان انگلیسی (1121) 11 مترجمی زبان انگلیسی
علی سعادت آرا زبان انگلیسی (1121) 12 رتبه 12 آموزش زبان انگلیسی و رتبه 85 زبان و ادبیات انگلیسی
بابک دولتی زبان انگلیسی (1121) 15 آموزش زبان انگلیسی
محمدجواد هداصفت زبان انگلیسی (1121) 16 زبان و ادبیات انگلیسی
مجید امینی زبان انگلیسی (1121) 18 آموزش زبان انگلیسی
محدثه حسین زاده یزدی زبان انگلیسی (1121) 19 رتبه 19 آموزش زبان انگلیسی و رتبه 52 زبان و ادبیات انگلیسی
مهنوش سرمدی زبان انگلیسی (1121) 21 مترجمی زبان انگلیسی
محبوبه سادات طبسی زبان انگلیسی (1121) 22 آموزش زبان انگلیسی
الهه گودرزوند چگینی زبان انگلیسی (1121) 23 آموزش زبان انگلیسی
سارا جوهرشمشیری زبان انگلیسی (1121) 23 زبان و ادبیات انگلیسی
فرزانه اکبری زبان انگلیسی (1121) 27 مترجمی زبان انگلیسی
مهتا جعفری زاده بشری زبان انگلیسی (1121) 29 مترجمی زبان انگلیسی
پدرام زارعی زبان انگلیسی (1121) 30 آموزش زبان انگلیسی
حسین دلفی اهوازی زبان انگلیسی (1121) 38 آموزش زبان انگلیسی
روشنک اظهری زبان انگلیسی (1121) 38 زبان و ادبیات انگلیسی
حانیه کدخدایی زبان انگلیسی (1121) 44 زبان و ادبیات انگلیسی
نجمه عقیلی زبان انگلیسی (1121) 45 مترجمی زبان انگلیسی
منیره آهومنش زبان انگلیسی (1121) 46 آموزش زبان انگلیسی
مریم عنصرودی زبان انگلیسی (1121) 49 آموزش زبان انگلیسی
پیمان شرافت زبان انگلیسی (1121) 51 مترجمی زبان انگلیسی
محمد صادقی قلعه سلیمی زبان انگلیسی (1121) 55 آموزش زبان انگلیسی
محمد سلطانی زبان انگلیسی (1121) 60 آموزش زبان انگلیسی
رضوان رسولی زبان انگلیسی (1121) 62 آموزش زبان انگلیسی
تهمینه طهماسیان زبان انگلیسی (1121) 63 مترجمی زبان انگلیسی
فهیمه فلاحتی زبان انگلیسی (1121) 64 آموزش زبان
سیده راحله اسدیان سرخی زبان انگلیسی (1121) 66 آموزش زبان انگلیسی
علیرضا ناصری پور زبان انگلیسی (1121) 67 مترجمی زبان انگلیسی
زهرا عباسی زبان انگلیسی (1121) 71 آموزش زبان انگلیسی
مائده والا محمدی زبان انگلیسی (1121) 71 آموزش زبان انگلیسی
فروزان بهمنی زبان انگلیسی (1121) 75 مترجمی زبان انگلیسی
سها نوروزی زبان انگلیسی (1121) 78 آموزش زبان انگلیسی
سیده سحر مرتضوی زبان انگلیسی (1121) 81 زبان و ادبیات انگلیسی
سمیرا محبوب نیا زبان انگلیسی (1121) 88 آموزش زبان انگلیسی
مینا بصیرت زبان انگلیسی (1121) 89 آموزش زبان انگلیسی
عاطفه کریمی زبان انگلیسی (1121) 90 زبان و ادبیات انگلیسی
مهندسی مواد (1272)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
هامون خیرآبادی مهندسی مواد (1272) 1 رتبه 1 گرایشهای شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، شکل دادن فلزات، ریخته گری و جوشکاری
هلیا محمدکمال مهندسی مواد (1272) 1 1 استخراج فلزات و خوردگی و حفاظت مواد - 2 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، شکل دادن فلزات، ریخته گری و جوشکاری- 3 مهندسی پزشکی- 4 سرامیک و مواد مرکب
میلاد جوهری مهندسی مواد (1272) 6 گرایشهای سرامیک و مواد مرکب
فائزه اشتری مهندسی مواد (1272) 6 رتبه 6 رشته مواد های استخراج فلزات و خوردگی و حفاظت مواد و رتبه 8 گرایشهای شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، شکل دادن فلزات و ریخته گری و رتبه 9 در رشته نانومواد
بهزاد کیانی مهندسی مواد (1272) 7 7 گرایشهای شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، شکل دادن فلزات، ریخته گری و جوشکاری - 10 گرایشهای سرامیک و مواد مرکب
عطیه رضوی مهندسی مواد (1272) 8 8 استخراج فلزات، 8 خوردگی و حفاظت مواد
نیما محسن زادگان مهندسی مواد (1272) 10 رتبه 1 نانومواد و رتبه 10 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، شکل دادن فلزات و ریخته گری
یاسر تقی خانی مهندسی مواد (1272) 10 10 گرایشهای شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، شکل دادن فلزات و ریخته گری
مهسا زمانی مهندسی مواد (1272) 12 جوشکاری
میرمحمدرضا حسین نیا مهندسی مواد (1272) 16 سرامیک و مواد مرکب
صائمه متولیان مهندسی مواد (1272) 23 استخراج فلزات و خوردگی و حفاظت مواد.
آیدا نیکبخت مهندسی مواد (1272) 25 سرامیک و مواد مرکب
مجتبی خلیلی آذر مهندسی مواد (1272) 31 استخراج فلزات و خوردگی و حفاظت مواد
وحید حبیبی مهندسی مواد (1272) 34 استخراج فلزات و خوردگی و حفاظت مواد
رضا منتهائی مهندسی مواد (1272) 35 سرامیک و مواد مرکب
محمدپیرو اصفیا مهندسی مواد (1272) 39 سرامیک و مواد مرکب
نیوشا حشمتی مهندسی مواد (1272) 40 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، شکل دادن فلزات و ریخته گری
مهدی یوسف وند مهندسی مواد (1272) 40 جوشکاری
بهنام نورمحمدی مهندسی مواد (1272) 44 جوشکاری
امین استقامت مهندسی مواد (1272) 50 جوشکاری
رامتین صداقت نژاد مهندسی مواد (1272) 52 جوشکاری
سید محمدرضا کریمی پور مهندسی مواد (1272) 55 شکل دادن فلزات
پدرام ملکی مهندسی مواد (1272) 57 استخراج فلزات و خوردگی و حفاظت مواد
پانته آ بهبودی مهندسی مواد (1272) 67 جوشکاری
پدرام سروری مهندسی مواد (1272) 70 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
آوا میناگر مهندسی مواد (1272) 74 جوشکاری
مجید آهنگر زنوزی مهندسی مواد (1272) 76 جوشکاری
کریم عبدی زاده مهندسی مواد (1272) 82 سرامیک و مواد مرکب
کامبیز مرادی مهندسی مواد (1272) 84 سرامیک و مواد مرکب
میلاد رحیم پور مهندسی مواد (1272) 91 سرامیک و مواد مرکب
بهراد مجتهدی مهندسی مواد (1272) 92 استخراج فلزات، خوردگی و حفاظت مواد
نانو فناوری-نانو مواد (1273)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
نیما محسن زادگان نانو فناوری-نانو مواد (1273) 1 نانو فناوری-نانو مواد
فاضله فقهی نانو فناوری-نانو مواد (1273) 3 نانو فناوری-نانو مواد
محمدجواد غفارزاده نانو فناوری-نانو مواد (1273) 6 نانو فناوری-نانو مواد
زهرا محمدعلی پور نانو فناوری-نانو مواد (1273) 20 نانو فناوری-نانو مواد
علی شه مرادی نانو فناوری-نانو مواد (1273) 31 نانو فناوری-نانو مواد
غزاله عطایی آشتیانی نانو فنانوری نانو مواد (1273) 84 همه گرایش ها
هنرهای تصویری و طراحی (1358)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
امیرسعید متشرعی هنرهای تصویری و طراحی (1358) 1 رتبه1 عکاسی و رتبه 9گرایش های تصویر متحرک و ارتباط تصویری
آزاده باقری هنرهای تصویری و طراحی (1358) 2 رتبه 2 گرایشهای تصویر سازی و نقاشی
سارا حنیف هنرهای تصویری و طراحی (1358) 4 رتبه 4 گرایش های تصویر متحرک و ارتباط تصویری و رتبه 7 گرایشهای تصویر سازی و نقاشی
سعید صادقی هنرهای تصویری و طراحی (1358) 6 عکاسی
افسانه آدیگوزل هنرهای تصویری و طراحی (1358) 12 عکاسی
سیده معصومه سعیدی هنرهای تصویری و طراحی (1358) 13 رتبه 13 نقاشی، رتبه 17 انیمیشن و رتبه 17 ارتباط تصویری
مسعود هدایتی هنرهای تصویری و طراحی (1358) 15 عکاسی
طیبه غلامی هنرهای تصویری و طراحی (1358) 40 انیمیشن
سحر بزرگ نژاد هنرهای تصویری و طراحی (1358) 45 تصویر سازی
مهدی اشرفی بارازی هنرهای تصویری و طراحی (1358) 50 عکاسی
مسعود عموتقی 61 هنرهای تصویری و طراحی (1358) عکاسی
منا نیکوگفتار هنرهای تصویری و طراحی (1358) 64 عکاسی
مهسا تندرو نالکیاشری هنرهای تصویری و طراحی (1358) 75 ارتباط تصویری-انیمیشن
نیوشا درودگر هنرهای تصویری و طراحی (1358) 76 تصویر سازی و نقاشی
فاطمه حسنی هنرهای تصویری و طراحی (1358) 76 رتبه 76 انیمیشن و رتبه 76 ارتباط تصویری
لیلا قادری جویباری هنرهای تصویری و طراحی (1358) 77 تصویر سازی و نقاشی
شیما سلامی هنرهای تصویری و طراحی (1358) 86 تصویر سازی و نقاشی
علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
محمد جواد مرادی علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130) 1 دیپلماسی و سازمان های بین المللی
حمید رضا صالحی نیا علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130) 1 مطالعات منطقه ای
علیرضا هاشم نژاد علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130) 2 علوم سیاسی
محمد مرادی علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130) 2 مطالعات منطقه ای
محمدحسین سروش علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130) 3 دیپلماسی وسازمانهای بین المللی
محمد امین نگهبان علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130) 3 علوم سیاسی - اندیشه سیاسی در اسلام
داریوش خلیل زاده علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130) 4 -
محمد غلام زاده علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130) 4 علوم سیاسی
سعید صافی اردهانی علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130) 5 -
مسعود توکلی علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130) 6 اندیشه سیاسی در اسلام
سعید حبیب زاده علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130) 7 مطالعات منطقه ای
حامد حسن پور مشهدی علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130) 8 علوم سیاسی
سیدامیر نیک نژاد حسینی علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130) 9 اندیشه سیاسی در اسلام
رضا حمزه زاده علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130) 9 مطالعات منطقه ای
نجمه زینلیان علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130) 10 مطالعات منطقه ای
میلاد یزدان پناه علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130) 11 علوم سیاسی
سیدمحی الدین اسدالهی آتشگاه علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130) 12 علوم سیاسی
پژمان اصلانی علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130) 13 روابط بین الملل
سید محمد امیری علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130) 13 مطالعات منطقه ای
سارا طاهری علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130) 14 مطالعات منطقه ای
مجتبی خوش سیمافرد علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130) 15 دیپلماسی و سازمان های بین المللی
نوید نجفی علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130) 22 مطالعات منطقه ای
صادق آقائی علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130) 24 علوم سیاسی
سیامک مهرنو علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130) 27 -
مجید عیوضی یدالهی علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130) 27 مطالعات منطقه ای
وحید لشکری علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130) 31 رتبه 31 علوم سیاسی و رتبه 68 اندیشه سیاسی در اسلام
ادریس پیری علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130) 32 دیپلماسی و سازمان های بین المللی
محمد صادق رفیعی علوم سیاسی (1130) 34 مطالعات منطقه ای
سحر بهمن پور علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130) 35 دیپلماسی و سازمان های بین المللی
محمدعلی رحیمی نژاد علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130) 39 روابط بین الملل
فاطمه میکرمی علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130) 39 مطالعات منطقه ای
مسعود اکبری علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130) 41 دیپلماسی و سازمان های بین المللی
بهرام سیف زاده ثانی علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130) 47 مطالعات منطقه ای
الهام رضایی علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130) 48 رتبه 48 علوم سیاسی و رتبه 81 اندیشه سیاسی در اسلام
محمد مدانلو علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130) 49 روابط بین الملل
حامد مومیوند علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130) 58 دیپلماسی و سازمان های بین المللی
مهدخت طربی علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130) 63 روابط بین الملل
احمد کریمی علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130) 68 اندیشه سیاسی در اسلام
عبدالعباس شجرات علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130) 68 مطالعات منطقه ای
رضا سجادی علوم سیاسی (1130) 70 روابط بین الملل
محمدمهدی الهی علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130) 71 روابط بین الملل
سپیده گلزاری جلال علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130) 81 روابط بین الملل
علی قدمی علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130) 82 علوم سیاسی
محمد آخوند پور امیری علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130) 83 علوم سیاسی
مشاوره (1143)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
محمدرضا حسینی مشاوره (1143) 1 همه گرایش ها
فهیمه باهنر مشاوره (1143) 2 مشاوره
حدیثه حسینی مشاوره (1143) 8 مشاوره
زهره عسگری مشاوره (1143) 9 همه گرایش ها
ساره صابری مشاوره (1143) 10 همه گرایش ها
سارگل ابراهیمی مشاوره (1143) 21 همه گرایش ها
مسعود علی اکبری مشاوره (1143) 22 مشاوره
فاطمه حاجی زاده مشاوره (1143) 25 همه گرایش ها
مصطفی میرزا اسماعیلی مشاوره (1143) 31 همه گرایش ها
فاطمه سادات چوکان مشاوره (1143) 49 همه گرایش ها
فرزانه لطفی مشاوره (1143) 55 همه گرایش ها
مریم ملکی مشاوره (1143) 61 همه گرایش ها
زهرا دشتی مشاوره (1143) 64 همه گرایش ها
حمیده فلاح یخدانی مشاوره (1143) 72 مشاوره
محمد محمدی خواجلو مشاوره (1143) 80 همه گرایش ها
حدیث زالی مشاوره (1143) 96 همه گرایش ها
مرضیه سادات میرباقری فرد مشاوره (1143) 97 مشاوره
مجموعه علوم تربیتی (1117)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
علی صیفی مجموعه علوم تربیتی (1117) 2 آموزش و بهسازی منابع انسانی
زهرا محمدزاده مجموعه علوم تربیتی (1117) 2 تحقیقات آموزشی
مهتاب عسگری مجموعه علوم تربیتی (1117) 2 تکنولوژی آموزشی
فرشته قائمی مجموعه علوم تربیتی (1117) 2 مدیریت آموزشی
آیدا علیخانی مجموعه علوم تربیتی (1117) 4 برنامه ریزی درسی، آموزش و پرورش تطبیقی، آموزش و پرورش ابتدایی، آموزش و پرورش پیش دبستانی و آموزش بزرگسالان
ساناز اکبرزاده مجموعه علوم تربیتی (1117) 6 تحقیقات آموزشی
مهرناز گوهری مجموعه علوم تربیتی (1117) 6 تکنولوژی آموزشی
زهرا محمد جانی مجموعه علوم تربیتی (1117) 6 برنامه ریزی درسی
زهره خواجویی نژاد مجموعه علوم تربیتی (1117) 6 مدیریت آموزشی
نسرین نوروزاده مجموعه علوم تربیتی (1117) 7 تکنولوژی آموزشی
فاطمه جعفری مجموعه علوم تربیتی (1117) 7 تحقیقات آموزشی
مریم زاغیان مجموعه علوم تربیتی (1117) 8 مدیریت آموزشی
علی شیرکرمی مجموعه علوم تربیتی (1117) 9 تکنولوژی آموزشی
زهره خواجویی نژاد مجموعه علوم تربیتی (1117) 9 دبستان و پیش دبستانی
سمیه درتومی مجموعه علوم تربیتی (1117) 9 تحقیقات آموزشی
مجید انصاری فر مجموعه علوم تربیتی (1117) 9 مدیریت آموزشی
نفیسه خاکسار مجموعه علوم تربیتی (1117) 17 تکنولوژی آموزشی
مطهره حبیب زاده علوم تربیتی (1117) 19 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
فاطمه صادقیون مجموعه علوم تربیتی (1117) 21 مدیریت آموزشی- آموزش و بهسازی منابع انسانی
سعید شریفی نیا علوم تربیتی (1117) 21 تکنولوژی آموزشی
نسیم نامخواه مجموعه علوم تربیتی (1117) 22 برنامه ریزی اموزش عالی
فاطمه شیخی مجموعه علوم تربیتی (1117) 24 تحقیقات آموزشی
نرجس شیرک مجموعه علوم تربیتی (1117) 26 مدیریت آموزشی
مریم شجاعی نسب مجموعه علوم تربیتی (1117) 28 تحقیقات آموزشی
صادق ملک حسینی مجموعه علوم تربیتی (1117) 28 تکنولوژی آموزشی
فاطمه میرشکار مجموعه علوم تربیتی (1117) 31 مدیریت آموزشی
مریم نصیری پور مجموعه علوم تربیتی (1117) 34 برنامه ریزی درسی
فاطمه زارع مجموعه علوم تربیتی (1117) 34 تاریخ و فلسفه آموزش پرورش
شیوا شاپور جانی مجموعه علوم تربیتی (1117) 37 مدیریت برنامه ریزی آموزش عالی
سارا سرایدار مجموعه علوم تربیتی (1117) 38 تحقیقات آموزشی
مهسا روانان مجموعه علوم تربیتی (1117) 44 -
مهسا فرحزادی مجموعه علوم تربیتی (1117) 44 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
مینا بیرامی مجموعه علوم تربیتی (1117) 49 مدیریت آموزشی
افسانه قدیمی مجموعه علوم تربیتی (1117) 63 آموزش بزرگسالان
محبوبه قاسمی مجموعه علوم تربیتی (1117) 78 مدیریت آموزشی
سعیده کربلایی کامران مجموعه علوم تربیتی (1117) 85 تکنولوژی آموزشی
زینب عباسی مجموعه علوم تربیتی (1117) 88 برنامه ریزی درسی
تربیت بدنی و علوم ورزشی (1106)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
صبا یزدانی تربیت بدنی و علوم ورزشی (1106) 6 رفتارحرکتی
محمدرضا ضیایی آزاد تربیت بدنی و علوم ورزشی (1106) 8 رفتارحرکتی
محمدسینا ابراهیم نژاد بشیری تربیت بدنی و علوم ورزشی (1106) 8 رفتارحرکتی
احسان آب شناس تربیت بدنی و علوم ورزشی (1106) 11 رفتارحرکتی
معین ساغری تربیت بدنی و علوم ورزشی (1106) 11 بیومکانیک ورزشی
فاطمه بلانیان تربیت بدنی و علوم ورزشی (1106) 14 مدیریت ورزشی
نفیسه فرجادی کیا تربیت بدنی و علوم ورزشی (1106) 17 بیومکانیک ورزشی
فهیمه رمضانی تفرشی تربیت بدنی و علوم ورزشی (1106) 19 فیزیولوژی ورزشی
محمدرسول عرب زاده تربیت بدنی و علوم ورزشی (1106) 28 رفتارحرکتی
سحر خانی زاده تربیت بدنی و علوم ورزشی (1106) 31 رفتارحرکتی
شبنم کوهستانی تربیت بدنی و علوم ورزشی (1106) 38 بیومکانیک ورزشی
سیده هاجر نوری تربیت بدنی و علوم ورزشی (1106) 38 مدیریت ورزشی
علیرضا رفیعی تربیت بدنی و علوم ورزشی (1106) 39 رفتارحرکتی
محدثه کاویانی فرد تربیت بدنی و علوم ورزشی (1106) 40 مدیریت ورزشی
قاسم علیزاده تربیت بدنی و علوم ورزشی (1106) 45 مدیریت ورزشی
الهه بیات تربیت بدنی و علوم ورزشی (1106) 49 رفتار حرکتی
پریسا قائمی تربیت بدنی و علوم ورزشی (1106) 50 فیزیولوژی ورزشی
سعیده مسکین تربیت بدنی و علوم ورزشی (1106) 51 آسیب شناسی
نرگس عابدینی تربیت بدنی و علوم ورزشی (1106) 51 بیومکانیک ورزشی
الهه طهمورثی تربیت بدنی و علوم ورزشی (1106) 59 آسیب شناسی حرکات اصلاحی
سعید فرخ کلاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی (1106) 64 مدیریت ورزشی
پریسا صادقی تربیت بدنی و علوم ورزشی (1106) 73 فیزیولوژی ورزشی
رقیه جلیل تربیت بدنی و علوم ورزشی (1106) 79 تربیت بدنی ویژه
علی مرادی جلال تربیت بدنی و علوم ورزشی (1106) 80 بیومکانیک ورزشی
فاطمه رستمعلی تربیت بدنی و علوم ورزشی (1106) 87 آموزش تربیت بدنی
موسی الرضا قربانی صومعه علیایی تربیت بدنی و علوم ورزشی (1106) 87 مدیریت ورزشی
سروه توحیدی تربیت بدنی و علوم ورزشی (1106) 95 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
مریم قربانی تربیت بدنی و علوم ورزشی (1106) 98 رفتارحرکتی
مجموعه معماری (1352)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
پریا سلطان بیگی مجموعه معماری (1352) 8 معماری داخلی
عارفه السادات نوردار مجموعه معماری (1352) 16 معماری داخلی
محمدرضا ملایی مجموعه معماری (1352) 61 مهندسی معماری
ابزار دقیق و اتوماسیون درصنایع نفت (1290)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
حمید درخشان نسب ابزار دقیق و اتوماسیون درصنایع نفت (1290) 1 ابزار دقیق و اتوماسیون درصنایع نفت
رضا کمانکش قشلاقی ابزار دقیق و اتوماسیون درصنایع نفت (1290) 5 ابزار دقیق و اتوماسیون درصنایع نفت
هیمن زندی ابزار دقیق و اتوماسیون درصنایع نفت (1290) 7 رتبه 7 در رشته ابزار دقیق و اتوماسیون درصنایع نفت و رتبه 73 در رشته برق گرایش مهندسی پزشکی
بهنام ماهور ابزار دقیق و اتوماسیون درصنایع نفت (1290) 11 ابزار دقیق و اتوماسیون درصنایع نفت
محمد چراغیان ابزار دقیق و اتوماسیون درصنایع نفت (1290) 12 ابزار دقیق و اتوماسیون درصنایع نفت
حامد فضلی ابزار دقیق و اتوماسیون درصنایع نفت (1290) 89 ابزار دقیق و اتوماسیون درصنایع نفت
مهندسی پلیمر(1255)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
مریم شیران مهندسی پلیمر(1255) 2 رتبه 2 فرآورش و رتبه 3 پلیمریزاسیون
زهرا شاهرودی مهندسی پلیمر(1255) 2 رتبه 3 فرآورش و رتبه 2 پلیمریزاسیون
مریم عامری مهندسی پلیمر(1255) 5 رتبه 5 پلیمریزاسیون و رتبه 7 فراورش
میلاد ایران نژاد مهندسی پلیمر(1255) 5 رتبه 5 فرآورش و رتبه 6 پلیمریزاسیون
احسان طالبی مهندسی پلیمر(1255) 6 رتبه 6 فرآورش و رتبه 7 پلیمریزاسیون
علیرضا خطیبی مهندسی پلیمر(1255) 8 8 فراورش و 13 پلیمریزاسیون
علیرضا کیهان زاده مهندسی پلیمر(1255) 15 فراورش و پلیمریزاسیون
میکائیل زرابیان مهندسی پلیمر(1255) 16 رتبه 16 پلیمریزاسیون و رتبه 18 فراورش
علیرضا بهزادی مهندسی پلیمر(1255) 26 رتبه 26 پلیمریزاسیون و 36 فراورش
پگاه شیخ مهندسی پلیمر(1255) 32 فراورش
رومینا اسمعیل زاده مهندسی پلیمر(1255) 41 فراورش و پلیمریزاسیون
مهران سعادتمند مهندسی پلیمر(1255) 52 فراورش،علوم پایه و نانو فناوری
مانا نبویان کلات مهندسی پلیمر(1255) 62 رتبه 62 فراورش و رتبه 71 پلیمریزاسیون
محمد امین عباس زاده مهندسی پلیمر(1255) 65 پلیمریزاسیون
پریسا پناهی مهندسی پلیمر(1255) 78 رتبه 78 فراورش و رتبه 78 پلیمریزاسیون
الهیات و معارف اسلامی (1112)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
بهروز یوسفلو الهیات و معارف اسلامی (1112) 3 همه گرایش ها
سجاد خاکسار الهیات و معارف اسلامی (1112) 50 همه گرایش ها
ایرانشناسی (1127)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
سارا احمدی خواه ایرانشناسی (1127) 8 ایرانشناسی عمومی
نیلوفرالسادات کوچک کوثری ایرانشناسی (1127) 18 ایرانشناسی عمومی
محسن رفیعی ایرانشناسی (1127) 26 اصول نسخه شناسی و مرمت نسخه های خطی
میترا حسنی ایرانشناسی (1127) 44 اصول نسخه شناسی و مرمت نسخه های خطی
سارا نوروزی ایرانشناسی (1127) 81 ایرانشناسی عمومی-تاریخ و]داب و رسوم
سحر صفری ایرانشناسی (1127) 88 ایرانشناسی عمومی
بیوتکنولوژی کشاورزی (1324)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
امیرمحمد سلیمانی بیوتکنولوژی کشاورزی (1324) 8 بیوتکنولوژی کشاورزی
نازنین سپاه منصوری بیوتکنولوژی کشاورزی (1324) 26 همه گرایش ها
پوریا یوسفی بیوتکنولوژی کشاورزی (1324) 28 بیوتکنولوژی کشاورزی
ژاله محمدی بیوتکنولوژی کشاورزی (1324) 73 بیوتکنولوژی کشاورزی
زهرا حقانی بیوتکنولوژی کشاورزی (1324) 76 بیوتکنولوژی کشاورزی
مرضیه کریمی بیوتکنولوژی کشاورزی (1324) 78 بیوتکنولوژی کشاورزی
تاریخ (1107)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
یوسف شیخ بابایی تاریخ (1107) 10 گرایش های تاریخ اسلام، مطالعات خلیج فارس، اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، تاریخ تشیع و مطالعات تاریخ تشیع
احسان یاربّی تاریخ (1107) 27 تاریخ اسلام
نعیم لیموچی دلی تاریخ (1107) 66 تاریخ اسلام و تشیع
حمید علم چی میبدی تاریخ (1107) 80 تاریخ ایران اسلامی
الهام میرزاخانی تاریخ (1107) 84 تاریخ ایران باستان
زبان و ادبیات فارسی(1101)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
بهاره دل فرح زبان و ادبیات فارسی(1101) 5 ادبیات (کودک و نوجوان-پایداری-تطبیقی-عامه-روایی- معاصر)-آموزش زبان فارسی-ویرایش ونگارش-نظریه ونقدادبی
فاطمه جعفری ادبیات فارسی (1101) 9 ادبیات کودک و نوجوان
رضا مسائلی زبان و ادبیات فارسی(1101) 16 16 ادبیات تطبیقی و آموزش زبان زبان فارسی و ادبیات عامه- 21 ادبیات کودک و نوجوان- 25 ادبیات پایداری
سیما منجزی زبان و ادبیات فارسی(1101) 20 آموزش زبان فارسی
مریم موسوی زبان و ادبیات فارسی(1101) 44 ادبیات کودک و نوجوان
معصومه صالح زبان و ادبیات فارسی(1101) 49 ادبیات (کودک و نوجوان-پایداری-تطبیقی-عامه-روایی- معاصر)-آموزش زبان فارسی-ویرایش ونگارش-نظریه ونقدادبی
ریحان حسن پور زبان و ادبیات فارسی(1101) 52 ادبیات تطبیقی
عاطفه رحیم ادبیات فارسی (1101) 54 ادبیات کودک و نوجوان
محمد مایلی زبان و ادبیات فارسی(1101) 64 ادبیات (کودک و نوجوان-پایداری-تطبیقی-عامه-روایی- معاصر)-آموزش زبان فارسی-ویرایش ونگارش-نظریه ونقدادبی
داریوش رحیمی ادبیات فارسی (1101) 70 ادبیات تطبیقی
هانیه اسدبیگی زبان و ادبیات فارسی(1101) 72 ادبیات کودک نوجوان
سجاد منیعی ادبیات فارسی (1101) 82 ادبیات تطبیقی
زراعت و اصلاح نباتات (1303)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
علیرضا فخار زراعت و اصلاح نباتات (1303) 1 مهندسی زراعت
مهدی فدوی زراعت و اصلاح نباتات (1303) 2 علوم و تگنولوژی بذر
ویدا قلمبر زراعت و اصلاح نباتات (1303) 3 علوم و تکنولوژی بذر
پوریا مصطفایی زراعت و اصلاح نباتات (1303) 8 مهندسی زراعت
فهیمه علیزاده زراعت و اصلاح نباتات (1303) 25 رتبه 25 مهندسی زراعت، رتبه 31 هواشناسی کشاورزی، رتبه 61 ژنتیک و به نژادی گیاهی
سیده فاطمه حسینی زراعت و اصلاح نباتات (1303) 37 علوم و تکنولوژی بذر
نازنین فرج نژاد زراعت و اصلاح نباتات (1303) 51 ژنتیک و به نژادی گیاهی
حمید فرزانه زراعت و اصلاح نباتات (1303) 55 مهندسی زراعت
زینب محمدپور ده بزرگ زراعت و اصلاح نباتات (1303) 61 کشاورزی اکولوژیک
فاطمه مولایی زراعت و اصلاح نباتات (1303) 79 علوم و تکنولوژی بذر
زیست شناسی جانوری (1214)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
نسرین جعفری آزاد زیست شناسی جانوری (1214) 8 زیست شناسی سلولی و تکوینی
مریم رجبی فقیهی زیست شناسی جانوری (1214) 9 رتبه 9 گرایش بیوسیستماتیک - رتبه 10 گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی- رتبه 22 گرایش فیزیولوژی
موحد نجفی زیست شناسی جانوری (1214) 19 رتبه 42 گرایش فیزیولوژی- رتبه 19 گرایش بیوسیستماتیک- رتبه 38 گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی
محترم خدابخشیان زیست شناسی جانوری (1214) 52 سلولی تکوینی
زیست شناسی گیاهی (1213)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
لیلا منصوری زیست شناسی گیاهی (1213) 2 زیست شناسی گیاهی
نسیم نیک زمان اصل زیست شناسی گیاهی (1213) 6 رتبه 6 گرایشهای فیزیولوژی، سیستماتیک و بوم شناسی و رتبه 10 گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی
مطهره بابایی زیست شناسی گیاهی (1213) 9 رتبه 9 سیستماتیک و بوم شناسی- رتبه 15 زیست شناسی سلولی و تکوینی- 30 فیزیولوژی
سارا کریم زاده زیست شناسی گیاهی (1213) 22 فیزیولوژی
زهرا علیزاده نوکاشی زیست شناسی گیاهی (1213) 63 زیست شناسی سلولی تکوینی
مریم عاطفی زیست شناسی گیاهی (1213) 82 زیست شناسی سلولی تکوینی
انسیه ظهیری زیست شناسی گیاهی (1213) 97 فیزیولوژی
ژئوفیزیک و هواشناسی (1202)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
آریا ابوعلی ژئوفیزیک و هواشناسی (1202) 21 ژئوفیزیک
محمدرضا حسینی ژئوفیزیک و هواشناسی (1202) 48 ژئوفیزیک
یوسف ریاضی فر ژئوفیزیک و هواشناسی (1202) 62 رتبه 62 هواشناسی - رتبه 69 ژئوفیزیک
علوم اجتماعی (1108)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
ارغوان عبدالملکی علوم اجتماعی (1108) 1 مردم شناسی
محمدتقی ضرغام افشار علوم اجتماعی (1108) 2 رتبه 9 جمعیت شناسی و رتبه 2 جامعه شناسی و رتبه 9 رفاه اجتماعی و رتبه 9 مدیریت خدمات اجتماعی و رتبه 6 مدیریت راهبردی فرهنگی و رتبه 7 برنامه ریزی توسعه منطقه ای و رتبه 9 برنامه ریزی گردشگری
سارا استرکی علوم اجتماعی (1108) 6 جامعه شناسی
محمدحسین حاجی حسینی علوم اجتماعی (1108) 7 فلسفه علوم اجتماعی
سیدمحمدحسین قائمی علوم اجتماعی (1108) 8 رتبه 8 جامع شناسی و رتبه 8 مدیریت راهبردی فرهنگ
حمید روستا علوم اجتماعی (1108) 12 جامعه شناسی-جامعه شناسی ورزشی
زهرا عاملی علوم اجتماعی (1108) 19 جمعیت شناسی
محمد خلیلیان علوم اجتماعی (1108) 39 دانش اجتماعی مسلمین
سیده نگار جعفری علوم اجتماعی (1108) 62 دانش اجتماعی مسلمین
لیلا ولدوندی علوم اجتماعی (1108) 62 پژوهش علوم اجتماعی
یگانه فتحی علوم اجتماعی (1108) 62 جامعه شناسی-جامعه شناسی ورزشی
عباس ابریشمی علوم اجتماعی (1108) 70 پژوهش علوم اجتماعی
فاطمه السادات فاطمی علوم اجتماعی (1108) 97 پژوهش علوم اجتماعی
فرانک دالوند علوم اجتماعی (1108) 97 فلسفه علوم اجتماعی
علوم ارتباطات اجتماعی (1138)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
اسماعیل نوروزی علوم ارتباطات اجتماعی (1138) 2 2 مدیریت رسانه
فاطمه عابدی علوم ارتباطات اجتماعی (1138) 6 6 مدیریت رسانه
مهدیه ساده دشت علوم ارتباطات اجتماعی (1138) 8 8 مدیریت رسانه
سارا فرج الهی علوم ارتباطات اجتماعی (1138) 28 علوم ارتباطات اجتماعی
سید محمد امین میر اسدالهی علوم ارتباطات اجتماعی (1138) 52 مدیریت رسانه
محمدرضا محمدی علوم ارتباطات اجتماعی (1138) 70 مدیریت رسانه
علوم جغرافیایی (1102)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
سجاد عابدی علوم جغرافیایی (1102) 1 رتبه 1 جغرافیای نظامی وجغرافیای دفاع مقدس و رتبه 6 ژئومورفولوژی
شایسته حریری علوم جغرافیایی (1102) 4 آب و هواشناسی
ابراهیم بازمانده علوم جغرافیایی (1102) 7 جغرافیای سیاسی
بهناز احمدی علوم جغرافیایی (1102) 13 جغرافیای سیاسی
حسین مشکانی علوم جغرافیایی (1102) 14 جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری- طبیعت گردی
مریم گائینی علوم جغرافیایی (1102) 15 برنامه ریزی آمایش سرزمین
زکیه مرادی علوم جغرافیایی (1102) 16 جغرافیای سیاسی
رضا عزیزی علوم جغرافیایی (1102) 16 آب و هواشناسی
لیلا هاشمی علوم جغرافیایی (1102) 18 جغرافیا و برنامه ریزی شهری
طیبه ثابتی علوم جغرافیایی (1102) 18 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
سمیه کاظمی علوم جغرافیایی (1102) 20 طبیعت گردی- جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
رقیه کریمی علوم جغرافیایی (1102) 33 برنامه ريزي منطقه اي وامايش سرزمين
صدیقه عرب علوم جغرافیایی (1102) 38 جغرافيا و برنامه ريزي شهري
زهرا رضائی علوم جغرافیایی (1102) 41 جغرافیای سیاسی
فاطمه شفیعی علوم جغرافیایی (1102) 56 جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ثریا شهبازی علوم جغرافیایی (1102) 73 جغرافیا و برنامه ریزی شهری
لیلا صادقی علوم جغرافیایی (1102) 84 مخاطرات محیطی
علی میرفخاری علوم جغرافیایی (1102) 92 ژئومورفولوژی
علوم دام و طیور(1309)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
سید رضا موسوی علوم دام و طیور(1309) 33 همه گرایش ها
سمیه کمندلی علوم دام و طیور(1309) 62 همه گرایش ها
فواد گاراژیان علوم دام و طیور(1309) 92 همه گرایش ها
علوم زمین (1201)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
امید حزبه علوم زمین (1201) 5 5 چینه نگاری و دیرینه شناسی، 6 زمین شناسی نفت، 10 رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
علیرضا یوسفی علوم زمین (1201) 7 زمین شناسی اقتصادی
دانیال یوسفی علوم زمین (1201) 8 زمین شناسی نفت
کیمیا دیوان بیگی علوم زمین (1201) 10 زمین شناسی زیست محیطی
رضا خسروی علوم زمین (1201) 15 زمین شناسی زیست محیطی
مجتبی جمشیدی علوم زمین (1201) 18 آب زمین شناسی
عبدالله رفیعی علوم زمین (1201) 18 زمین شناسی مهندسی
ایوب محمودی علوم زمین (1201) 48 زمین شناسی نفت
هانیه خلیفه لو علوم زمین (1201) 54 زمین شناسی اقتصادی
رقیه نجف زاده اقدم علوم زمین (1201) 66 زمین شناسی نفت
محمد دژم علوم زمین (1201) 69 زمین شناسی نفت
زهرا پارساکیا علوم زمین (1201) 92 زمین شناسی مهندسی
علوم کامپیوتر(1209)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
شیدا رهنمای علوم کامپیوتر(1209) 68 علوم کامپیوتر
علوم و صنایع غذایی (1313)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
کیانوش عسگری علوم و صنایع غذایی (1313) 16 همه گرایش ها
سکینه توکلی علوم و صنایع غذایی (1313) 32 همه گرایش ها
عباس تنیان علوم و صنایع غذایی (1313) 43 همه گرایش ها
هدیه شرف الدین علوم و صنایع غذایی (1313) 53 همه گرایش ها
مهتاب حیرانی علوم و صنایع غذایی (1313) 62 همه گرایش ها
علیرضا عباسی علوم و صنایع غذایی (1313) 68 همه گرایش ها
آذین امید جیوان علوم و صنایع غذایی (1313) 88 همه گرایش ها
علوم و مهندسی آب (1302)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
سعید اسمعیل زاده علوم و مهندسی آب (1302) 3 منابع آب
یاسمین افراسیابیان علوم و مهندسی آب (1302) 4 آبیاری زهکشی
آرزو نقریان علوم و مهندسی آب (1302) 13 سازه های آبی
سمیه کریمی اصل علوم و مهندسی آب (1302) 14 منابع آب
علیرضا وفایی فرد علوم و مهندسی آب (1302) 17 منابع آب
عبدالمجید آژیر علوم و مهندسی آب (1302) 20 منابع آب
سهیلا احمدی جدا علوم و مهندسی آب (1302) 20 هوا شناسی کشاورزی
سیده حسانه بنیاء علوم و مهندسی آب (1302) 24 آبیاری و زهکشی
افسانه کاغذچی علوم و مهندسی آب (1302) 27 سازه های آبی
شهلا عباس بیگی علوم و مهندسی آب (1302) 28 آبیاری و زهکشی
مهدی گل پذیر علوم و مهندسی آب (1302) 36 منابع آب
حمیده جرگه علوم و مهندسی آب (1302) 39 آبیاری و زهکشی
سپیده بلالی علوم و مهندسی آب (1302) 43 منابع آب
زهرا بذرافشان علوم و مهندسی آب (1302) 46 منابع آب
فاطمه علیزاده علوم و مهندسی آب (1302) 53 آبیاری و زهکشی
مجتبی محمدی گیدهی علوم و مهندسی آب (1302) 71 منابع آب
عطا آخونی پورحسینی علوم و مهندسی آب (1302) 77 سازه های آبی
پژمان سالاریه علوم و مهندسی آب (1302) 82 آبیاری و زهکشی
وحیده قبلعلی وند علوم و مهندسی آب (1302) 92 ابیاری و زهکشی
سپیده سهامی ورجوی علوم و مهندسی آب (1302) 93 منابع آب
علوم و مهندسی باغبانی (1305)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
سیده محدثه رئوف سیدنژاد علوم و مهندسی باغبانی (1305) 5 همه گرایش ها
مسعود قدرتی علوم و مهندسی باغبانی (1305) 12 همه گرایش ها
پریا اسکندرزاده علوم و مهندسی باغبانی (1305) 32 همه گرایش ها
سارا خلیلی علوم و مهندسی باغبانی (1305) 50 همه گرایش ها
زهرا دیبازرنیا علوم و مهندسی باغبانی (1305) 51 همه گرایش ها
شکوفه شیرانی علوم و مهندسی باغبانی (1305) 63 همه گرایش ها
علوم و مهندسی محیط زیست (1317)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
مژده حاتمی علوم و مهندسی محیط زیست (1317) 1 همه گرایش ها
ستایش سزایی علوم و مهندسی محیط زیست (1317) 4 همه گرایش ها
نجمه اسدی علوم و مهندسی محیط زیست (1317) 8 همه گرایش ها
فرزانه علی تبار علوم و مهندسی محیط زیست (1317) 9 همه گرایش ها
علی اکبر پناهی علوم و مهندسی محیط زیست (1317) 12 همه گرایش ها
مرتضی بنی صفار علوم و مهندسی محیط زیست (1317) 26 همه گرایش ها
مریم جدیدی علوم و مهندسی محیط زیست (1317) 34 همه گرایش ها
مینا خادمی علوم و مهندسی محیط زیست (1317) 35 همه گرایش ها
مهسا میرزاخانی علوم و مهندسی محیط زیست (1317) 40 همه گرایش ها
سپیده صالحی مکاری علوم و مهندسی محیط زیست (1317) 46 همه گرایش ها
فرید خواجه گیلی علوم و مهندسی محیط زیست (1317) 50 همه گرایش ها
بهاره علی عسگری علوم و مهندسی محیط زیست (1317) 51 همه گرایش ها
سیده الهه موسوی علوم و مهندسی محیط زیست (1317) 63 همه گرایش ها
فوتونیک (1205)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
مرتضی مرادی فوتونیک (1205) 3 رتبه 3 در رشته فوتونیک و رتبه 8 در رشته فیزیک
پگاه اسلامی فوتونیک (1205) 18 فوتونیک
ارسلان سالاری جلگه فوتونیک (1205) 29 فوتونیک
دانیال یوسفی فوتونیک (1205) 33 رتبه 33 الکترواپتیک و رتبه 58 فوتونیک
محدثه ابراهیمی فوتونیک (1205) 38 فوتونیک
پیمان ملک زاده فوتونیک (1205) 38 الکترواپتیک
علی اکبر کاوئی فوتونیک (1205) 40 فوتونیک
رضا عبدلی اشتر فوتونیک (1205) 54 فوتونیک
مصطفی مهاجری فوتونیک (1205) 61 فوتونیک
فیزیک (1204)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
سید سهند طباطبایی فیزیک (1204) 2 همه گرایش ها
شیما فرهوش فیزیک (1204) 41 همه گرایش ها
محمدصادق طالعی فرخنده فیزیک (1204) 43 همه گرایش ها
مهران خانصمنی فیزیک (1204) 51 همه گرایش ها
عرفان نظری فیزیک (1204) 69 همه گرایش ها
علیرضا صباغ فیزیک (1204) 72 همه گرایش ها
علی حسین زاده فیزیک (1204) 72 همه گرایش ها
فرهاد نیلیانی فیزیک (1204) 77 همه گرایش ها
محمد رضا علی پور فیزیک (1204) 87 همه گرایش ها
مجموعه آمار (1207)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
سارا مشیر پناهی مجموعه آمار (1207) 8 همه گرایش ها
محمد مقدم مجموعه آمار (1207) 9 همه گرایش ها
کیمیا کاظمی مجموعه آمار (1207) 27 همه گرایش ها
فاطمه اقبال مجموعه آمار (1207) 37 همه گرایش ها
سیدفرشید قرشی مجموعه آمار (1207) 43 همه گرایش ها
امیر خنجری مجموعه آمار (1207) 55 همه گرایش ها
سحر شریفی مجموعه آمار (1207) 65 همه گرایش ها
زهرا عسگریان مجموعه آمار (1207) 86 همه گرایش ها
مجموعه برنامه ریزی شهری (1350)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
پروین یوسفی مجموعه برنامه ریزی شهری (1350) 31 همه گرایش ها
جواد عمژیک مجموعه برنامه ریزی شهری (1350) 84 همه گرایش ها
احسان شرافتی مقدم مجموعه برنامه ریزی شهری (1350) 85 همه گرایش ها
مجموعه ریاضی (1208)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
مجتبی امیری مجموعه ریاضی (1208) 9 همه گرایش ها
شایان صدراعظمی مجموعه ریاضی (1208) 49 همه گرایش ها
امیر یاور عابدی مجموعه ریاضی (1208) 51 همه گرایش ها
رسا اشرفی امینه مجموعه ریاضی (1208) 62 همه گرایش ها
سمیرا جواهری مجموعه ریاضی (1208) 76 همه گرایش ها
مجموعه زیست شناسی-سلولی مولکولی (1206)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
ارغوان اصغری مجموعه زیست شناسی-سلولی مولکولی (1206) 8 علوم سلولی و مولکولی
مهتاب دهقانی مجموعه زیست شناسی-سلولی مولکولی (1206) 14 14 میکروبیولوژی- 16 زیست فناوری میکروبی
نوشان حاتمی مجموعه زیست شناسی-سلولی مولکولی (1206) 22 میکروبیولوژی
الهام شیشه بر مجموعه زیست شناسی-سلولی مولکولی (1206) 28 سلولی ومولکولی
آسیه مولایی مجموعه زیست شناسی-سلولی مولکولی (1206) 33 ميكروبيولوژي
احمدرضا لگزیان مجموعه زیست شناسی-سلولی مولکولی (1206) 81 بیوفیزیک
عباس پاشاپور مجموعه زیست شناسی-سلولی مولکولی (1206) 83 میکروبیولوژی
رایحه ممقانیه مجموعه زیست شناسی-سلولی مولکولی (1206) 84 زیست فناوری
مجموعه شیمی (1203)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
مهرنوش طاهرزاده مجموعه شیمی (1203) 4 همه گرایش ها بجز های شیمی کاربردی، پیشرانه و فناوری اسانس
میلاد عزتی مجموعه شیمی (1203) 8 شیمی فیزیک، آموزش شیمی
سید رضا موسوی نژاد شیمی (1203) 30 شیمی کاربردی
امیر امیری شیمی (1203) 36 شیمی آلی، شیمی پلیمر، شیمی دارویی
مجید بهپور مجموعه شیمی (1203) 48 شیمی آلی
مهدی قنبرلو شیمی (1203) 50 شیمی آلی، شیمی پلیمر، شیمی دارویی
علیرضا عباسی مجموعه شیمی (1203) 61 کاربردی
جواد تاری وردی مجموعه شیمی (1203) 66 شیمی معدنی
داوود یزدی شیمی (1203) 75 شیمی تجزیه
المیرا محرمی مجموعه شیمی (1203) 96 شیمی فیزیک
مجموعه مهندسی صنایع(1259)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
علی حریری مجموعه مهندسی صنایع(1259) 15 آینده پژوهی
علی ملکی مجموعه مهندسی صنایع(1259) 16 سیستم های کلان اقتصادی واجتماعی
محمدرضا مسکینی مجموعه مهندسی صنایع(1259) 74 بهینه سازی سیستم ها
محمدعلی نبی فر مجموعه مهندسی صنایع(1259) 75 گرایش سیستم های کلان و آینده پژوهی
مجموعه مهندسی عمران (1264)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
محمدرضا داورپناه مجموعه مهندسی عمران (1264) 50 کلیه گرایش ها
بهزاد کریم پور مهندسی عمران (1264) 77 همه گرایش ها
مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک (1308)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
مژده علی پور ساربانی مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک (1308) 5 رتبه 5 مدیریت منابع خاک- رتبه 9 مدیریت حاصلخیزی وزیست فناوری خاک
آوا محرزی مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک (1308) 10 مدیریت منابع خاک
شهربانو نورمحمدی مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک (1308) 54 رتبه 54 مدیریت منابع خاک - رتبه 57 مدیریت حاصلخیزی وزیست فناوری خاک
محمدکاظم سلطانی مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک (1308) 55 مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک
سعید فرزانه راد مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک (1308) 71 مدیریت حاصلخیزداری و منابع خاک
فاطمه غنی زاده مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک (1308) 83 رتبه 87 مدیریت منابع خاک- رتبه 83 مدیریت حاصلخیزی وزیست فناوری خاک
مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی و داروسازی(1285)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
علی فتحی گنجه لو مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی و داروسازی(1285) 1 رتبه 1 داروسازی و رتبه 3 بیوتکنولوژی
فرناز یوسفی زوج مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی و داروسازی(1285) 4 رتبه 4 بیوتکنولوژی و رتبه 9 داروسازی
فرهاد فقیهی مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی و داروسازی(1285) 5 رتبه 5 بیوتکنولوژی و رتبه 10 داروسازی
سالار رضوان مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی و داروسازی(1285) 8 داروسازی
محسن ناظریان مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی و داروسازی(1285) 22 بیوتکنولوژی
امیرحسین همتی مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی و داروسازی(1285) 31 رتبه 31 داروسازی و رتبه 75 بیوتکنولوژی
حسین اختر مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی و داروسازی(1285) 38 رتبه 38 بیوتکنولوژی و و رتبه 79 داروسازی
همایون سلیمانی مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی و داروسازی(1285) 44 مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی و داروسازی
مهدی گلزار احمدی مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی و داروسازی(1285) 72 بیوتکنولوژی
مهندسی شیمی (1257)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
علی فتحی گنجه لو مهندسی شیمی (1257) 3 همه گرایش ها
علی رضایی مهندسی شیمی (1257) 6 همه گرایش ها
نیما خیراندیش مهندسی شیمی (1257) 7 همه گرایش ها
هدیه میرزائی مهندسی شیمی (1257) 10 رتبه 10 مهندسی شیمی و رتبه 5 در رشته مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی و داروسازی
امین رضازاده مهندسی شیمی (1257) 42 همه گرایش ها
حسین خدابخشی مهندسی شیمی (1257) 49 همه گرایش ها
میلاد زهتاب مهندسی شیمی (1257) 65 همه گرایش ها
سودا باقران مهندسی شیمی (1257) 68 همه گرایش ها
امیرحسین اسدی مهندسی شیمی (1257) 75 همه گرایش ها
امیرحسین همتی مهندسی شیمی (1257) 84 رتبه 84 مهندسی شیمی
صدف محسنی فرد مهندسی شیمی (1257) 91 همه گرایش ها
نیما احمدخانی مهندسی شیمی (1257) 95 همه گرایش ها
مهندسی معدن (1268)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
حامد محمدی مهندسی معدن (1268) 1 گرایش اکتشاف
امیرحسین ریاحی مهندسی معدن (1268) 3 گرایش معدن و محیط زیست
سیدمهدی رادمنش مهندسی معدن (1268) 3 رتبه 3 مکانیک سنگ و رتبه 9 تونل و فضاهای زیرزمینی
مریم ارشادی مهندسی معدن (1268) 4 فرآوری مواد معدنی
محمد قاسمی مهندسی معدن (1268) 6 معدن و محیط زیست
محمدحسین کدخدایی مهندسی معدن (1268) 10 استخراج معدن
شهاب ساکی مهندسی معدن (1268) 10 اکتشاف معدن
توحید رزاقی زنوز مهندسی معدن (1268) 10 فرآوری مواد معدنی
مهرداد مظاهری مهندسی معدن (1268) 14 تونل و فضاهای زیرزمینی
امیرمحمد امیدیان مهندسی معدن (1268) 25 اکتشاف معدن
محمد آب شناس مهندسی معدن (1268) 27 مکانیک سنگ
کاوه عسگری مهندسی معدن (1268) 33 فرآوری مواد معدنی
سامان نقی خوانی مهندسی معدن (1268) 35 مکانیک سنگ
امیر محمدی مهندسی معدن (1268) 38 مکانیک سنگ
بهزاد ماهی مهندسی معدن (1268) 41 معدن و محیط زیست
حسن رضا مهندسی معدن (1268) 41 مکانیک سنگ
بیژن پیک مهندسی معدن (1268) 46 مکانیک سنگ
محمد گودرزیان مهندسی معدن (1268) 67 استخراج معدن
سیده زهرا نبوی مهندسی معدن (1268) 68 استخراج معدن
امین عیسی زاده مهندسی معدن (1268) 68 مکانیک سنگ
سیدامیرعلی حامری مهندسی معدن (1268) 92 اکتشاف معدن
مهندسی مکانیک بیوسیستم (1319)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
پوریا بازیار مهندسی مکانیک بیوسیستم (1319) 1 رتبه 1 انرژی های تجدید پذیر- رتبه 2 طراحی و ساخت
سیدعرفان میرعظیمی مهندسی مکانیک بیوسیستم (1319) 5 رتبه 5 طراحی و ساخت- رتبه 8 انرزی های تجدید پذیر
حسین شفاعی مهندسی مکانیک بیوسیستم (1319) 6 انرژی های تجدید پذیر
علی ذبیحی مهندسی مکانیک بیوسیستم (1319) 18 رتبه 18 انرژی های تجدید ناپذیر- رتبه 19 طراحی و ساخت
احسان شیدائی مهندسی مکانیک بیوسیستم (1319) 21 انرژی های تجدید پذیر
نعمت بایزیدی مهندسی مکانیک بیوسیستم (1319) 31 طراحی و ساخت
صالح رضایی مهندسی مکانیک بیوسیستم (1319) 61 فناوری پس از برداشت و انرژی های تجدید پذیر
رقیه عرب خزائلی مهندسی مکانیک بیوسیستم (1319) 81 انرژی های تجدیدپذیر
مهندسی نفت (1253)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
مجید فلاحی مهندسی نفت (1253) 6 حفاری و بهره برداری
امید امیری مهندسی نفت (1253) 20 حفاری و بهره برداری
آرش دانشفر مهندسی نفت (1253) 26 حفاری و بهره برداری
حامد حاتمی گل مکانی مهندسی نفت (1253) 53 حفاری و بهره برداری
ایمان یزدانی مهندسی نفت (1253) 61 اکتشاف
دانیال یوسفی مهندسی نفت (1253) 72 اکتشاف
ایوب قنبری مهندسی نفت (1253) 77 مخازن هیدروکربوری
امیر حیدری مهندسی نفت (1253) 93 مخازن هیدروکربوری
مهندسی نقشه برداری (1263)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
مسعود یزدان نیک مهندسی نقشه برداری (1263) 2 همه گرایش‌ها
علی بابائیان مهندسی نقشه برداری (1263) 3 همه گرایش ها
سید احمد اسلامی نژاد مهندسی نقشه برداری (1263) 5 همه گرایش ها
ایمان شاه مردانی مهندسی نقشه برداری (1263) 6 همه گرایش ها
اسماعیل سعادت زاده مهندسی نقشه برداری (1263) 7 همه گرایش ها
پویا مجتبائی مهندسی نقشه برداری (1263) 8 همه گرایش ها
فراز برومند مهندسی نقشه برداری (1263) 13 همه گرایش ها
محمدصادق عطایی مهندسی نقشه برداری (1263) 15 همه گرایش ها
رضا رحمی مهندسی نقشه برداری (1263) 31 همه گرایش ها
عبید شریفی مهندسی نقشه برداری (1263) 41 همه گرایش ها
زهره فاتحی مهندسی نقشه برداری (1263) 58 همه گرایش ها
محمد حسن فرزادی مهندسی نقشه برداری (1263) 64 همه گرایش ها
مهدی حبیبیان مهندسی نقشه برداری (1263) 66 همه گرایش ها
دانیال علیزاده مهندسی نقشه برداری (1263) 75 همه گرایش ها
سعید کامرانی مهندسی نقشه برداری (1263) 76 همه گرایش ها
محمد معین شیخ الاسلامی مهندسی نقشه برداری (1263) 79 همه گرایش ها
محمد سعادت مهندسی نقشه برداری (1263) 88 همه گرایش ها
غزاله صراطی مهندسی نقشه برداری (1263) 98 همه گرایش ها
مهندسی هوافضا (1279)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
مهدی سنچولی مهندسی هوافضا (1279) 1 همه گرایش ها
علیرضا قادری مهندسی هوافضا (1279) 2 همه گرایش ها
علی عادلی مهندسی هوافضا (1279) 3 همه گرایش ها
محمدرضا قدیمی مهندسی هوافضا (1279) 5 همه گرایش ها
حمیدرضا نوریان مهندسی هوافضا (1279) 8 همه گرایش ها
مونا درخشان مهندسی هوافضا (1279) 10 همه گرایش ها
حسین بهنام پور مهندسی هوافضا (1279) 17 همه گرایش ها
مهسا بازرگانی مهندسی هوافضا (1279) 21 همه گرایش ها
حسنا باهنر مهندسی هوافضا (1279) 33 همه گرایش ها
پوریا محمدزاده اوغاز مهندسی هوافضا (1279) 36 همه گرایش ها
پرویز صدیق مهندسی هوافضا (1279) 45 همه گرایش ها
بهزاد عطایی مهندسی هوافضا (1279) 47 همه گرایش ها
حسن صادقی زاده مهندسی هوافضا (1279) 63 همه گرایش ها
سیده فاطمه موسوی مهندسی هوافضا (1279) 63 همه گرایش ها
هادی غلام زاده مهندسی هوافضا (1279) 74 همه گرایش ها
حمیده یزدانی مهندسی هوافضا (1279) 83 همه گرایش ها
سولماز خوش آواز مهندسی هوافضا (1279) 89 همه گرایش ها
زهرا درستی مطلق مهندسی هوافضا (1279) 96 همه گرایش ها
هنرهای ساخت و معماری (1361)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
شادی خالقی خسروشاهی هنرهای ساخت و معماری (1361) 4 فناوری معماری
علیرضا احمدی هنرهای ساخت و معماری (1361) 32 ساخت و تولید
امیر زمان خواه هنرهای ساخت و معماری (1361) 69 مدیریت پروژه و ساخت
علیرضا رهبر هنرهای ساخت و معماری (1361) 82 مدیریت پروژه و ساخت
هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (1359)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
سیده سحر مرعشی هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (1359) 1 رتبه 1 پژوهش هنر- رتبه6 هنر اسلامی و مطالعات موزه
نسرین هرمی هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (1359) 7 رتبه7 صنایع دستی- رتبه8 هنر اسلامی وتاریخ هنر وتاریخ هنر ایران باستان
عاطفه آلاده هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (1359) 9 صنایع دستی
فهیمه نقش بندی هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (1359) 15 هنراسلامی
مریم علی اکبری هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (1359) 27 پژوهش هنر
زهرا نعیمی هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (1359) 32 هنر اسلامی
زهرا فروهی هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (1359) 41 صنایع دستی
فایزه جعفری هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (1359) 43 صنایع دستی
مریم بیگی هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (1359) 50 صنایع دستی
الهام خضری هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (1359) 58 رتبه 58 پژوهش هنر-رتبه64 تصویر سازی و نقاشی در رشته هنرهای تصویری وطراحی
مسعود عموتقی هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (1359) 59 عکاسی
آناهیتا بنی طالبی هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (1359) 73 صنایع دستی
محمد برفر هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (1359) 83 صنایع دستی
فرشته نوروزی هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (1359) 85 پژوهش هنر
مهین اشرفی هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (1359) 87 صنایع دستی
فریبا ایلغمی هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (1359) 87 گرایش های هنراسلامی، تاریخ هنر، تاریخ هنر ایران باستان
ترانه شهاب پور هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (1359) 98 صنایع دستی
مهندسی معماری کشتی (1256)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
عقیل دارایی مجموعه مهندسی معماری کشتی (1256) 1 مهندسی معماری کشتی
جواد فروغی معماری کشتی (1256) 5 همه گرایش ها
محمدعارف قاسمی معماری کشتی (1256) 6 گرایش های هیدرومکانیک کشتی و هیدرومکانیک و جلوبری
مولود آریان مرام معماری کشتی (1256) 22 رتبه 22 هیدرومکانیک - 26 سازه - 30ساخت در صنایع
صدیقه پورانصاری معماری کشتی (1256) 25 رتبه 25 سازه کشتی- رتبه 29 هیدرومکانیک کشتی- رتبه 28 ساخت و صنایع دریایی
حمید پاپورکی معماری کشتی (1256) 38 هیدرومکانیک کشتی
امین مهرجویان معماری کشتی (1256) 55 رتبه 61 سازه کشتی - رتبه 55 هیدرومکانیک کشتی - رتبه 62 ساخت و صنایع دریایی
نغمه اکبری زاده معماری کشتی (1256) 61 رتبه 65 سازه کشتی - رتبه 61 هیدرومکانیک کشتی- رتبه 64 ساخت و صنایع دریایی
مطالعات زنان (1137)
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
فاطمه روحانی مطالعات زنان (1137) 19 همه گرایش ها
همچنین برای مشاهده عکسها و مصاحبه رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد سال 95 اینجا کلیک کنید.
همچنین برای مشاهده عکسها و مصاحبه رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد سال 94 اینجا کلیک کنید.
همچنین برای مشاهده عکسها و مصاحبه رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد سال 93 اینجا کلیک کنید.
همچنین برای مشاهده عکسها و اسامی رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 اینجا کلیک کنید.
 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©