نگاهي به آزمون نيمه متمركز دكتري سال 1392

شنبه, 16 شهریور 1392 ساعت 11:48 چاپ

آزمون نيمه متمركز دكتري سال 1392 در 286 كد رشته‌ امتحاني در تاريخ 18 اسفندماه 1391 در حوزه‌هاي مختلف كشور به شرح زير برگزار گرديد. 286 كد رشته‌ امتحاني آزمون دكتري سال 1392 در 9 گروه امتحاني شامل 51 رشته‌ گروه علوم انساني، 48 رشته‌ گروه علوم پايه، 73 رشته گروه فني و مهندسي، 53 رشته گروه كشاورزي و منابع طبيعي، 6 رشته گروه هنر، 18 رشته گروه علوم پزشكي، 21 رشته‌ گروه دامپزشكي، 11 رشته گروه زبان و 5 رشته گروه تربيت بدني است.
همان‌طور كه در جدول شماره (1) ملاحظه مي‌شود، تعداد 217840 نفر متقاضي شركت در آزمون بوده‌اند كه از اين تعداد، 89692 نفر زن و 128148 نفر مرد (2/41 درصد زن و 8/58 درصد مرد) بوده‌اند و بيشترين متقاضي را گروه علوم انساني با 85338 نفر و كمترين متقاضي را گروه دامپزشكي با 1836 نفر به خود اختصاص داده‌اند.

 

جدول (1): توزيع ثبت‌نام كنندگان دكتري سال 1392

گروه امتحاني

زن

درصد زن

مرد

درصد مرد

جمع

درصد جمع

علوم انساني

32371

9/37

52967

1/62

85338

2/39

علوم پايه

20687

4/60

13569

6/39

34256

7/15

فني و مهندسي

9483

2/22

33279

8/77

42762

6/19

كشاورزي

9642

3/45

11653

7/54

21295

8/9

هنر

4065

9/48

4240

1/51

8305

8/3

پزشكي

1749

9/53

1495

1/46

3244

5/1

دامپزشكي

621

8/33

1215

2/66

1836

8/0

زبان

8727

0/57

6583

0/43

15310

0/7

تربيت بدني

2347

7/42

3147

3/57

5494

5/2

جمع

89692

2/41

128148

8/58

217840

0/100

 

در جدول شماره (2) آمار شركت‌كنندگان آزمون دكتري سال 1392 به تفكيك گروه‌هاي امتحاني ملاحظه مي‌شود. از 217840 نفر ثبت ‌نام كننده در اين آزمون، 176198 نفر (حدود 81 درصد) در آزمون حضور يافته‌اند.

 

جدول (2): توزيع شركت‌كنندگان در جلسه آزمون دكتري سال 1392

گروه امتحاني

زن

درصد زن

مرد

درصد مرد

جمع

درصد جمع

علوم انساني

26102

2/38

42149

8/61

68252

7/38

علوم پايه

17475

8/60

11245

2/39

28719

3/16

فني و مهندسي

7603

9/22

25635

1/77

33238

9/18

كشاورزي

8319

9/45

9821

1/54

18140

3/10

هنر

3293

0/49

3422

0/51

6715

8/3

پزشكي

1186

9/53

1015

1/46

2201

2/1

دامپزشكي

519

1/35

961

9/64

1480

8/0

زبان

7333

9/56

5563

1/43

12896

3/7

تربيت بدني

1912

0/42

2645

0/58

4557

6/2

جمع

73742

9/41

102456

1/58

176198

0/100

 

با توجه به جدول شماره (3) ملاحظه مي‌شود كه 165434 نفر (9/93 درصد) از شركت‌كنندگان داراي سهميه آزاد، 6330 (6/3 درصد) از شركت‌كنندگان داراي سهميه رزمنده و 4434 نفر (5/2 درصد) داراي سهميه مربي هستند.

 

جدول (3) : توزيع سهميه در آزمون دكتري سال 1392

گروه امتحاني

سهميه

آزاد

رزمنده

مربي

جمع

علوم انساني

62421

3961

1869

68251

علوم پايه

27824

355

541

28720

فني و مهندسي

31719

684

835

33238

كشاورزي

17339

435

366

18140

هنر

6104

306

305

6715

پزشكي

2081

61

59

2201

دامپزشكي

1413

47

20

1480

زبان

12221

362

313

12896

تربيت بدني

4312

119

126

4557

جمع

165434

6330

4434

176198

 

در جدول شماره (4) توزيع شركت‌كنندگان به تفكيك گروه امتحاني و نوع دانشگاه فارغ‌التحصيلي درج گرديده است. چنان‌چه ملاحظه مي‌شود، در تمامي گروه‌هاي امتحاني به جز گروه علوم انساني، بيشترين تعداد شركت‌كنندگان از دانشگاه‌هاي دولتي فارغ‌التحصيل شده‌اند؛ اما در گروه علوم انساني بيشترين تعداد شركت‌كنندگان، فارغ‌التحصيلان دانشگاه آزاد بوده‌اند.

 

جدول (4): توزيع شركت‌كنندگان به تفكيك گروه امتحاني و دانشگاه فارغ‌التحصيلي

گروه امتحاني

نوع دانشگاه كارشناسي ارشد

دولتي

پيام‌نور

غيرانتفاعي

آزاد اسلامي

جمع

علوم انساني

29883

4656

2620

31092

68251

علوم پايه

17782

2387

210

8341

28720

فني و مهندسي

22023

412

779

10024

33238

كشاورزي

10632

299

32

7177

18140

هنر

3477

141

248

2849

6715

پزشكي

1553

83

6

559

2201

دامپزشكي

752

13

0

715

1480

زبان

6135

1083

153

5525

12896

تربيت بدني

2560

257

56

1684

4557

جمع

94797

9331

4104

67966

176198

 

از جداول (5) و (6) مشخص مي‌شود كه بيشترين درصد شركت‌كنندگان آزمون دكتري سال 1392 فارغ‌التحصيلان سال‌هاي 90 و 91 و 92 (در مجموع 2/67 درصد) بوده و به همين ترتيب، بيشتر مجازين نيز مربوط به فارغ‌التحصيلان همين سال‌ها هستند. همچنين بيشتر شركت‌كنندگان در اين آزمون را فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي دولتي با 94797 نفر و پس از آن دانشگاه آزاد اسلامي با 67966 نفر تشكيل مي‌دهند.

 

جدول (5) توزيع مجازين و شركت‌كنندگان به تفكيك سال فارغ التحصيلي

سال فارغ‌التحصيلي

شركت كننده

درصد شركت كننده

مجازين

درصد مجازين

قبل از سال 1380

5844

3/3

1560

4/3

1385 ـ 1380

10516

0/6

2887

4/6

1390ـ 1385

40916

2/23

12076

6/26

1390

24901

1/14

7464

5/16

1391

35450

1/20

8642

1/19

1392

58211

0/33

12616

8/27

نامشخص

360

2/0

89

2/0

جمع

176198

0/100

45334

0/100

 

جدول (6): توزيع مجازين و شركت‌كنندگان به تفكيك نوع دانشگاه فارغ‌التحصيلي

نوع دانشگاه كارشناسي ارشد

شركت‌كننده

درصد شركت‌كننده

مجازين

درصد مجازين

دولتي

94797

8/53

36690

9/80

پيام‌نور

9331

3/5

1463

2/3

غيرانتفاعي

4104

3/2

783

7/1

آزاد

67966

6/38

6398

1/14

جمع

176198

0/100

45334

0/100

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious

مطالب مرتبط

اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©