اسامی برخی از رتبه های تک و دورقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد 99

امسال نیز همانند سال های گذشته بیشترین رتبه های یک، تک و دو رقمی آزمون کارشناسی ارشد سال 99 از داوطلبان مدرسان شریف بوده است و می توانید اسامی رتبه های برتر گروه های آموزشی را در جدول زیر مشاهده کنید.

 

 رتبه هاي برتر کارشناسی ارشد 99 مدرسان شریف

 

جدول زیر در روزهای آتی به روز رسانی و اسامی سایر رتبه های برتر به مرور به آن اضافه خواهد شد.

اسامی رتبه های یک، تک رقمی و دو رقمی مدرسان شریف در آزمون ارشد 99
مهندسی برق (1251)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
مهسا باستان خواه 1251 مجموعه مهندسي برق رتبه 1 الکترونیک ،مهندسی هسته ای،سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک،پدافند غیرعامل ،مخابرات میدان و سیستم،صدا،کنترل،مهندسی پزشکی،مکاترونیک،هوافضا -3 سیستم های قدرت ،الکترونیک قدرتراه آهن برقی،سیستم های انرژی 1 تهران
کاوه بهرامی 1251 مجموعه مهندسي برق رتبه 1 سیستم های قدرت ،الکترونیک قدرت ،سیستم های انرژی ،راه آهن برقی -2 کنترل -3مکاترونیک-8هوافضا-27مخابرات میدان-29مهندسی پزشکی-51مخابرات سیستم و صدا 1 سنندج
مهدی یار برزگر 1251 مجموعه مهندسي برق مدارهای مجتمع الکترونیک/مهندسی هسته ای /مهندسی نانوفناوری 2-مخابرات سیستم/مهندسی صدا2 -مهندسی پزشکی2-مهندسی مکاترونیک4-مخابرات نوروی/مخابرات میدان وموج 5-مهندسی هوافضا5-سیستم های قدرت8-کنترل 8 2 تهران
محمد مهدی امتی 1251 مجموعه مهندسي برق مخابرات نوری/مخابرات میدان و موج3-مهندسی هوا وفضا3-مخابرات سیستم/مهندسی صدا4-کنترل9-سیستم های قدرت 9-مهندسی هسته ای/مدارهای مجتمع الکترونیک/مهندسی نانوفناوری9-مهندسی پزشکی12-مهندسی مکاترونیک 36 3 تهران
امیرحسین جدیدی 1251 مجموعه مهندسي برق مدارهای مجتمع الکترونیک/مهندسی هسته ای /مهندسی نانوفناوری 3-مهندسی مکاترونیک6 -مهندسی پزشکی7-مخابرات سیستم/مهندسی صدا 8-مهندسی هوافضا10مخابرات میدان و موج/مخابرات نوری 12-سیستم های قدرت16-کنترل 17 3 تهران
سید امیرحسین طالبی 1251 مجموعه مهندسي برق کنترل3-سیستم های قدرت4-مهندسی مکاترونیک 5-مهندسی پزشکی 11-مخابرات سیستم/مهندسی صدا23-مهندسی هوافضا24-مخابرات میدان و موج/مخابرات سیستم 37-مهندسی هسته ای/مدارهای مجتمع الکترونیک/مهندسی نانوفناوری52 3 تهران
کیمیا علوی 1251 مجموعه مهندسي برق مهندسی پزشکی 3- کنترل4-مهندسی مکاترونیک14-سیستم های قدرت20-مهندسی صدا /مخابرات سیستم 24-مخابرات میدان و موج/مخابرات سیستم45-مهندسی هسته ای/مدارهای مجتمع الکترونیک/مهندسی نانوفناوری60 3 تهران
فاطمه دودی 1251 مجموعه مهندسي برق رتبه 4 مهندسی پزشکی /5 مخابرات سیستم/6مدارهای مجتمع الکترونیک/11مخابرات نوری ، مهندسی مکاترونیک/16کنترل/17سیتم های قدرت 4 ساری
محمد زارع حسین آبادی 1251 مجموعه مهندسي برق رتبه 5 مدارهای مجتمع الکترونیک/7 مهندسی مکاترونیک / 9 مهندسی پزشکی / 10 مخابرات سیستم / 14مهندسی هوافضا/15 مخابرات نوروی /25کنترل /27سیستم های قدرت 5 تهران
امید پوردشتبان 1251 مجموعه مهندسي برق مهندسی هوافضا6-مخابرات میدان 8-مخابرات سیستم50-مهندسی هسته ای/مدارهای مجتمع الکترونیک/مهندسی نانوفناوری58-سیستم های قدرت 2-کنترل 90 6 خمینی شهر
عرفان میرحسینی شهربابک 1251 مجموعه مهندسي برق سیستم های قدرت /الکترونیک قدرت/سیستم های انرژی 7-مهندسی مکاترونیک30-کنترل 79-مهندسی هوا فضا90 7 تهران
رضا طلا کوب 1251 مجموعه مهندسي برق رتبه 7 کنترل/15 مهندسی مکاترونیک/ 17 سیستم قدرت/19 مهندسی پزشکی/35 مهندسی هوافضا/64مخابرات سیستم/72 مخابرات میدان وموج 7 تهران
امید پوردشتبان 1251 مجموعه مهندسي برق مخابرات 8 خمینی شهر
محمدعلی خیرخواه راوندی 1251 مجموعه مهندسي برق کنترل10-مهندسی پزشکی14-مهندسی مکاترونیک33-مخابرات سیستم/مهندسی صدا40-مهندسی هوافضا45-سیتم های قدرت56-مخابرات نوری /مخابرات میدان و موج66-مدارهای مجتمع الکترونیک/مهندسی هسته ای 85 10 تهران
فرشید آقامحمدی 1251 مجموعه مهندسي برق قدرت 11-مهندسی مکاترونیک19-کنترل 34-مهندسی هوافضا79 11 تهران
راضیه گرجی 1251 مجموعه مهندسي برق رتبه 11 الکترونیک / 13 مهندسی مکاترونیک / 32 مهندسی پزشکی / 33 مخابرات نوری/ مخابرات سیستم 40 / 57 سیستم های قدرت / 66 کنترل 11 تهران
محمدرضا صمدی 1251 مجموعه مهندسي برق رتبه 13 کنترل/17مهندسی پزشکی/26 مخابرات سیستم /44 مهندسی هوافضا/50 سیستم های قدرت ،مهندسی مکاترونیک/55مخابرات نوری/78 مدارهای مجتمع الکترونیک 13 تهران
علی قانعیان 1251 مجموعه مهندسي برق قدرت 15 خمینی شهر
سینا نبی گل 1251 مجموعه مهندسي برق رئبه 16 مهندسی سیستم های میکرونانوالکتریک/20 مهندسی مکاترونیک/42 مهندسی هوا فضا/57مهندسی پزشکی /58مخابرات نوری/81 مخابرات سیستم 16 تهران
سیدعلی سیدبوذری 1251 مجموعه مهندسي برق 26سیستم های قدرت/75مهندسی مکاترونیک 26 تهران
امین درویش زاده 1251 مجموعه مهندسي برق رتبه 28 سیستم های قدرت/76 مهندسی هوافضا 28 ارومیه
محسن شیرکرمی 1251 مجموعه مهندسي برق سیستم های قدرت 35 ایلام
حمیدرضا خان چرلی 1251 مجموعه مهندسي برق رتبه 37 سیستم های قدرت/88 مهندسی مکاترونیک 37 قم
قاسم سلیمی مقدم 1251 مجموعه مهندسي برق الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی 41 کرج
امین حسن رحیمی 1251 مجموعه مهندسي برق رتبه 42 سیستم های قدرت/51 مهندسی مکاترونیک/81 کنترل 43 تهران
پوریا شیرین شهرک فرد 1251 مجموعه مهندسي برق کنترل 56 کرج
امیرحسین کوچکی 1251 مجموعه مهندسي برق رتبه 67 کنترل/84 مهندسی مکاترونیک/99 مهندسی هوافضا 67 اراک
کیارش کسایی 1251 مجموعه مهندسي برق کنترل 85 اصفهان
کامیاب مرادی 1251 مجموعه مهندسي برق الکترونیک 92 کرمانشاه
مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری (1148)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
خشایار بدیعی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 1 تهران
امین ایزدیار 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 2 تهران
سیدفرداد حجازی راد 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 3 تهران
محمد سجاد زنده دل 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 4 تهران
مهشید منظوری 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 5 تهران
محمدحسین ایرانپاک 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 6 تهران
سیدامیرحسین کامرانی موسوی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 8 تهران
ابوالفضل مظفری 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 9 تهران
محمدجواد ابوطالبی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 12
محمدرضا نوری 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 13
منصور شاه حسینی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 16
پویا نیک نام 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 17
پارسا محمدی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 18
علیرضا باقریان 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 21 تهران
مهدی دارابی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 23 تهران
سیدعلی آیت الهی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 24
محمد قادر 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 25
محمدکسری صابونی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 27
عرفان یوسفی دادرس 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 28
علیرضا حاجی قاسمی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 29
میلاد منوچهری گلجو 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 30
مبینا صانعی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 31
آریا عرب کرمی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 35
محمدرضا گزمه 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 36
مونا اورعی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 37
شایان احمدی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 38
فرزان سلطان محمدی بروجنی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 39
محمد فضلی خانی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 42
سعید اصیلی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 44
وجیهه عنابستانی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 45
جواد خدادادیان 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 47
نیما طاهری 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 50
زهره رامشینی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 52
امیر قناعی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 53
عرفان متبحری 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 54
امیر حاجی خانی صراف 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 55
فرزام شهبا 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 56
ایمان احمدی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 57
پارسا حضرتی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 59
علی حاکی زاد 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 62
علیرضا جمالی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 63
محمدرضا عزیزی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 68
محمد مهدی صادقی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 69
عباس كريمي 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 73
زهرا زارعی راد 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 76
مهدی کشاورز 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 77
ندا رضوانی مقدم 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 79
زکیه نوبخت 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 80
سیدعلیرضا سیدآتشی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 84
حامد اقایی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 85
محمدجواد یزدانی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 86
یاسمن موسویان حجازی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 87
کیارش محمدی رودباری 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 88
امیرعلی قاضی نیا 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 89
امیرحسین تیلا 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 90
علی صفیعی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 91
حسین حسن زاده 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 92
محمد مهری 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 93
امید اسماعیلی شجاع 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 95
اشکان فراهانی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 96
سیدمحمد صادقی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 97
ایمان چراغی مرداسی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 99
امیرمحمد حدادی 1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری مدیریت کسب و کار MBA 100
مجموعه حسابداری (1134)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
مهداد ملازمانی 1134 مجموعه حسابداری رتبه 1 حسابداری،حسابرسی ،حسابداری مدیریت -3 حسابداری بخش عمومی 1 قزوین
علی محمودی 1134 مجموعه حسابداری رتبه 1 حسابداری بخش عمومی-3 حسابداری،حسابرسی،حسابداری مدیریت 1 تهران
محمد محمد بیگی 1134 مجموعه حسابداری حسابداری مدیریت4-حسابداری5-حسابرسی5-حسابداری بخش عمومی31 4 قم
حامد طاهرآبادی 1134 مجموعه حسابداری حسابداری 6-حسابداری مدیریت6-حسابداری بخش عمومی8-حسابرسی9 6 تهران
امنه منصوری 1134 مجموعه حسابداری حسابداری 8-حسابداری 8-حسابرسی10-حسابدری بخش عمومی33 8 تهران
سارا دهقان نژاد 1134 حسابداری رتبه 11 گرایش حسابداری / رتبه 11 گرایش حسابداری مدیریت / رتبه 12 گرایش حسابرسی / رتبه 13 گرایش حسابداری بخش عمومی 11 قائمشهر
سیدمحسن علیویزاده 1134 مجموعه حسابداری حسابداری14-حسابرسی14-حسابداری مدیریت13-حسابداری بخش عمومی68 13 اصفهان
علیرضا نصر اصفهانی 1134 مجموعه حسابداری رتبه 14 حسابداری مدیریت / 15 حسابرسی / 16 حسابداری / 26 حسابداری بخش عمومی 15 تهران
رامین پرورپور 1134 مجموعه حسابداری حسابداری 17-حسابرسی17-حسابداری مدیریت17-حسابداری بخش عمومی89 17 بهبهان
حسین محبی 1134 مجموعه حسابداری حسابداری 19 مشهد
مریم جعفری شاد 1134 مجموعه حسابداری حسابداری 21 خمینی شهر
بهزاد شریفی 1134 مجموعه حسابداری حسابداری مدیریت23-حسابداری / حسابرسی 25 23 تهران
پیمان شجاع شفیعی 1134 مجموعه حسابداری حسابداری 27-حسابرسی30-حسابداری مدیریت27-حسابداری بخش عمومی 27 آمل
محمد جمالی 1134 حسابداری رتبه 29 گرایش حسابداری/ رتبه 30 گرایش حسابداری مدیریت / رتبه 34 گرایش حسابرسی 29 تهران
سحر کهتری انور 1134 مجموعه حسابداری حسابداری مدیریت 29- حسابرسی 29-حسابداری31 29 کرج
مصطفی کریم زاده ترکده 1134 مجموعه حسابداری رتبه 30حسابداری/31حسابرسی/36حسابداری مدیریت 30 شهرری
زهرا علیدادی 1135 حسابداری رتبه 33 گرایش حسابداری مدیریت / رتبه 34 گرایش حسابداری / رتبه 44 گرایش حسابرسی 33 تهران
سینا فخورنژاد 1134 مجموعه حسابداری حسابداری 50-حسابرسی37-حسابداری مدیریت34 34 تهران
الهام سلیمان زاده 1134 مجموعه حسابداری حسابداری-44 حسابرسی-39 حسابداری مدیریت-35 35 اصفهان
امیرضا شکوری 1134 مجموعه حسابداری حسابرسی36-حسابداری مدیریت39-حسابداری43 36 میاندواب
محمود اسدی 1134 مجموعه حسابداری 42حسابداری بخش عمومی/57حسابرسی/58حسابداری /77حسابداری مدیریت 42 شهرکرد
هادی غلامی 1134 مجموعه حسابداری حسابداری مدیریت 45-حسابداری48-حسابرسی54 45 ملایر
غزاله شیخ زاده 1134 حسابداری رتبه 47 گرایش حسابداری / رتبه 47 گرایش حسابداری مدیریت / رتبه 50 گرایش حسابرسی 47 بابل
سمیرا قاسمی 1134 مجموعه حسابداری حسابداری 62 آمل
زهرا رمضانی 1134 حسابداری رتبه 76 گرایش حسابداری مدیریت / رتبه 82 حسابداری / رتبه 87 حسابرسی 76 قم
صادق خدادادی شیر کوهی 1134 حسابداری رتبه 77 گرایش حسابرسی / رتبه 78 گرایش حسابداری مدیریت/ رتبه 81 گرایش حسابداری 77 تهران
سعید کوهستانی 1134 مجموعه حسابداری حسابداری 79 آبیک
سجاد مصلح ابادی 1134 مجموعه حسابداری حسابداری مدیریت 82-حسابرسی92-حسابداری 99 82 اراک
هدا محمدی ساغشک 1134 مجموعه حسابداری حسابداری 84 مشهد
مهندسی مکانیک (1267)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
وحید استعدادی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک رتبه 1 مهندسی سیستم های میکرونانوالکترومکانیک/6 ساخت و تولید 1 تبریز
امیر رضا آسمان رفعت 1267 مجموعه مهندسی مکانیک رتبه 3 طراحی کاربردی ، هوافضا ، مکاترونیک، سازه های بدنه خودرو / 4 مواد مرکب ، طراحی سیستم های دینامیکی خودرو ، 5 مهندسی هسته ای ، مهندسی پزشکی / 8 ساخت و تولید/25مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک 3 شیراز
طاها قره باغی میانجی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک رتبه 3 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو/ 4 ساخت و تولید، مکاترونیک /5 هوافضا / 6 سازه و بدنه خودرو /7 مهندسی پزشکی / 9 تبدیل انرژی، مهندسی هسته ای ،سیستم های انرژی ، موادمرکب /18 مهندسی سیستم های میکرونانو الکترومکانیک 3 تبریز
محمد اسدزاده 1267 مجموعه مهندسی مکانیک رتبه 3 تبدیل انرژی ،مهندسی سیستم های انرژی ، مهندسی هسته ای /4 طراحی کاربردی ، هوافضا ،سازه و بدنه خودرو / 5 ساخت و تولید ،مکاترونیک ، مواد مرکب / 8 مهندسی پزشکی / 9 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو/27 مهندسی سیستم های میکرونانوالکترو مکانیک 3 تهران
امیرعباس بنویدی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک رتبه 4 تبدیل انرژی/ 6 قوای محرک خودرو/10 مکاترونیک ، ساخت و تولید /13 مهندسی پزشکی ، مهندسی هوافضا ، طراحی کاربردی / 16 سازه بدنه خودرو /26 طراحی و ساخت خودرو / 32 مهندسی سیستم های میکرونانو الکترومکانیک 4 تهران
محمد امین براتی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک رتبه 5 مهندسی سیستم های نانوالکترومکانیک/14 ساخت و تولید / 61 مهندسی پزشکی / 96 مهندسی مکاترونیک 5 تهران
محمدعلی بختیاری 1267 مجموعه مهندسی مکانیک رتبه 6 تبدیل انرژی/12 مواد مرکب / 14 طراحی کاربردی ،مهندسی هوافضا/16 مهندسی مکاترونیک /18 ساخت و تولید /22 سازه بدنه خودرو /49 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو /56 مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکتریک 6 شهریار
مجتبی محمدی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک رتبه 8 مهندسی سیستم های میکرونانوالکترومکانیک/52 ساخت و تولید 8 بابل
مهدی محسنی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک رتبه 7 ساخت و تولید / 8 تبدیل انرژی ، مهندسی سیستم های انرژی، مهندسی هسته ای ، مواد مرکب /9 طراحی کاربردی ، هوافضا ، سازه و بدنه خودرو/11 مهندسی پزشکی ، مهندسی مکاترونیک/15 طراحی و ساخت خودرو / 23 مهندسی نانوالکترومکانیک 8 تهران
عباس جعفرپور محله 1267 مهندسی مکانیک رتبه 12طراحی سیستم های دینامیکی خودرو,طراحی و ساخت خودرو/رتبه 19سازه و بدنه خودرو/رتبه 25 طراحی کاربردی/رتبه 25مهندسی پزشکی/رتبه 26 مهندسی مکاترونیک/رتبه 38ساخت و تولید/رتبه 52 سیستم های میکرو و نانوالکترو مکانیک/رتبه 56 تبدیل انرژی و سیستم های انرژی و انرژی های تجدید پذیر 12 تبریز
محمدعلی محمدزاده 1267 مجموعه مهندسی مکانیک رتبه 14 مهندسی سیستم های میکرونانو و الکترومکانیک/49ساخت و تولید 14 تهران
ارشیا علیزاده سر دهایی 1267 مهندسی مکانیک رتبه 15 مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترو مکانیک/رتبه 70 ساخت و تولید 15 تهران
مرتضی جاهدی 1267 مهندسی مکانیک رتبه 22 ساخت و تولید/رتبه 23 تبدیل انرژی,مهندسی هسته ای,انرژی های تجدید پذیر,سیستم های انرژی/رتبه 23 مواد مرکب,دریا,قوای محرکه خودرو/رتبه 31مهندسی مکا ترونیک/رتبه 32 مهندسی پزشکی/رتبه 35 سازه و بدنه خودرو/رتبه 38 طراحی کاربردی,سلاح و مهمات,مهندسی هوا فضا,ماشین های ریلی/رتبه 46 سیستم های میکرو و نانوالکترو مکانیک/رتبه 47 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو و طراحی و ساخت خودرو 22 بجنورد
امیر کرماجانی 1267 مهندسی مکانیک رتبه 27 طراحی کاربردی,سلاح ومهمات,فناوری ماهواره/رتبه 27مهندسی مکاترونیک/رتبه 30تبدیل انرژی,مهندسی سیستم های انرژی,مهندسی انرژی های تجدید پذیر و مهندسی هسته ای/رتبه 33طراحی و ساخت خودرو و طراحی سیستم های دینامیکی خودرو/رتبه 36 سازه و بدنه خودرو/رتبه 39 ساخت و تولید/رتبه 40 مواد مرکب و دریا و قوای محرکه خودرو/رتبه 50 مهندسی پزشکی 27 تهران
محمدمهدی اذربیک 1267 مجموعه مهندسی مکانیک رتبه 29 طراحی و ساخت خودرو /30 طراحی کاربردی/31 مهندسی مکاترونیک/33 سازه و بدنه خودرو /51 مهندسی پزشکی/54مواد مرکب / 59تبدیل انرژی/65 ساخت و تولید 29 تهران
زهره جدیری 1267 مهندسی مکانیک رتبه34مهندسی پزشکی/رتبه 35 مواد مرکب,دریا,قوای محرکه خودرو/رتبه 43 طراحی و ساخت خودرو,طراحی سیستم های دینامیکی خودرو/رتبه 46 مهندسی هسته ای/رتبه 46 تبدیل انرژی/رتبه 47مهندسی مکا ترونیک/رتبه 55 ساخت تولید/رتبه 66طراحی کاربردی,سلاح ومهمات,مهندسی هوا فضا و ماشین های ریلی/رتبه 83مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترو مکانیک 34 تبریز
شایان پاکروان 1267 مهندسی مکانیک رتبه 42تبدیل انرژی,سیستم های انرژی,انرژی های تجدید پذیر مهندسی هسته ای/ رتبه 60 مواد مرکب,دریا,قوای محرکه خودرو/رتبه 77ساخت و تولید/رتبه 85 طراحی کاربردی,سلاح ومهمات,مهندسی هوا فضا,ماشین های ریلی/رتبه 94 سازه و بدنه خودرو/رتبه 99 مکا ترونیک 42 تهران
مجتبی جلالی 1267 مهندسی مکانیک رتبه 42 ساخت و تولید/رتبه 43 مهندسی مکا ترونیک/ رتبه 45 طراحی کاربردی و سلاح و مهمات و فناوره ماهواره و ماشین های ریلی/رتبه 45 تبدبل انرژی و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی هسته ای/رتبه 46مواد مرکب و دریا و قوای محرکه خودرو/رتبه 46 طراحی و ساخت خودرو/رتبه 48 سازه وبدنه خودرو/رتبه 53 مهندسی پزشکی 42 کاشان
امیرحسین خادمی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک جامدات 44 خمینی شهر
محمد علی جمشیدیان 1267 مهندسی مکانیک رتبه 44 طراحی کاربردی ,سلاح و مهمات,فناوری ماهواره و ماشین های ریلی/رتبه 58 سازه وبدنه خودرو/رتبه 71 مهندسی مکا ترونیک/رتبه 77 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو/رتبه 83 تبدیل انرژی و مهندسی سیستم های انرژی/رتبه 84 ساخت و تولید/رتبه 96 مواد مرکب و دریا و قوای نیروی محرکه 44 نجف آباد
علی طاوسی 1267 مهندسی مکانیک رتبه 45 طراحی سیستم های دینامیکی/رتبه 48 مهندسی مکاترونیک/رتبه 58 قوای محرکه خودرو,دریا و مواد مرکب/رتبه 60 مهندسی پزشکی/رتبه 63 تبدیل انرژی,مهندسی سیستم های انرژی,انرژی های تجدید پذیر و مهندسی هسته ای/رتبه 68 مهندسی مکا ترونیک/رتبه 72 ساخت و تولید/رتبه 81 طراحی کاربردی,سلاح و مهمات و فناوری ماهواره ای و ماشین های ریلی 45 تهران
سیدمحمدعرفان هاشمی جو 1267 مجموعه مهندسی مکانیک رتبه 49 طراحی کاربردی /53مهندسی مکاترونیک /59 طراحی وساخت خودرو/80سازه و بدنه خودرو/97 تبدیل انرژی 49 تهران
علی انیسی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 54طراحی و ساخت خودرو/68مهندسی مکاترونیک/75 طراحی کاربردی77 سازه و بدنه خودرو/78ساخت و تولید/92مهندسی پزشکی/95قوای محرکه خودرو/98مهندسی هسته ای 54 تهران
سید مجید حسینی 1267 مهندسی مکانیک رتبه 55 تبدبل انرژی مهندسی سیستمهای انرژی و مهندسی هسته ای/رتبه 93 مواد مرکب دریا و قوای محرکه خودرو 55 تهران
علی مسعودی کرهرودی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک رتبه 56 سازه و بدنه خودرو/60ساخت و تولید/67 طراحی کاربردی/71 طراحی و ساخت خودرو /75 موادمرکب /81مهندسی مکاترونیک /83مهندسی پزشکی/91 تبدیل انرژی 56 تهران
محمد قره پاپاقی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک ساخت تولید 66 ارومیه
امید جمالی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک مهندسی پزشکی 66 تهران
یاسین حسن پور 1267 مهندسی مکانیک رتبه 79طراحی و ساخت خودرو/ 95 مهندسی پزشکی 79 تهران
رضا دلگشا 1267 مهندسی مکانیک رتبه 87 تبدیل انرژی,مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی هسته ای/رتبه 90 مواد مرکب-دریا-قوای محرکه خودرو 87 اهواز
مهدی سهندی 1267 مهندسی مکانیک رتبه 92 تبدیل انرژی-مهندسی سیستم های انرژی-مهندسی هسته ای/رتبه 97 مواد مرکب-دریا-قوای محرکه خودرو 92 تهران
سارا رضا بنده لو 1267 مهندسی مکانیک رتبه 95 طراحی کاربردی/رتبه 99 تبدیل انرژی-مهندسی سیستم های انرژی-مهندسی هسته ای 95 تهران
محمد علی اسلامی 1267 مهندسی مکانیک رتبه 98 طراحی کاربردی-تسلیحات-مهندسی هوا فضا و ماشین های ریلی 98 تهران
مصطفی سرخی سوادکوهی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک طراحی کاربردی 99 قائمشهر
مهندسی کامپیوتر (1277) و مهندسی فناوری اطلاعات (1276)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
سهیل رستگار 1276 مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات/آی تی 2 نیشابور
سینا حسین کوچک 1277 مجموعه مهندسی کامپیوتر رتبه 2 نرم افراز ، هوش مصنوعی ، بیوانفورماتیک ، الگوریتم ها و محاسبات / 3 رایانش امن / 4 معماری سیستم های کامپیوتری ، شبکه های کامپیوتری 2 تهران
علی صفرپور دهکردی 1277 مجموعه مهندسی کامپیوتر رتبه 3 مهندسی کامپیوتر / 4 هوش مصنوعی / 5 نرم افزار ، رایانش امن ، الگوریتم ها و محاسبات 3 شهرکرد
مهدی سهندی 1276 مهندسی فناوری اطلاعات رتبه 5 مهندسی فناوری اطلاعات 5 تهران
سید امیر حسین عاملی کلخوران 1277 مهندسی کامپیوتر رتبه 5معماری سیستم های کامپیوتری/رتبه 6 نرم افزار/رتبه 6 هوش مصنوعی و رباتیکز/رتبه 6 بیوانفورماتیک/رتبه 7شبکه های کامپیوتری/رتبه 7 الگوریتم و محاسبات/رتبه 8 رایانش امن 5 تهران
حسین پرتو هفشجانی 1276 مهندسی فناوری اطلاعات رتبه 6 مهندسی فناوری اطلاعات 6 تهران
آرش لگزیان 1277 مجموعه مهندسی کامپیوتر رتبه 10 الگوریتم ومحاسبات/11 نرم افزار/13 رایانش من /16بیوانفورماتیک/17 هوش مصنوعی/21 معماری سیستم های کامپیوتری ،شبکه های کامپیوتری 10 نیشابور
حسین پرتو هفشجانی 1277 مهندسی کامپیوتر رتبه 14 بیو انفورماتیک/رتبه 15 هوش مصنوعی و رباتیکز/رتبه 17 معماری سیستم های کامپیوتری/رتبه 26 نرم افزار/رتبه 26 شبکه های کامپیوتری/رتبه 28 الگوریتم و محاسبات/رتبه 33 رایانش امن 14 تهران
مینا ظریفی 1277 مهندسی کامپیوتر رتبه 18 نرم افزار/رتبه 20الگوریتم و محاسبات/رتبه 25 هوش مصنوعی و رباتیکز/رتبه 27 بیو انفور ماتیک/رتبه 30رایانش امن/رتبه 39 معماری سیستم های کامپیوتری/رتبه 42 شبکه های کامپیوتری 18 زاهدان
فائزه تیموری 1277 مجموعه مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی و رباتیکز 19 مشهد
سجاد میرزابابایی 1277 مجموعه مهندسی کامپیوتر شبکه 20 خمینی شهر
امین ادیب نیا 1277 مهندسی کامپیوتر رتبه 31 شبکه های کامپیوتری/رتبه 32 معماری سیستم های کامپیوتری/رتبه 38 رایانش امن/رتبه 39 الگوریتم و محاسبات/رتبه 40 نرم افزار/رتبه 40 هوش مصنوعی و رباتیکز/رتبه 42 بیو انفورماتیک 31 تهران
سجاد واحدی فر 1277 مهندسی کامپیوتر رتبه 31نرم افزار/رتبه 32 رایانش امن/رتبه 34الگوریتم و محاسبات/رتبه 36 بیو انفورماتیک/رتبه 39هوش مصنوعی و رباتیکز/رتبه40 شبکه های کامپیوتری/رتبه 46 معماری سیستم های کامپیوتری 31 تهران
مهسا مسعود 1277 مهندسی کامپیوتر رتبه 38 الگوریتم و محاسبات/رتبه 54 نرم افزار/رتبه63رایانش امن 38 تبریز
امیرحسین مصباح 1277 مجموعه مهندسی کامپیوتر رتبه 40 بیوانفورماتیک/41 هوش مصنوعی /45 نرم افزار/48 معماری سیستم های کامپیوتری / 60شبکه های کامپیوتری/64 الگوریتم و محاسبات /65 رایانش من 40 مرند
زهرا گلفر 1276 مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات/آی تی مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی 43 مرند
محمد حقیقت 1277 مهندسی کامپیوتر رتبه 44 رایانش امن/رتبه 50 نرم افزار/رتبه 59 شبکه های کامپیوتری/رتبه 65 هوش مصنوعی و رباتیکز/رتبه 67 الگوریتم و محاسبات/رتبه 87 بیوانفورماتیک 44 تهران
سید حسام علویان 1277 مهندسی کامپیوتر رتبه 56معماری سیستم های کامپیوتری/رتبه 66 شبکه های کامپیوتری/رتبه 77 رایانش امن/رتبه 78 هوش مصنوعی و رباتیکز/رتبه 81 بیو انفورماتیک/رتبه 99الگوریتم و محاسبات 56 اصفهان
میلاد رییسی زاده اصل 1277 مهندسی کامپیوتر رتبه 59 الگوریتم و محاسبات/رتبه 67 هوش مصنوعی و رباتیکز/رتبه 69 نرم افزار/رتبه 75رایانش امن/رتبه 80 معماری سیستم های کامپیوتری/رتبه 89 بیو انفورماتیک/رتبه 95 شبکه های کامپیوتری 59 تهران
امین چوکان 1277 مجموعه مهندسی کامپیوتر نرم افزار 62 مشهد
مهسا دهقانی 1277 مجموعه مهندسی کامپیوتر 72معماری سیستم های کامپیوتری - 98نرم افزار - 64هوش مصنوعی و رباتیکز - 87شبكه هاي كامپيوتري - 85رایانش امن - 88بيوانفورماتيك 64 کرج
مهنوش غفوریان 1277 مجموعه مهندسی کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری/ 57هوش مصنوعی / 61بیوانفورماتیک/ 85شبکه های کامپیوتری/ 78نرم افزار/ 85الگوریتم و محاسبات / 86رایانش امن 71 شاهرود
فاطمه قاسمی 1277 مهندسی کامپیوتر رتبه 75رایانش امن/رتبه 79 شبکه های کامپیوتری 79 یزد
محسن مدنی 1277 مهندسی کامپیوتر رتبه 83الگوریتم و محاسبات/رتبه 88 شبکه های کامپیوتری/رتبه 92 معماری سیستم های کامپیوتری/رتبه 96 هوش مصنوعی و رباتیکز 83 تهران
رضا صراطی 1277 مجموعه مهندسی کامپیوتر شبکه های کامپیوتری 88 مشهد
مهدی جعفری سروجهانی 1277 مجموعه مهندسی کامپیوتر بیوانفورماتیک 96 ابهر
مجموعه مدیریت (1142)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
فاطمه میرزایی 1142 مجموعه مدیریت رتبه 1 مدیریت بازرگانی، فناوری اطلاعات،تکنولوژی،کارآفرینی،منابع انسانی،حمل و نقل دریایی بین قاره ای بازرگانی دریایی-2 مدیریت صنعتی- 6مدیریت دولتی 1 تهران
محمدحسین اعلمی هرندی 1142 مجموعه مدیریت رتبه 1 دولتی-صنعتی23-فناوری اطلاعات20 -تکنولوژی10-کارآفرینی26-منابع انسانی2-حمل و نقل دریایی بین قاره ای 14-مالی 6 -بازرگانی45 1 تهران
علیرضا اکبری دستجردی 1142 مجموعه مدیریت رتبه 2 مدیریت دولتی ، سیاست گذاری علم و فناوری ، مدیریت بحران / 9 مدیریت بازرگانی دریایی /12مدیریت منابع انسانی/26 مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره/30مدیریت تکنولوژی/34مدیریت صنعتی /36کارآفرینی/60مدیریت فناوری اطلاعات / 95 مدیریت بازرگانی 2 تهران
عباس شریفی قوسجین 1142 مجموعه مدیریت رتبه 2 مدیریت بازرگانی ، مدیریت فناوری اطلاعات / 6 مدیریت تکنولوژی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت حمل و نقل دریایی/14 کارآفرینی/ 17مدیریت منابع انسانی /22مدیریت بازرگانی دریایی /48مدیریت دولتی 2 بابل
مریم طاهرمازندرانی 1142 مجموعه مدیریت رتبه 2 مدیریت حمل ونقل دریایی/3مدیریت صنعتی ،مدیریت تکنولوژی/8 مدیریت فناوری اطلاعات 2 تهران
محمدامین صفرپور 1142 مجموعه مدیریت مدیریت مالی 3 قزوین
پرهام نصر اصفهانی 1142 مجموعه مدیریت مدیریت مالی 4 اصفهان
فاطمه یزدی زاده خرازی 1142 مجموعه مدیریت رتبه 4 مدیریت بازرگانی دریایی/6 مدیریت منابع انسانی/7 مدیریت دولتی ، مدیریت سیاست گذاری علم وفناوری ، مدیریت بحران/ 15مدیریت حمل ونقل دریایی بین قاره ای /20 کارآفرینی/21مدیریت تکنولوژی/24 مدیریت صنعتی /38 مدیریت فناوری اطلاعات/76 مدیریت بازرگانی 4 تهران
رسول اقبالیان ارانی 1142 مجموعه مدیریت رتبه 5 مدیریت دولتی ، مدیریت بازرگانی دریایی/ 18کارآفرینی/19 مدیریت منابع انسانی ، مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای /20مدیریت تکنولوژی / 21 مدیریت صنعتی /36 مدیریت صنعتی /73 مدیریت بازرگانی 5 تهران
ایمان اکرام نصرتیان 1142 مجموعه مدیریت رتبه 7مدیریت مالی / 48 مدیریت بازرگانی دریایی / 75 مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای 7 تهران
علی نوری زاده 1142 مجموعه مدیریت رتبه 7 مدیریت بازرگانی/8 کارآفرینی/11 مدیریت فناوری اطلاعات ، مدیریت حمل ونقل دریایی بین قاره ای/14 مدیریت بازرگانی دریایی/16مدیریت تکنولوژی /18مدیریت صنعتی/22 مدیریت منابع انسانی /53 مدیریت دولتی 7 یزد
مریم صابری 1142 مجموعه مدیریت رتبه 8 مدیریت دولتی ،مدیریت سیاست گذاری علم وفناوری ،مدیریت بحران /10 مدیریت منابع انسانی /16مدیریت بازرگانی دریایی/40 مدیریت حمل ونقل دریایی بین قاره ای/45 کارافرینی، مدیریت تکنولوژی/46مدیریت صنعتی /77مدیریت فناوری اطلاعات 8 تهران
علی محمدی 1142 مجموعه مدیریت مدیریت دولتی 9 زنجان
زهرا حدید ساز ذزفولی 1142 مدیریت رتبه 10 گرایش مدیریت بازرگانی دریایی / رتبه 15 گرایش های کسب و کار جدید-گردشگری-فناوری-سازمانی-بین الملل-توسعه-کسب و کار الکترونیکی / رتبه 25 گرایش مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای/ رتبه 27 گرایش های بازاریابی-بازرگانی بین المللی-تجارت الکترونیک-بازرگانی داخلی-کارآفرینی-مدیریت استراتژیک / رتبه 27 گرایش های دیریت منابع انسانی اسلامی-مدیریت منابع انسانی بین الملل-مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی-مدیریت استراتژیک منابع انسانی / رتبه 28 گرایش های کسب و کار الکترونیک-مدیریت منابع اطلاعاتی-سیستم های اطلاعاتی پیشرفته-مدیریت دانش-هوشمندی کسب و کار / رتبه 29 نوآوری تکنولوژی-انتقال تکنولوژی-استراتژی های توسعه صنعتی-سیاست های تحقیق و توسعه / رتبه 40مدیریت صنعتی / رتبه 62 مدیریت دولتی 10 اهواز
فاطمه واضحی فرد 1142 مجموعه مدیریت رتبه 10 مدیریت صنعتی /22مدیریت حمل ونقل دریای بین قاره ای /23 مدیریت تکنولوژی /39مدیریت فناوری اطلاعات 10 تهران
سهیل عسگری 1142 مجموعه مدیریت مدیریت مالی 11 تهران
معین هوشمند چایجانی 1142 مدیریت رتبه 18 بازاریابی-بازرگانی بین الملل-تجارت الکترونیکی-مدیریت استراتژیکبازرگانی داخلی-کارآفرینی / رتبه 23 مدیریت فناوری اطلاعات / رتبه 31 مدیریت صنعتی / رتبه 37 مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای / رتبه 40 مدیریت تکنولوژی / رتبه 51 کار آفرینی / رتبه 63 مدیریت منابع انسانی / رتبه 94 مدیریت بازرگانی دریایی 18 تهران
مهدی رحمتی 1142 مجموعه مدیریت رتبه 19 مدیریت بازرگانی /22 مدیریت فناوری اطلاعات / 27 مدیریت صنعتی /35 مدیریت تکنولوژی / 36 مدیریت حمل ونقل دریایی بین قاره ای / 64 کارآفرینی /79 مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی 19 سمنان
محمد رضائی بارو نقی 1142 مدیریت رتبه 21 گرایش های مدیریت مالی-مهندسی مالی و مدیریت ریسک-بانکداری-بیمه-حقوق مالی-تامین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز 21 کاشان
زهرا مهدی پور 1142 مجموعه مدیریت مدیریت بازرگالنی 23 لنگرود
محدثه فیروزی 1142 مجموعه مدیریت 23مدیریت مالی/79 مدیریت بازرگانی دریایی 23 تهران
محمدجواد فضلی 1142 مجموعه مدیریت مدیریت دولتی 24 اراک
محمد حامدی بزاز 1142 مجموعه مدیریت 26مدیریت بازرگانی/31مدیریت فناوری اطلاعات/33مدیریت صنعتی/44مدیریت تکنولوژی،مدیریت حمل ونقل دریایی بین قاره ای 26 تهران
فاطمه شهابی 1142 مدیریت رتبه 26 گرایش های مدیریت بحران-مدیریت اماکن متبرکه مذهبی-سیاست گذاری علم و فناوری-توسعه منابع انسانی-طراحی سازمان های دولتی-خط و مشی گذاری عمومی-مدیریت تحویل-مدیریت رفتار سازمانی 26 بوشهر
مهدی نوری 1142 مدیریت رتبه 27 گرایش های مدیریت مالی-مهندسی مالی و مدیریت ریسک-بانکداری-بیمه-حقوق مالی-تامین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز 27 تبریز
زهرا رستگار 1142 مدیریت رتبه 29 گرایش مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای / رتبه 37 گرایش های بازاریابی-بازرگانی بین المللی-تجارت الکترونیک-مدیریت استراتژیک-بازرگانی داخلی-کار آفرینی / رتبه 47 گرایش های تحقیق در عملیات-تولید و عملیات-مدیریت عملکرد-مدیریت پروژه-مدیریت زنجیره تامین / رتبه 50 گرایش های کسب و کار الکترو نیک-مدیریت منابع اطلاعاتی-سیستم های اطلاعاتی پیشرفته-مدیریت دانش-مدیریت پروژه هایفناوری اطلاعات / رتبه 67 گرایش های نوآوری تکنولوژی-انتقال تکنولوژی-سیاست های تحقیق و توسعه / رتبه 75 گرایش مدیریت بازرگانی دریایی / رتبه 78 گرایش های کسب و کار جدید-گردشگری-فناوری-سازمانی-بین اللملل-توسعه 29 تهران
حسین گدازی 1142 مجموعه مدیریت رتبه 32 مدیریت بازرگانی/35کارآفرینی /36 مدیریت بازرگانی دریایی/37 مدیریت منبع انسانی40 مدیریت فناوری اطلاعات/54 مدیریت تکنولوژی/62 مدیریت صنعتی/63 مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای/85 مدیریت دولتی 32 اصفهان
کاوه شیخی سبزی کاوه 1142 مدیریت رتبه 35 گرایش مدیریت بازرگانی دریایی / رتبه 37 مدیریت مالی-مهندسی مالی و مدیریت ریسک-بانکداری-بیمه-حقوق مالی-تامین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز / رتبه 66 مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای 35 تهران
امیرحسین شادمان پور 1142 مجموعه مدیریت مدیریت فناوری اطلاعات 39 مشهد
مریم قربانی 1142 مجموعه مدیریت رتبه 44 مدیریت بازرگانی دریایی/69 مدیریت حمل ونقل دریایی بین قاره ای /70مدیریت تکنولوژی /73 مدیریت صنعتی /79 کارآفرینی/100مدیریت فناوری اطلاعات 44 قزوین
فواد مه آبادی 1142 مجموعه مدیریت رتبه 47 مدیریت بازرگانی/53 مدیریت منابع انسانی/61 مدیریت فناوری اطلاعات ، کارآفرینی/75 مدیریت تکنولوژی/76 مدیریت بازرگانی دریایی/مدیریت حمل ونقل دریایی بین قاره ای/95 مدیریت صنعتی 47 تهران
سارا دربانی 1142 مدیریت رتبه 47 گرایش های توسعه منابع انسانی-طراحی سازمان های دولتی-بودجه و مالیه عمومی-خط مشی گذاری عمومی-مدیریت تطبیقی و توسعه-مدیریت تحول-مدیریت رفتار سازمانی 47 سمنان
شقایق ربیعی 1142 مدیریت رتبه 48 گرایش های مدیریت مالی-مهندسی مالی و مدیریت ریسک-بانکداری-بیمه-حقوق مالی-تامین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز 48 اصفهان
مهدی ایمانی باشکوه 1142 مجموعه مدیریت مدیریت بازرگانی 50 لاهیجان
امیر حسین مصفا 1142 مدیریت رتبه 51 گرایش های مدیریت مالی-مهندسی مالی و مدیریت ریسک-بانکداری-بیمه-حقوق مالی-تامین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز 51 تهران
مهدی رحمتی 1142 مجموعه مدیریت بازرگانی 57 شاهرود
زهرا دهقانی 1142 مدیریت رتبه 61 گرایش های توسعه منایع انسانی-طراحی سازمانهای دولتی-بودجه و مالیه عمومی-خط مشی گذاری عمومی-مدیریت تطبیقی و توسعه-مدیریت تحویل-مدیریت رفتار سازمانی-مدیریت بحران-سیاست گذاری علم وفناوری 61 کازرون
علی سلطانی زاده 1142 مدیریت رتبه 68 گرایش های مدیریت منابع انسانی اسلامی-مدیریت منابع انسانی بین الملل-مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی-مدیریت استراتژیک منابع انسانی / رتبه 95 گرایش های توسعه منابع انسانی-طراحی سازمان های دولتی-بودجه و مالیه عمومی-خط مشی گذاری عمومی-مدیریت تحویل-مدیریت رفتار سازمانی-مدیریت بحران-سیاست گذاری علم و فناوری 68 تهران
عادله سیدی آخوندی 1142 مجموعه مدیریت مدیریت بازرگانی 70 مشهد
محمد بنی عامریان 1142 مجموعه مدیریت مدیریت مالی 75 تهران
سلما ستاره 1142 مدیریت رتبه 84 مدیریت مالی-مهندسی مالی و مدیریت ریسک-بانکداری-بیمه-حقوق مالی-تامین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز 84 تهران
پوریا مرادیان دقیق 1142 مجموعه مدیریت 88مدیریت صنعتی / 95مدیریت حمل ونقل دریایی بین قاره ای 88 سبزوار
امید احمدی 1142 مدیریت رتبه 66 مدیریت مالی-مهندسی مالی و مدیریت ریسک-بانکداری-بیمه-حقوق مالی-تامین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز 97 تهران
صادق جعفری 1142 مدیریت رتبه 98 گرایش های تحقیق در عملیات-تولید وعملیات-مدیریت عملکرد-مدیریت زنجیره تامین-مدیریت پروژه-مدیریت کیفیت و بهره وری 98 تهران
مهندسی مواد و نانو مواد (1272 و 1273)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
سیمین خیرآبادی 1272 مجموعه مهندسی مواد و متالوژی رتبه 1 شناسایی و انتخاب مواد، سرامیک ،جوشکاری - 2 مهندسی پزشکی ، ریخته گری 1 تهران
سیدامیرحسین تحققی علیایی 1272 مجموعه مهندسی مواد و متالوژی رتبه 4 استخراج فلزات ، جوشکاری ، سرامیک / 6 ریخته گری 4 تهران
فاطمه کوئینی 1272 مجموعه مهندسی مواد و متالوژی رتبه 4 ریخته گری / 5 سرامیک ، استخراج فلزات ، جوشکاری 4 تهران
مهرداد تحققی علیائی 1272 مجموعه مهندسی مواد و متالوژی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 4 مشهد
حسین خیرآبادی 1272 مجموعه مهندسی مواد و متالوژی رتبه 6 سرامیک / 7 استخراج فلزات ، ریخته گری 6 مشهد
ارسلان عجمی 1272 مجموعه مهندسی مواد و متالوژی رتبه 7 اسرامیک / 8 ریخته گری واستخراج فلزات 7 تهران
البرز بختیاری 1272 مجموعه مهندسی مواد و متالوژی رتبه 9 سرامیک / 15 استخراج فلزات ، مهندسی پزشکی ، ریخته گری 9 تهران
رضا احمدی 1272 مجموعه مهندسی مواد و متالوژی 19سرامیک/20 استخراج فلزات /27ریخته گری / 19 خمینی شهر
فاطمه احمدی 1272 مجموعه مهندسی مواد و متالوژی شناسایی و انتخاب مواد 29 قزوین
یونس ریحانی 1272 مجموعه مهندسی مواد و متالوژی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 39 مشهد
آریا گندم دوست 1272 مجموعه مهندسی مواد و متالوژی رتبه 48سریخته گری/ 50 استخراج فلزات/74 سرامیک 48 ارومیه
ساجده عنابستانی 1272 مجموعه مهندسی مواد و متالوژی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 66 مشهد
مصطفی یعقوبی 1272 مجموعه مهندسی مواد و متالوژی سرامیک 98 خمینی شهر
سیدمحمدرضا میرعرب بایگی 1273 نانوفناوری-نانومواد 55 تهران
مجموعه زبان انگلیسی (1121)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
رضا پرتو فرد 1121 مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی 1 تهران
مطهره مداحی 1121 مجموعه زبان انگلیسی مترجمی زبان 2 قم
اسماعیل بهشتی زاده 1121 مجموعه زبان انگلیسی ادبیات انگلیسی 3 خمینی شهر
پادینا صادقی 1121 مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی 3 تهران
پرویز احمدپور 1121 مجموعه زبان انگلیسی مترجمی زبان انگلیسی 4 سنندج
فاروق حسن زاده 1121 مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی 4 مهاباد
سیدایمان سادات کیایی 1121 مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی 5 کرج
بهنوش افشار 1121 مجموعه زبان انگلیسی رتبه 6 آموزش زبان انگلیسی/78 زبان وادبیات انگلیسی 6 تهران
رعنا رجبی 1121 مجموعه زبان انگلیسی مترجمی 8 همدان
ریحانه محرابی پناه 1121 مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی 8 تهران
سربرز نیکدل 1121 مجموعه زبان انگلیسی ادبیات انگلیسی 9 مریوان
مرضیه تاجیک 1121 مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی 12 تهران
محمد نامداری 1121 مجموعه زبان انگلیسی مترجمی زبان 15 همدان
فردین بهادری 1121 مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی 16 همدان
محمدرضا خبازی 1121 مجموعه زبان انگلیسی ادبیات انگلیسی 17 شهرکرد
فرزاد رضایی فیروزه 1121 مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی 20 کرمانشاه
نیلوفر خسروی فسایی 1121 مجموعه زبان انگلیسی ادبیات انگلیسی 21 گرگان
سبا میرحسینی 1121 مجموعه زبان انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی 26 یزد
زهرا ملک لی 1121 مجموعه زبان انگلیسی مترجمی زبان 30 قم
زهرا الهاشمی 1121 مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان 30 قم
زهره صادقی 1121 مجموعه زبان انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی 40 مازندران
عرفان زارعی 1121 مجموعه زبان انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی 42 سبزوار
هدیه فرحی 1121 مجموعه زبان انگلیسی مترجمی زبان انگلیسی 46 تهران
سنا موسوی 1121 مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی 47 قزوین
نرگس معینی 1121 مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی 54 گرگان
رضوان پلوئی 1121 مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی 57 تهران
حدیثه ایوبی 1121 مجموعه زبان انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی 63 تربت جام
مصطفی رجبی اخلاص 1121 مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی 64 همدان
سیدمحمد زاملی 1121 مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی 65 نیشابور
فاطمه رحمانزاده 1121 مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی 66 قم
مهلا زنگی آبادی 1121 مجموعه زبان انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی 70 کرمان
علی احمدی زاده 1121 مجموعه زبان انگلیسی مترجمی زبان انگلیسی 71 کرمان
سید علیرضا هاشمی چافجیری 1121 مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی 72 رودسر
امیر نیک روز 1121 مجموعه زبان انگلیسی مترجمی زبان انگلیسی 82 ارومیه
عارفه ملک پور 1121 مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی 88 بندرعباس
فاطمه سرابندی کمک 1121 مجموعه زبان انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی 100 علی آباد کتول
علوم تربیتی (1117) و مشاوره (1143)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
محمدرضا حیدریان 1117 مجموعه علوم تربیتی رتبه 1 تکنولوژی آموزشی -6 آموزش بزرگسالان-18 برنامه ریزی درسی -24 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی-31 تحقیقات و ارزشیابی آموزشی-72 آموزش و پرورش تطبیقی.ابتدایی .پیش دبستانی. 1 قزوین
معین خشنود 1117 مجموعه علوم تربیتی رتبه 1 مدیریت آموزشی /2 آموزش و بهسازی منابع انسانی/13 علوم تربیتی /15 تکنولوژی آموزشی/16برنامه ریزی درسی /23 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش/ 30 آموزش بزرگسالان /36 ارزشیابی آموزشی 1 شیراز
فاطمه عموسلطانی 1117 مجموعه علوم تربیتی آموزش و پرورش ابتدایی 5 خمینی شهر
پدرام صفاری 1117 مجموعه علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی 5-مدیریت وبرنامه ریزی آموزش عالی17-تحقیقات آموزشی وارزشیابی آموزشی 19-آموزش بزرگسالان 22-برنامه ریزی درسی 31 5 کرمانشاه
فاطمه زهرا حسینی 1143 مشاوره 5 شهرکرد
انیسه شیرنژاد 1143 مشاوره 6 تهران
محمدرضا حیدریان 1117 مجموعه علوم تربیتی آموزش بزرگسالان 6 قزوین
فاطمه اسلامی نصرت آبادی 1117 مجموعه علوم تربیتی رتبه 7 تحقیقات آموزشی / 16 مدیریت و برنامه ریزی آموزشی / 24 تکنولوژی آموزشی / 65 آموزش و بهسازی منابع انسانی / 94برنامه ریزی درسی 7 تهران
فاطمه حمیدنیا 1117 مجموعه علوم تربیتی رتبه 7 مدیریت آموزشی / 8 آموزش و بهسازی منابع انسانی / 28 آموزش بزرگسالان / 58 علوم تربیتی / 89 برنامه ریزی درسی / 92 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 7 اهواز
ایمان نازکی 1117 مجموعه علوم تربیتی برنامه ریزی درسی 12-آموزش و بهسازی منابع انسانی23-آموزش بزرگسالان27-علوم تربیتی29-مدیریت آموزشی39-تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش46 12 یاسوج
مریم صحرایی 1117 مجموعه علوم تربیتی برنامه ریزی درسی54-تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش28-آموزش بزرگسالان46-تحقیقات آموزشی 33-آموزش وپرورش تطبیقی و ابتدایی و پیش دبستان 79 28 کوهدشت
مهدی جهان بخشی 1143 مشاوره 28 ارومیه
مرجان ماهینی 1143 مشاوره 29 بوشهر
سیده مرضیه نعمتی مرشت 1117 مجموعه علوم تربیتی رتبه 29 آزموزش و بهسازی منبع انسانی / 30 علولم تربیتی / 48 مدیریت آموزشی / 53 برنامه ریزی درسی / 80 تحقیقات آموزشی 29 اردبیل
سمیرا قلندری 1117 مجموعه علوم تربیتی آموزش و پرورش ابتدایی 34 محمدیه
فاطمه کاظمی 1143 مشاوره 35 خمینی شهر
الهام امیریان 1143 مشاوره 38 شهرکرد
سمیه موسوی 1117 مجموعه علوم تربیتی مدیریت آموزشی 39 قم
مهدیه قنبری حمیدابادی 1117 مجموعه علوم تربیتی رتبه 41 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش/46 برنامه ریزی درسی / 52 آموزش بزرگسالان/67 تحقیقات آموزشی/87 تکنولوژی آموزشی 41 ساری
پویا نیکی 1117 مجموعه علوم تربیتی برنامه ریزی درسی42-تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش72-آموزش بزرگسالان54-تحقیقات آموزشی79-تکنولوژی آموزشی100-آموزش و پرورش تطبیقی،ابتدایی و پیش دبستان 93 42 یاسوج
سیده بنت الهدی ریحانی 1117 مجموعه علوم تربیتی آموزش و پرورش 47 بهشهر
نرگس میرشکار 1117 مجموعه علوم تربیتی اموزش ابتدایی 51 گرگان
آیدا طلعتی ولی پور 1117 مجموعه علوم تربیتی 54تکنولوژی آموزشی-150 آموزش بزرگسالان 54 همدان
زیور محمدی احمدابادی 1143 مشاوره 55 یزد
آرزو میرزاخانی 1143 مشاوره 60 شهرکرد
فاطمه جعفری 1117 مجموعه علوم تربیتی رتبه 66 مدیریت آموزشی/ 70 آموزش و بهسازی منابع انسانی 66 تهران
محمد حلاجیان 1117 مجموعه علوم تربیتی تحقیقات آموزشی 75 کرج
محبوبه اکبری سرحمامی 1117 مجموعه علوم تربیتی برنامه ریزی درسی 81 بابل
یوسف امیری 1117 مجموعه علوم تربیتی مدیریت آموزشی 98 نورآباد ممسنی
مجموعه حقوق (1126)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
علیرضا قنبری 1126 مجموعه حقوق رتبه 1 حقوق عمومی -3 حقوق ارتباطات -10 محیط زیست -19 حقوق بشر -35 حقوق بین الملل 1 همدان
عرفان سلطانی نژاد 1126 مجموعه حقوق رتبه 1 حقوق خانواده ، فقه و حقوق خانواده 1 تهران
عرفان اسماعیل زاده قندهاری 1126 مجموعه حقوق رتبه 1 حقوق بشر ، حقوق ارتباطات / 2 حقوق بین الملل /7 حقوق عمومی /16 حقوق محیط زیست 1 تهران
حسن عزیزی مراد 1126 مجموعه حقوق رتبه 2 حقوق بین الملل ، حقوق کیفری اطفال و نوجوان 2 همدان
پویان احمدی 1126 مجموعه حقوق حقوق تجارت بین الملل 2 مشهد
میلاد قهرمانی 1126 مجموعه حقوق حقوق بین الملل8-حقوق عمومی 2- حقوق بشر 4-حقوق محیط زیست 4-حقوق خانواده 94 -حقوق ارتباطات 4 2 تبریز
محمدرضا فروغی 1126 مجموعه حقوق رتبه حقوق جزا و جرم شناسی/4 حقوق کیفری اطفال و نوجوان / 11حقوق محیط زیست / 39 حقوق خانواده 3 قزوین
رضوان شهبازی گندمکاری 1126 مجموعه حقوق حقوق خانواده 3 شهرکرد
راضیه صادقی 1126 مجموعه حقوق حقوق بین الملل 86-حقوق عمومی 4-حقوق بشر66-حقوق محیط زیست 14-حقوق خانواده 88-حقوق ارتباطات 21 4 همدان
میلاد امیردادی 1126 مجموعه حقوق رتبه 5 حقوق تجارت الکترونیک/12 حقوق خصوصی/34حقوق تجارت بین الملل/62حقوق خانواده/70حقوق شرکت های تجاری 5 مشهد
نرگس مطلبی 1126 مجموعه حقوق رتبه 6 حقوق شرکت های تجاری / 9 حقوق تجارت بین الملل 6 تهران
مهدی گنجعلی زاده ده قاضی 1126 مجموعه حقوق جزا و جرم شناسی 7 شیراز
امیر کامل 1126 مجموعه حقوق جزا وجرم شناسی /مدیریت لصلاح کیفرهای قضایی10-حقوق کیفری اطفال و نوجوانان8 8 مشهد
مهدی لعل قربانی 1126 مجموعه حقوق حقوق خصوصی8-حقوق مالکیت فکری /تجارت الکترونیک22-حقوق تجارت بین الملل/حقوق تجارت الکترونیکی99-معارف اسلامی/حقوق خانواده75 8 تهران
مرضیه قدیم آبادی 1126 مجموعه حقوق حقوق خانواده 8 محمدیه
امیر کامل 1126 مجموعه حقوق رتبه 8 حقوق کیقری اطفال و نوجوان /10حقوق جزا و جرم شناسی 8 چناران
مجید صادقی 1126 مجموعه حقوق حقوق شرکت های تجاری/حقوق تجاری اقتصادی بین المللی 9 تهران
سیدکیا هاشمی 1126 مجموعه حقوق رتبه 9 حقوق عمومی / 41 حقوق ارتباطات / 47 حقوق محیط زیست 9 تهران
سروش قادری 1126 مجموعه حقوق رتبه 10 حقوق عمومی/32حقوق ارتباطات/33حقوق محیط زیست/62 حقوق بشر/76 حقوق بین الملل 10 بابل
زینب صنیعی منش 1126 مجموعه حقوق رتبه 11 حقوق تجاری اقتصاد بین المللی ، حقوق شرکت های تجاری/ 14حقوق تجارت بین الملل/ 62 حقوق مالکیت فکری 11 تهران
سید مصطفی احمدی تیمورلوئی 1126 مجموعه حقوق حقوق بین الملل70-حقوق عمومی11-حقوق محیط زیست19-حقوق ارتباطات16 11 تهران
مهدی یعقوبیان 1126 مجموعه حقوق رتبه 13 حقوق عمومی /44 حقوق خانواده ، حقوق ارتباطات /83 حقوق محیط زیست/92 حقوق بشر 13 تهران
کیارش محمدی 1126 مجموعه حقوق حقوق تجارت بین الملل69-حقوق شرکت های تجاری /حقوق تجاری اقتصادی بین المللی15 15 تهران
مرتضی شیخی 1126 مجموعه حقوق جزا و جرم شناسی 16 قم
فاطمه حسنی 1126 مجموعه حقوق 17خصوصی-36مالکیت فکری-145تجارت بین الملل و حقوق نفت گاز-166تجاری اقتصادی بین المللی و شرکت های تجاری 17 همدان
جواد احذر 1126 مجموعه حقوق حقوق جزا و جرم شناسی/مدیریت اصلاح وکیفرهای قضایی13-حقوق کیفرهای اطفال و نوجوانان18 18 بابل
سهیل آذر 1126 مجموعه حقوق حقوق بین الملل19-حقوق بشر25-حقوق ارتباطات74 19 اصفهان
علیرضا نامی 1126 مجموعه حقوق جزا و جرم شناسی 20 شیراز
محمد کریمی بندرآبادی 1126 مجموعه حقوق حقوق کیفری اطفال و نوجوان 21 بیرجند
میلاد زارع حسینی 1126 مجموعه حقوق رتبه 21 حقوق عمومی 21 تهران
علیرضا نامی 1126 مجموعه حقوق جزا وجرم شناسی23-حقوق کیفری اطفال و نوجوانان23 23 شیراز
حسین خراسانی 1126 مجموعه حقوق حقوق جزا و جرم شناسی 23 مشهد
ملیحه اسمعیل زاده خادر 1126 مجموعه حقوق حقوق خصوصی24-حقوق مالکیت فکری /تجارت الکترونیک46-معارف اسلامی/حقوق 76 24 مشهد
محمد کریمی بندرآبادی 1126 مجموعه حقوق حقوق کیفری اطفال و نوجوان24-حقوق جزا و جرم شناسی 29 24 بیرجند
محمدجواد وطن دوست 1126 مجموعه حقوق رتبه 24 حقوق جزا و جرم شناسی / 27 حقوق کیفری اطفال و نوجوان / 59 حقو محیط زیست 24 مشهد
حسین مسعودی نسب 1126 مجموعه حقوق حقوق جزا و جرم شناسی 25 مشهد
محمدرضا چشمه 1126 مجموعه حقوق رتبه 25 حقوق مالکیت فکری / 29 حقوق خصوصی 25 تهران
فاطمه ذوالقدر 1126 مجموعه حقوق عمومی 26 قم
حسین مسعودی نسب 1126 مجموعه حقوق جزا وجرم شناسی28-حقوق کیفری اطفال و نوجوانان28 28 مشهد
محمدصادق ستوده 1126 مجموعه حقوق حقوق تجارت الکترونیک30-حقوق تجارت بین الملل وحقوق نفت وگاز28-حقوق شرکت های تجاری وحقوق تجاری اقتصادی بین المللی98 28 تهران
نسترن بیات 1126 مجموعه حقوق 32حقوق تجارت بین الملل/58حقوق شرکت های تجاری 32 نجف آباد
عاطفه شهنواز 1126 مجموعه حقوق حقوق بین الملل 33 مشهد
الهه قانع 1126 مجموعه حقوق حقوق خانواده ، معارف اسلامی و حقوق 38 شیراز
علی فاضلی 1126 مجموعه حقوق رتبه 40 حقوق تجارت بین الملل / 64 حقوق شرکت های تجاری / 76 حقوق مالکیت فکری 40 مشهد
کامیاب رحمانی 1126 مجموعه حقوق حقوق تجارت بین الملل 45 قزوین
رضوان عارفی نیا 1126 مجموعه حقوق جزا و جرم شناسی 43 شیراز
زهرا احمدی 1126 مجموعه حقوق حقوق عمومی 45 قم
هادی بیلدار 1126 مجموعه حقوق حقوق تجاری اقتصادی بین المللی 47 بیرجند
محمد عسگری زادده 1126 مجموعه حقوق تجارت بین الملل 51 گرگان
هادی بیلدار 1126 مجموعه حقوق حقوق تجاری اقتصادی بین المللی 53-حقوق تجارت بین الملل/حقوق نفت وگاز60 53 بیرجند
بهاره ایاری سامله 1126 مجموعه حقوق حقوق خصوصی 58 کرمانشاه
امید صالحی موحد 1126 مجموعه حقوق حقوق بین الملل 59-حوق بشر 70 59 همدان
محمدجواد فضلولی 1126 مجموعه حقوق رتبه 62 حقوق کیفری اطفال و نوجوان/64حقوق جزا و جرم شناسی 62 قزوین
علی حافظی 1126 مجموعه حقوق حقوق بین الملل74-حقوق بشر64-حقوق ارتباطات79 64 تنکابن
نیما جهانگیری 1126 مجموعه حقوق رتبه 61 حقوق کیفری اطفال و نوجوان / 63 حقوق جزا و جرم شناسی 66 ایلام
سیدحامد موسوی 1126 مجموعه حقوق حقوق تجارت بین الملل 70 مشهد
فاطمه طاهری 1126 مجموعه حقوق حقوق تجاری اقتصادی 71 شاهرود
مهنوش اصغری 1126 مجموعه حقوق رتبه 73 حقوق جزا و جرم شناسی/ 89حقوق کیفری اطفابل و نوجوان 73 تهران
مرتضی اکرادی 1126 مجموعه حقوق حقوق جزا و جرم شناسی 74-حقوق کیفری اطفال و نوجوان 81 74 زنجان
ابوالفضل مرتضوی 1126 مجموعه حقوق حقوق بین الملل 77 ابهر
امیرحسین اشرفیان 1126 مجموعه حقوق حقوق اداری ، حقوق دادرسی اداری 79 تهران
معین سعدی 1126 مجموعه حقوق حقوق ارتباطات 85 اراک
مظاهر کامرانی انور 1126 مجموعه حقوق حقوق بین الملل 88- حقوق بشر 89- حقوق ارتباطات 89 88 همدان
ابوالفضل خدائی بناب 1126 مجموعه حقوق حقوق عمومی 88 مرند
زهرا مهدوی نیا 1126 مجموعه حقوق خصوصی 88 قم
الهام نصیری 1126 مجموعه حقوق حقوق تجارت بین الملل 89 تهران
رها جواد جابری 1126 مجموعه حقوق بین الملل 91 همدان
داوود حبیبی میاندشتی 1126 مجموعه حقوق بین الملل 92 نجف آباد
غفار غفاری مهرجردی 1126 مجموعه حقوق رتبه 94 حقوق بشر/100حقوق بین الملل 94 اصفهان
هانیه خانی 1126 مجموعه حقوق حقوق تجارت بین الملل 95 تهران
مریم فتح اله پور شیراز 1126 مجموعه حقوق جزا و جرم شناسی 96 شیراز
مجید محمدی 1126 مجموعه حقوق عمومی 100 زنجان
مجموعه روانشناسی (1133)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
امیر سلیمی 1133 مجموعه روانشناسی رتبه 1 روان شناسی بالینی، بالینی کودک و نوجوان-15 عمومی - 26 روان سنجی- 46 کودکان استثنائی 1 اصفهان
نیما فریدنی 1133 مجموعه روانشناسی رتبه 1 روان شناسی تربیتی- 47 کودکان استثنائی- 57 روان سنجی 1 اصفهان
آیدا پیوندی 1133 مجموعه روانشناسی رتبه 1 روان شناسی عمومی- 3 بالینی ، کودکان استثنائی - 5 روان سنجی -22 روان شناسی تربیتی 1 تهران
ساینا مقدسی 1133 مجموعه روانشناسی روانشناسی صنعتی و سازمانی 1 کرج
شفق زینلی 1133 مجموعه روانشناسی روانشناسی صنعتی و سازمانی 2 تهران
محمد رحمانی 1133 مجموعه روانشناسی روانشناسی عمومی 3-روانشناسی بالینی42-سنجش و اندازه گیری 33-کودکان استثنایی 21 3 کرج
مهلا محمدی 1133 مجموعه روانشناسی رتبه 3 سنجش و اندازه گیری / 61  روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی 3 تهران
سمانه میری 1133 مجموعه روانشناسی رتبه 3 روانشناسی تربیتی / 23 سنجش واندازه گیری / 52 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 3 تهران
نیکو رنجبری شاره 1133 مجموعه روانشناسی روانشناسی صنعتی و سازمانی 4 بابل
امیرحسین ارفع رحیمیان 1133 مجموعه روانشناسی روانشناسی عمومی 4-روانشناسی بالینی6-سنجش و اندازه گیری 10-روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی-روانشناسی تربیتی 6 4 تهران
زهرا آقاجانی 1133 مجموعه روانشناسی روانشناسی عمومی5-روانشناسی بالینی35-روانشناسی صنعتی وسازمانی52-روانشناسی واموزش کودکان استثنایی5 5 رشت
حجت رسمی 1133 مجموعه روانشناسی روانشناسی صنعتی و سازمانی 5 اهواز
فرزاد اسلامی منوچهری 1133 مجموعه روانشناسی رتبه 5 روانشناسی بالینی/87 سنجش و اندازه گیری 5 تهران
برنا خیری بلوک آباد 1133 مجموعه روانشناسی رواشناختی شناختی وسازمانی 6 تهران
رضوان سادات سیدجعفری 1133 مجموعه روانشناسی کودکان استثنایی 6 شاهرود
نیلوفر آقایی نژاد 1133 مجموعه روانشناسی تربیتی 7 گرگان
مهدیه رنجبر نوشر 1133 مجموعه روانشناسی روانشناسی تربیتی 9 لنگرود
سیده نگین موسوی 1133 مجموعه روانشناسی رتبه 9 روانشناسی بالینی/32 سنجش و اندازه گیری/80 روانشناسی عمومی 9 تهران
سیده بهاران اسفینی فراهانی 1133 مجموعه روانشناسی روانشناسی عمومی13-سنجش و اندازه گیری24-روانشناسی کودکان استثنایی73-روانشناسی تربیتی53 11 تهران
سمانه آجورلو 1133 مجموعه روانشناسی عمومی 11 کرج
سپیده سمائی 1133 مجموعه روانشناسی روانشناسی عمومی39-بالینی12-سنجش و اندازه گیری58-روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی97 12 تهران
مرضیه مومنی شریف 1133 مجموعه روانشناسی روانشناسی عمومی12-روانشناسی بالینی89-سنجش و اندازه گیری22-روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی41-روانشناسی تربیتی47 12 تهران
زهرا حجتی 1133 مجموعه روانشناسی تربیتی 13 قم
سارا اللهویردی رضاییه 1133 مجموعه روانشناسی رتبه 14 روانشناسی بالینی/22روانشناسی عمومی/31 سنجش و اندازه گیری/42 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 14 تهران
زهرا دانشیان 1133 مجموعه روانشناسی رتبه 16 روانشناسی بالینی/87 روانشناسی عمومی 16 تهران
سیده ایسان حسینی 1133 مجموعه روانشناسی روانشناسی بالینی 19 تهران
زهرا محمدی 1133 مجموعه روانشناسی روانناسی وآموزش کودکان استثنایی 20 اصفهان
مریم آسوده 1133 مجموعه روانشناسی 21روانشناسی تربیتی-288کودکان استثنایی 21 همدان
فاطمه جباری قره باغ 1133 مجموعه روانشناسی روانشناسی صنعتی سازمانی 21 تهران
فرخ فتحی زاده ناصری 1133 مجموعه روانشناسی روانشناسی عمومی 23-سنجش و اندازه گیری93-روانشناسی و آموزش کودکان استثتایی 77 23 تالش
مهسا نجفی 1133 مجموعه روانشناسی عمومی 24 کرمانشاه
زهرا کارگرحقیقی 1133 مجموعه روانشناسی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 24 اصفهان
مریم طهماسبی ابدر 1133 مجموعه روانشناسی روانشناسی بالینی 27 کرمان
سارا کریمی راد 1133 مجموعه روانشناسی روان شناسی بالینی 88- روان شناسی عمومی 87 - روانسنجي 30 - روانشناسي باليني كودك و نوجوان 62 30 کرج
مریم زارعی 1133 مجموعه روانشناسی روانشناسی صنعتی و سازمانی 36 تهران
مهلا بدیعی گمکانی 1133 مجموعه روانشناسی روانشناسی بالینی 38 مشهد
نرجس پناهنده 1133 مجموعه روانشناسی بالینی 42 شهرکرد
حانیه حیدری 1133 مجموعه روانشناسی رتبه 60 روانشناسی عمومی/71سنجش و اندازه گیری/85 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 60 مشهد
فاطمه ساربان نژاد 1133 مجموعه روانشناسی روانشناسی بالینی 63 تهران
نازنین رضازاده 1133 مجموعه روانشناسی روانشناسی بالینی 63 مشهد
صبا السادات موسوی نژاد 1133 مجموعه روانشناسی عمومی 67 اصفهان
اکرم حبیبی 1133 مجموعه روانشناسی بالینی 67 زنجان
حانیه ساسانی قمصری 1133 مجموعه روانشناسی روانشناسی عمومی 85-روانشناسی بالینی کودکان و نوجوان95-سنجش و اندازه گیری 70 70 تهران
زینب محمودی کهن 1133 مجموعه روانشناسی روان شناسی بالینی 89 - روان شناسی عمومی 74 74 کرج
فاطمه صمد خواه 1133 مجموعه روانشناسی روانشناسی بالینی 84 ارومیه
بهنیا گلشن 1133 مجموعه روانشناسی روانشناسی تربیتی 84 اهواز
محدثه عسگری 1133 مجموعه روانشناسی روانشناسی تربیتی 88 تهران
اذین مظفری 1133 مجموعه روانشناسی روانشناسی تربیتی 91 تهران
فاطمه صمدخواه 1133 مجموعه روانشناسی روانشناسی بالینی 100 ارومیه
مجموعه علوم اقتصادی (1105)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
مططفی محرابی 1105 مجموعه علوم اقتصادی 1 تهران
علی زکی زاده 1105 مجموعه علوم اقتصادی 3 تهران
رامتین رفعت نژاد 1105 مجموعه علوم اقتصادی 7 تهران
زینب صادقی 1105 مجموعه علوم اقتصادی 8 آمل
محمدحسن فرهمندمهر 1105 مجموعه علوم اقتصادی 9 قزوین
کامیاب رجبی زاده دارزینی 1105 مجموعه علوم اقتصادی 10 کرمان
امیرمسعود مختاری چلچه 1105 مجموعه علوم اقتصادی 34 تهران
آرمان کاظمی 1105 مجموعه علوم اقتصادی 45 خرم آباد
علی بهرامی ثانی 1105 مجموعه علوم اقتصادی 48 امیدیه
احمدرضا اسدپور 1105 مجموعه علوم اقتصادی 58 شهرکرد
علی منجمی 1105 مجموعه علوم اقتصادی 60 اصفهان
مهدی آهنگری مقدم کافی 1105 مجموعه علوم اقتصادی 67 ارومیه
سهند قیصری 1105 مجموعه علوم اقتصادی 68 سنندج
احمدرضا اسدپور 1105 مجموعه علوم اقتصادی 69 شهرکرد
امین کاویی دیلمی 1105 مجموعه علوم اقتصادی 74 تهران
علی اسدی 1105 مجموعه علوم اقتصادی 94 تهران
مریم عریانی 1105 مجموعه علوم اقتصادی 96 یاسوج
غزاله احمدعلی تبار 1105 مجموعه علوم اقتصادی 97 بابل
مهندسی معدن (1268)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
ابولفضل جعفریان نیاسری 1268 مهندسی معدن رتبه 1 استخراج مواد معدنی ،اقتصاد و مدیریت معدنی - 13 معدن و محیط زیست - 17 مکانیک سنگ ، اکتشاف مواد معدنی- 32 فرآوری واد معدنی 1 کاشان
جبارالدین عباسی 1268 مهندسی معدن رتبه 1 مکانیک سنگ/ 9معدن و محیط زیست /13 اکتشاف مواد معدنی / 17 استخراج مواد معدنی / 24 فرآورره مواد معدنی 1 دهگلان
محمدحسین آقاهادی 1268 مهندسی معدن رتبه 2 اکتشاف مواد معدنی/78 معدن ومحیط زیست /92مکانیک سنگ 2 تهران
علی احمدی مینا 1268 مهندسی معدن مکانیک سنگ 4 -فرآوری مواد معدنی 92 - استخراج مواد معدنی 66 - اکتشاف مواد معدنی 52 - معدن و محیط زیست 53 4 کرج
نسترن صادق نژاد کرمانی 1268 مهندسی معدن رتبه 9استخراج موادمعدنی/89مکانیک سنگ 9 کرمان
طهورا بیدارپور 1268 مهندسی معدن اکتشاف معدن 69 سنندج
علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
محمد ملکی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل رتبه 1 دیپلماسی و سازمان های بین المللی / 15 روابط بین الملل / 30 مطالعات منطقه ای / 75 اندیشه سیاسی در اسلام 1 تهران
سیدعلی میراحمدی دریاسری 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل روابط بین الملل 2 لنگرود
فرحان اسماعیلی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل مطالعات منطقه ای 2 گلستان
سیدعلی میراحمدی دریاسری 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل روابط بین الملل 2 لنگرود
امیرحسین اکرادی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل رتبه 4 علوم سیاسی / 6 اندیشه سیاسی در اسلام 4 تهران
سپهر صدقی فیض آبادی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل رتبه 6 علوم سیاسی / 7 اندیشه سیاسی در اسلام/57سیاست گذاری عمومی 6 مشهد
رضا علی زاده 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل مطالعات منطقه ای 6 سمنان
سیدعلی شبیری 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل رتبه 7 دیپلماسی وسازمان های بین الملل / 9 روابط بین الملل / 51 مطالعات منطقه ای ، اندیشه سیاسی در اسلام 7 تهران
محمدمهدی خاموشی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل روابط بین الملل 8 قم
سیدحامد حسینی راد 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل علوم سیاسی 8 زنجان
مجتبی داداشی جوردهی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل رتبه 12 دیپلماسی و سازمان های بین المللی / 14 روابط بین الملل 12 چابکسر گیلان
محمد سوری 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل رتبه12 علوم سیاسی/23 اندیشه ساسی در اسلام 12 تهران
سهراب ابراهیمی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل رتبه 12 روابط بین الملل/68دیپلماسی و سازمان های بین المللی/88 اندیشه سیاسی در اسلام 12 داراب
مجید ارائی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل رتبه 25 علوم سیاسی/ 30 اندیشه سیاسی در اسلام 25 تهران
محمدرضا سهرابی شوریجه 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل علوم سیاسی 26 شیراز
حمیدرضا بوترابی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل روابط بین الملل 37 قزوین
امیرحسین کشاورزیان 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل مطالعات منطقه ای 45 همدان
فاطمه دمرچیلو 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل مطالعات منطقه ای 59 کرج
طیبه بابایی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل روابط بين الملل 66 کرج
حدیث زنگیشه ای 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل روابط بین الملل 70 کرمانشاه
آرش شقاقی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل دیپلماسی و سازمان های بین المللی 77 کرج
شقایق اورکی مهدی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل روابط بین الملل 97 اصفهان
مجموعه زبان و ادبیات فارسی (1101)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
صالح دوروند 1101 زبان و ادبیات فارسی رتبه 1 ادبیات تطبیقی ، نظریه و نقد ادبی / 2 زان و ادبیات فارسی/4 ادبیات کودک و نوجوان ، ادبیات پایداری 1 بوشهر
سیدمحمدفاضل هاشمی زاده 1101 زبان و ادبیات فارسی رتبه 4 ادبیات تطبیقی/7 ادبیات پایداری ، زبان و ادبیات فارسی / 8 ادبیات کودک ونوجوان 4 سیرجان
فائزه فداکار 1101 زبان و ادبیات فارسی زبان وادبیات فارسی 8 قزوین
ساناز ابرازی 1101 زبان و ادبیات فارسی رتبه 17 ادبیات تطبیقی / 20 زبان و ادبیات فارسی / 27ادبیات پایداری / 32 ادبیات کودک و نوجوان 17 تهران
زهرا قزلباش 1101 زبان و ادبیات فارسی رتبه 24 زبان وادبیات فارسی/30 ادبیات تطبیقی/36 ادبیات پایداری/39 ادبیات کودک و نوجوان 24 زنجان
زانا اشکاوند 1101 زبان ادبیات فارسی رتبه 26 زبان و ادبیات فارسی / رتبه 32 ادبیات معاصر-ویرایش و نگارش-آموزش زبان فارسی-ادبیات روایی/ رتبه 40 ادبیات کودک و نوجوان / رتبه 40 ادبیات پایداری 26 مریوان
مریم رضاپوری 1101 زبان و ادبیات فارسی 35ادبیات پایداری/37ادبیات تطبیقی/42ادبیات فارسی/60ادبیات کودک و نوجوان 35 قم
زهرا فرهادی پور 1101 زبان ادبیات فارسی رتبه 55 ادبیات معاصر-ویرایش و نگارش-آموزش زبان فارسی-ادبیات روایی / رتبه 61 زبان و ادبیات فارسی / رتبه 73 ادبیات پایداری /رتبه 74 ادبیات کودک و نوجوان 55 مرودشت
سمیه اسدی 1101 زبان و ادبیات فارسی رتبه 68 زبان و ادبیات فارسی/73ادبیات تطبیقی 68 قم
محمد ساکی 1101 زبان و ادبیات فارسی رتبه 75 زبان و ادبیات فارسی/81 ادبیات تطبیقی 75 بروجرد
مینا میرمهدیان 1101 زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی 97 کرج
مجموعه علوم جغرافیایی (1102) و مجموعه ژئو فیزیک و هواشناسی (1202)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
علیرضا کیامهر 1102 مجموعه علوم جغرافیایی جغرافیای سیاسی 9 تهران
آرمان کرمخانی 1202 مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی ژئوفیزیک 10 کرمانشاه
مهسا غفوریان 1102 مجموعه علوم جغرافیایی برنامه ریزی شهری 41 مشهد
فاطمه روشنائی 1102 مجموعه علوم جغرافیایی برنامه ریزی شهری 59 نجف آباد
علوم ورزشی- تربیت بدنی (1106)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
سهیل احمر قوشچی 1106 مجموعه علوم ورزشي رتبه 1 مدیریت ورزشی - 2 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی-3 فیزیولوژی ورزشی - 39 بیومکانیک ورزشی -40 رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی 1 ارومیه
سهیل احمرقوشچی 1106 مجموعه علوم ورزشي فیزیولوژی ورزشی 3 ارومیه
مهران سلیمی 1106 مجموعه علوم ورزشي حرکات اصلاحی وآسیب شناسی 7 کرمانشاه
فاطمه فراهانی نیا 1106 مجموعه علوم ورزشي بیومکانیک 41-مدیریت ورزشی 19 15 جهرم
زهرا بنی آدم 1106 علوم ورزشی رتبه 19 فیزیولوؤی ورزشی/ رتبه 69 بیومکانیک ورزشی / رتبه 72 رفتار حرکتی 19 تهران
صالحه باقری 1106 علوم ورزشی رتبه 29 گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی / رتبه 41 گرایش مدیریت ورزشی / رتبه 47 گرایش بیو مکانیک ورزشی 29 گرگان
احمد خوشاب 1106 مجموعه علوم ورزشي رفتار حرکتی 29 مراغه
علیرضا اردلانی مقدم 1106 مجموعه علوم ورزشي 38مدیریت ورزشی-96آسیب شناسی-116بیومکانیک-291فیزیولوژی-322رفتار 38 همدان
فاطمه میناگر 1106 علوم ورزشی رتبه 52 گرایش مدیریت ورزشی 52 بروجرد
نیلوفر سادات روستاییان 1106 علوم ورزشی رتبه 54 گرایش رفتار حرکتی-روان شناسی ورزشی / رتبه 86 مدیریت ورزشی 54 تهران
سحر عظیمی فرد 1106 مجموعه علوم ورزشي مدیریت ورزشی 79 مشهد
مهسا نقدی نیا 1106 مجموعه علوم ورزشي مدیریت ورزشی 87 ایلام
فاطمه کاظم تمیمی 1106 مجموعه علوم ورزشي فیزولوژی ورزشی 88 چالوس
تاریخ (1107) و ایران شناسی (1127)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
سیدجاوید مجیدی نژاد 1107 مجموعه تاریخ تاریخ ایران باستان30-تاریخ ایران اسلام و تاریخ انقلاب اسلام42-تاریخ اسلام17-تاریخ عمومی جهان 32 17 یاسوج
محمدرضا طالاری 1107 مجموعه تاریخ ایران باستان 22 خرم آباد
سیدمحمد گلاب 1107 مجموعه تاریخ رتبه 22 تاریخ ایران و باستان/46 تاریخ عمومی جهان/69تاریخ اسلام/75 تاریخ ایران اسلامی 22 یزد
زهرا خدادادی 1107 مجموعه تاریخ 88 شهرکرد
مجموعه علوم اجتماعی(1108) و مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی (1138)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
رسول عسکری سروستانی 1108 مجموعه علوم اجتماعی رتبه 1 جامعه شناسی و گردشگری مذهبی-2 جمعیت شناسی،برنامه ریزی رفاه اجتماعی،برنامه ریزی گردشگری،دانش اجتماعی مسلمین،فلسفه علوم اجتماعی-3 مردم شناسی،مطالعات فرهنگی و جوانان-4پژوهش علوم اجتماعی 1 شیراز
فاطمه رسولی 1138 مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی رتبه 1 روزنامه نگاری ، دین و رسانه - 22 ارتباطات اجتماعی - 39 مدیریت رسانه 1 اراک
علیرضا زرین کلاه 1138 مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی مدیریت رسانه 5 اقلید
شیما جمالی 1138 مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی مدیریت رسانه 9 قم
امید مهدوی نیک 1138 مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی دین ورسانه 11 بهبهان
محمد جمالی 1108 مجموعه علوم اجتماعی جمعیت شناسی94-جامعه شناسی14-پژوهش علوم اجتماعی77-برنامه ریزی رفاه اجتماعی53-دانش اجتماعی مسلمین84 14 رشت
سید حسین نجفی 1138 مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی 19مدیریت رسانه-170روزنامه نگاری و روزنامه نگاری رادیو و تلویزیون و دین ورسانه 19 همدان
علی اکبرزاده مقدم 1108 مجموعه علوم اجتماعی رتبه 20 جامعه شناسی/22 فلسفه علوم اجتماعی/25 جمعیت شناسی/26پژوهش علوم اجتماعی ،برنامه ریزی توسعه منطقه ای ،برنامه ریزی گردشگری/27 دانش اجتماعی مسلمین/34مطالعات جوانان/37 مردم شناسی/42برنامه ریزی رفاه اجتماعی /61 مدیریت راهبردی فرهنگ 20 تهران
محمدرضا رحیمی 1108 مجموعه علوم اجتماعی مردم شناسی 29 سنندج
فرزانه هراتی 1108 مجموعه علوم اجتماعی مردم شناسی 34 شاهرود
منصور درخشان فر 1108 مجموعه علوم اجتماعی جامه شناسی 46-فلسفه علوم اجتماعی84 46 یاسوج
افشین دامیار 1138 مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی روزنامه نگاری 65 یاسوج
زهرا زمانی 1108 مجموعه علوم اجتماعی جامعه شناسی 70 رفسنجان
علی اصغر فاریابی 1138 مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی رتبه 86 روزنامه نگاری /87 مدیریت رسانه 86 قم
مجموعه الهیات و معارف اسلامی-فقه و حقوق (1112)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
محمد مهدی محب الرحمان 1112 مجموعه فقه و حقوق 3 قم
محسن محمدی کارنامی 1112 مجموعه فقه و حقوق 51 قم
فاطمه محمدی 1112 مجموعه فقه و حقوق 98 قم
رشته های مهندسی شیمی وبیوتکنولوژی و داروسازی (1257 و 1285)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
پریسا اعرابی جشوقانی 1257 مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی رتبه 1 داروسازی / 2 بیوتکنولوژی 1 مشهد
محسن ترابیان 1285 مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و دارو سازی رتبه 2 داروسازی/ 16 بیوتکنولوژی 2 اصفهان
رضا نظری سیاککی 1257 مجموعه مهندسی شیمی 3 مشهد
پریسا اعرابی جشوقانی 1257 مجموعه مهندسی شیمی 9 اصفهان
محمد رضائیان صباغ 1285 مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و دارو سازی رتبه 9 داروسازی/ 41 بیوتکنولوژی 9 یزد
طاهر غریب 1257 مجموعه مهندسی شیمی 11 ارومیه
هانیه شکرانی 1257 مجموعه مهندسی شیمی 21 تهران
نیکو بقال دربندی 1257 مجموعه مهندسی شیمی 24 تبریز
طوبی اقاپور 1285 مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و دارو سازی بیو تکنولوژی و دارو سازی 44 بهشهر
حسین مرادی 1257 مجموعه مهندسی شیمی 52 قزوین
سامان یزدانی 1257 مجموعه مهندسی شیمی 63 تهران
مهندسی هوافضا (1279)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
محمدصادق اکبری 1279 مهندسی هوافضا 4 تهران
سعید عطائی 1279 مهندسی هوافضا 6 اردبیل
امیر رضا آسمان 1279 مهندسی هوافضا 27 شیراز
محمد علی جمشیدیان 1279 مهندسی هوا و فضا رتبه 38 جلو برندگی-دینامیک پرواز و کنترل-سازه های هوایی-آیرو دینامیک-مهندسی فضایی- صلاحیت های پروازی- فناوری ماهواره 38 نجف آباد
فراز فیضی 1279 مهندسی هوافضا 82 ارومیه
علوم زمین (1201) و علوم خاک (1308)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
میلاد داوری صارم 1201 علوم زمین رتبه 1 زمین ساخت، آب زمین شناسی ، چینه نگاری و دیرینه شناسی ، رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ،زمین شناسی نفت ،زمین شناس مهندسی ،سنجش از دور زمین شناختی /2پترولوژی ، زمین شناسی محیطی / 5 زمین شیمی / 12 زمین شناسی اقتصادی 1 کرج
علی کریم نژاد 1201 علوم زمین زمین شناسی اقتصادی70-زمین ساخت22-آب زمین شناسی6-زمین شناسی نفت66-زمین شناسی مهندسی9-زمین شناسی زیست محیطی44-سنجش از دورزمین شناختی53 6 تهران
شهلا رحمانی سیالرز 1308 مجموعه مدیریت حاصلخیزی-زیست فناوری و منابع خاک رتبه 10 مدیریت منابع خاک/13 مدیریت حاصلخیزی وزیست فناوری خاک 10 گیلان
رخشنده عطائی 1201 علوم زمین رتبه 11 رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی/13 زمین ساخت/14سنجش از دور زمین شناختی/16چینه نگاری و دیرینه شناسی/17زمین شناسی نفت/20پترولوژی/59 اب زمین شناسی/66زمین شناسی اقتصادی ،زمین شیمی/75 زمین شناسی زیست محیطی 11 تهران
کیانا حبیبی 1201 علوم زمین چینه نگاری و دیرینه شناسی 52-رسوب شناسی وسنگ شناسی74-زمین شناسی نفت 67 52 آمل
مجموعه شیمی (1203) و مهندسی پلیمر (1255)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
ریحانه متوصد 1203 مجموعه شیمی رتبه 7 شیمی کاربردی/19 نانوشیمی/42 شیمی آلی/43 شیمی معدنی /56 شیمی دریا/81 شیمی فیزیک ، شیمی تجزیه 7 تهران
نیکزاد ابباریکی 1203 مجموعه شیمی رتبه 10 شیمی پلیمر/17 شیمی دریا/19 شیمی معدنی/23نانوشیمی/29شیمی فیزیک/32شیمی پیشرانه/35 شیمی معدنی 10 کرج
الهه رضايي 1203 مجموعه شیمی آلي 14 خمین
فاطمه خان محمدی 1203 مجموعه شیمی آلی 20 قم
زهرا سادات سیدیان 1255 مهندسی پلیمر پلیمر 22 قم
زهرا انصاری چشمه 1203 مجموعه شیمی آلی 41 قم
سیدمحمدرضا میرعرب بایگی 1203 مجموعه شیمی شیمی پیشرانه 49 تهران
علی نظری 1255 مهندسی پلیمر پلیمر 60 اسلام آبادغرب
زهرا شیراوند 1255 مهندسی پلیمر رتبه 75 نانوفناوری/91 کامپوزیت 75 کرج
مجموعه فیزیک (1204) و فوتونیک (1205)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
سیده نفیسه حسینی 1204 مجموعه فیزیک 2 مشهد
فاطمه نادری 1205 مجموعه فوتونیک فوتونیک 15 شاهرود
دانیال یوسفی 1205 مجموعه فیزیک رتبه 8 فوتونیک / 16 مهندسی الکترواپتیک 8 تهران
دانیال یوسفی 1205 مجموعه فوتونیک 57 تهران
مجموعه ریاضی (1208) و آمار (1207)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
کیوان عباس زاده اسک شهری 1208 مجموعه ریاضی رتبه 4 ریاضی و کاربردها ، محاسبات نرم ، آموزش ریاضی / 9 ریاضی مالی / 13 آنالیز عددی و بهینه سازی ، ریاضیات زیستی/14 رمز و کد، علوم داده / 4 البرز
پارسا فروزش فر 1207 مجموعه آمار رتبه 17 آمار ریاضی/20 آمار رسمی 17 کرج
میرزائی فروزش فر 1208 مجموعه ریاضی رتبه 36 بیوآنفورماتیک /49 آموزش ریاضی / 50 ریاضیات زیستی / 51 منطق ریاضی/52 آنالیز عددی ، رمز و کد /54 محاسبات نرم /76 علوم داده 36 قائمشهر
فاطمه خاوری 1208 مجموعه ریاضی رتبه 47 آنالیز ، بهینه سازی ، معادلات دیفرانسیل / 68 ریاضیات زیستی 47 تهران
نیلوفر عشایری 1208 مجموعه ریاضی 55ریاضی کاربردی گرایش رمز و کد - 60آنالیز عددی - 61علوم داده - 63ریاضیات زیستی - 78ریاضی مالی - 94آموزش ریاضی 55 کرج
سیده فیروزه شبیری 1208 مجموعه ریاضی ریاضی کاربردی 71 شیراز
علیرضا امینی 1208 مجموعه ریاضی آموزش 98 گرگان
مجموعه علوم کامپیوتر (1209)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
علی صفرپور دهکردی 1209 مجموعه علوم کامپیوتر رتبه 16 علوم تصیم و دانش ، بیوانفورماتیک / 24 علوم کامپیوتر 16 شهرکرد
ارش جعفری دهکردی 1209 مجموعه علوم کامپیوتر رتبه 39 علوم کامپیوتر/49 بیوانفورماتیک 39 تهران
مجموعه زیست شناسی-سلولی مولکولی (1206)، زیست شناسی گیاهی (1213) و زیست شناسی جانوری (1214)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
بهنام یونس زاده 1214 زیست شناسی جانوری بیوسیستماتیک 2-سلولی و تکوینی 2-فیزیولوژی2 2 همدان
اسما سبحانی 1206 مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی رتبه 4 زیست فناوری دریا/ 5 زیست شناسی سلولی و مولکولی / 6 ژنتیک ، میکروبیولوژی ، بیوشیمی ، نانوبیوممتیک/ 7 میکروبی ، مولکولی ، آموزش زیست شناسی/ 8 صنعت و محیط زیست /15 بیوفیزیک 4 تهران
محمدرضا رضایی تبار 1214 زیست شناسی جانوری رتبه 4 فیزیولوژی ، سلولی تکوینی /5 بیوسیستماتیک 4 تهران
مهلا کوثری نژاد 1213 زیست شناسی گیاهی سیستماتیک و بوم شناسی 5 مشهد
نبی زارع 1206 مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی رتبه 6زیست شناسی سلولی و مولکولی ،دریا / 7 ژنتیک/8 بیوشیمی/9 میکروبی ،مولکولی ،آموزش زیست شناسی/10میکروبیولوژی،نانوبیوممتیک/11 صنعت ومحیط زیست/18 بیوفیزیک 6 شیراز
شهناز محمدی 1206 مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی میکروبیولوژی 32 کرمانشاه
مهندسی عمران(1264) و مهندسی نقشه برداری (1263)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
علیرضا حبیبی 1263 مهندسی نقشه برداری 2 اصفهان
فائزه کبیری 1263 مهندسی نقشه برداری 4 اصفهان
امیرحسین رجبی کورندانی 1263 مهندسی نقشه برداری 4 لاهیجان
سید رسول موسوی 1263 مهندسی نقشه برداری 9 ابهر
نیلوفر علیزاده 1263 مهندسی نقشه برداری 31 اصفهان
محمدجواد بورونی 1263 مهندسی نقشه برداری 99 اصفهان
مهندسی معماری کشتی (1256)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
حمیدرضا حمرانی سالمی 1256 مهندسی معماری کشتی رتبه 1 سازه کشتی - 2 هیدرومکانیک کشتی 1 خرمشهر
مهندسی صنایع (1259) و مهندسی نفت (1253)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
محمد پرتوی 1253 مهندسی نفت رتبه 9 مخازن/58 حفاری ، بهره برداری 9 اهواز
هومن حریقی 1253 مهندسی نفت رتبه 11 حفاری ، بهربرداری /89 مخازن 11 تهران
حمید رضایی 1253 مهندسی نفت رتبه 12 حفاری ، بهره برداری/ 16 اکتشاف /19 مخازن 12 اراک
مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت و مهندسی نفت(1290)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
حسین حسن زاده یقینی 1290 مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت 1 تهران
بهزاد داداش نیا 1290 مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت 7 بابل
مطالعات زنان (1137)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
راضیه سادات ساطع 1137 مطالعات زنان 8 تهران
علوم و مهندسی آب (1302)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
آوا برادران کتابچی 1302 علوم و مهندسی آب سازه های آبی 4 رشت
محمد قاسمی 1302 علوم و مهندسی آب سازه های آبی 5 سنندج
سید غنی جوادی 1302 علوم و مهندسی آب آبیاری و زهکشی 8 گرگان
دیاکو حسین پناهی 1302 علوم و مهندسی آب سازه های آبی 14 سنندج
سیدفخرالدین ایران نژاد 1302 علوم و مهندسی آب آبیاری و زهکشی 44 پارس آباد
بهناز علیزاده کشتیبان 1302 علوم و مهندسی آب مهندسی منابع آب 91 ارومیه
نرگس حیدری 1302 علوم و مهندسی آب منابع آب 96 شهرکرد
زراعت و اصلاح نباتات (1303) و علوم و مهندسی صنایع غذایی (1313)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
سعید محمدی 1303 مجموعه زراعت و اصلاح نباتات رتبه 1 فیزیولوژی گیاهان زراعی،هواشناسی کشاورزی- 2 منابع آب- 4 آبیاری و زه کشی 1 تهران
ابوالفضل ماهانی 1303 مجموعه زراعت و اصلاح نباتات رتبه 3 ژنتیک / 10علوم وتکنولوژی بذر /22 اکولوژی گیاهان زراعی / 23 فیزیولوژی گیاهان زراعی / 57 اگرواکولوژی 3 اصفهان
سباالسادات حسینی 1313 علوم ومهندسی صنایع غذایی 9 کرج
زهرا کبودی 1313 علوم ومهندسی صنایع غذایی 13 کرمانشاه
نسیم قبادی 1313 علوم ومهندسی صنایع غذایی 13 کرمانشاه
سارا حمزه زاده 1313 علوم ومهندسی صنایع غذایی صنایع غذایی 30 سنندج
علوم و مهندسی باغبانی (1305)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
محمدجواد طوسی 1305 علوم و مهندسی باغبانی علوم باغبانی 6 مشهد
فائزه رضوانی نیا 1305 علوم و مهندسی باغبانی زراعت واصلاح نباتات 27 زنجان
میلاد بابکان 1305 علوم و مهندسی باغبانی علوم و مهندسی باغبانی 93 مراغه
علوم دام و طیور (1309)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
بهروز قاسمی 1309 علوم دام وطیور 1 اراک
حسین احمدی 1309 علوم دام وطیور 3 همدان
علی اکبر اکبرپور 1309 علوم دام وطیور 91 بهشهر
علوم و مهندسی محیط زیست (1317)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
شقایق قاسمی 1317 علوم و مهندسی محیط زیست 10 اصفهان
ملیحه شجاع 1317 علوم و مهندسی محیط زیست 15 مشهد
مرجان علی نیا 1317 علوم و مهندسی محیط زیست 53 تهران
مهندسی مکانیک بیوسیستم (1319) و بیوتکنولوژی کشاورزی (1324)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
شهلا حسن زاده 1324 بیوتکنولوژی در کشاورزی 3 شهرکرد
ابوالفضل فولادی 1324 بیوتکنولوژی در کشاورزی 9 مشهد
علیرضا رامندی 1324 بیوتکنولوژی در کشاورزی 11 مشهد
یوسف سعیدی 1324 بیوتکنولوژی در کشاورزی 17 گرگان
هومن پیرتاج همدانی 1319 مهندسی مکانیک بیوسیستم 16طراحی ساخت-30انرژی های تجدیدپذیر و فناوری تجدیدپذیر 16 همدان
زهرا خنجری پور 1324 بیوتکنولوژی در کشاورزی 23 کرمانشاه
مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری (1350) و طراحی شهری (1351)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
علی نادری 1350 مجموعه برنامه ریزی شهری-منطقه ای و مدیریت شهری 66 شهرکرد
مجموعه هنرهای ساخت و معماری (1361) و مجموعه معماری (1352)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
فواد فرخی 1361 مجموعه هنرهای ساخت و معماری مدیریت پروژه و ساخت 2 سقز
سعید محمدی 1352 مجموعه معماری مهندسی معماری 7 لاهیجان
سینا جنگجو 1361 مجموعه هنرهای ساخت و معماری معماری و انرژی 60 ارومیه
سارا محمدی 1352 مجموعه معماری مهندسی معماری منظر 26 بیرجند
هنرهای تصویری و طراحی (1358)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
سیده مریم حسینی 1358 مجموعه هنرهای تصویری و طراحی نقاشی 77 کوهدشت
هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (1359)
نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه شهر
امیرحسین عباسی شوکت آباد 1359 مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی صنایع دستی 5 بیرجند
مریم حسن زاده مقدم 1359 مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی هنرهای پژوهشی و صنایع دستی 56 مراغه
شهرزاد کدخدازاده 1359 مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی پژوهش هنر 95 قم
مبینا شیخ 1359 مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی پژوهش هنر 97 محمدیه
همچنین برای مشاهده عکسها و مصاحبه رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد سال 98 اینجا کلیک کنید.
همچنین برای مشاهده عکسها و مصاحبه رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد سال 97 اینجا کلیک کنید.
همچنین برای مشاهده عکسها و مصاحبه رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد سال 96 اینجا کلیک کنید.
همچنین برای مشاهده عکسها و مصاحبه رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد سال 95 اینجا کلیک کنید.
همچنین برای مشاهده عکسها و مصاحبه رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد سال 94 اینجا کلیک کنید.
همچنین برای مشاهده عکسها و مصاحبه رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد سال 93 اینجا کلیک کنید.
همچنین برای مشاهده عکسها و اسامی رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 اینجا کلیک کنید.
 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©