نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه زمین شناسی (ویژه دانشگاه آزاد)

مجموعه زمین شناسی در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 93 دارای گرایش های زیر است:

1- زمین شناسی - زمین شناسی اقتصادی

2- زمین شناسی - پترولوژی

3- زمین شناسی - تکتونیک

4- زمین شناسی - زمین شناسی نفت

5- زمین شناسی - فسیل شناسی و چینه شناسی

6- زمین شناسی - سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی

7- زمین شناسی - زمین شناسی مهندسی

8- زمین شناسی - آب شناسی

9- زمین شناسی زیست محیطی

10- سنجش از دور زمین شناختی

 

نام دروس و ضرایب مجموعه زمین شناسی در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد:

نام درس

ضريب درس در كنكور

زمين‌شناسي اقتصادي

پترولوژي

تكتونيك

زمین شناسی نفت

زبان تخصصي انگلیسی

2

2

2

2

زمين‌شناسي ساختمانی و تكتونيك

صفر

صفر

3

صفر

آب‌هاي زيرزميني

صفر

صفر

2

صفر

زمين‌شناسي مهندسي

صفر

صفر

2

صفر

سنگ‌شناسي و پترولوژي

2

3

صفر

1

زمين‌شناسي اقتصادي و ژئوشيمي

3

2

صفر

صفر

زمين‌شناسي زيست محيطي

2

2

صفر

صفر

رسوب‌شناسي، چينه‌شناسي وفسيل‌شناسي

صفر

صفر

صفر

2

زمين‌شناسي نفت

صفر

صفر

صفر

3

زمين‌شناسي ايران

1

1

2

2

ژئومورفولوژي

صفر

صفر

صفر

صفر

سنگ شناسی و پترولوژی

صفر

صفر

صفر

صفر

 

نام درس

ضريب درس در كنكور

فسيل‌شناسي و چينه‌شناسي

سنگ‌شناسي رسوبي و رسوب‌شناسي

زمين‌شناسي مهندسي

زبان تخصصي انگلیسی

2

2

2

زمين‌شناسي ساختمان و تكتونيك

صفر

صفر

2

آب‌هاي زيرزميني

صفر

صفر

2

زمين‌شناسي مهندسي

صفر

صفر

3

سنگ‌شناسي و پترولوژي

1

2

صفر

زمين‌شناسي اقتصادي و ژئوشيمي

صفر

صفر

صفر

زمين‌شناسي زيست محيطي

صفر

صفر

صفر

رسوب‌شناسي، چينه‌شناسي وفسيل‌شناسي

3

3

صفر

زمين‌شناسي نفت

1

1

صفر

زمين‌شناسي ايران

2

2

1

ژئومورفولوژي

صفر

صفر

صفر

سنگ شناسی و پترولوژی

صفر

صفر

صفر

 

نام درس

ضريب درس در كنكور

آبشناسي

زمين‌شناسي زيست محيطي

سنجش از دور زمين‌شناختي

زبان تخصصي انگلیسی

2

2

2

زمين‌شناسي ساختمان و تكتونيك

2

صفر

2

آب‌هاي زيرزميني

3

صفر

صفر

زمين‌شناسي مهندسي

2

صفر

2

سنگ‌شناسي و پترولوژي

صفر

صفر

صفر

زمين‌شناسي اقتصادي و ژئوشيمي

صفر

2

2

زمين‌شناسي زيست محيطي

صفر

3

صفر

رسوب‌شناسي، چينه‌شناسي وفسيل‌شناسي

صفر

صفر

صفر

زمين‌شناسي نفت

صفر

صفر

صفر

زمين‌شناسي ايران

1

1

صفر

ژئومورفولوژي

صفر

صفر

3

سنگ شناسی و پترولوژی

صفر

2

صفر

 

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
معدل امتياز : 3 ستاره

اسکرول به ابتدای صفحه
© 1393 مؤسسه آموزش عالی آزاد مدرسان شریف