نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه زمین شناسی (کد 3560 ویژه دانشگاه آزاد)

نام دروس و ضرایب مجموعه زمین شناسی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 به شرح زیر است:

 

کد رشته رشته - گرایش ضرایب مواد امتحانی
3560 ـ مجموعه زمین شناسی
1- زبان تخصصی انگلیسی، 2- زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک، 3- آب های زیرزمینی، 4- زمین شناسی مهندسی، 5- سنگ شناسی و پترولوژی، 6- زمین شناسی اقتصادی و ژئوشیمی، 7- زمین شناسی زیست محیطی، 8- رسوب شناسی، چینه شناسی و فسیل شناسی، 9- زمین شناسی نفت، 10- زمین شناسی ایران، 11- ژئومورفولوژی
شماره درس: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
30405
زمین شناسی ـ زمین شناسی اقتصادی
2
0
0
0
2
3
2
0
0
1
0
30407
زمین شناسی ـ پترولوژی
2
0
0
0
3
2
2
0
0
1
0
30408
زمین شناسی ـ تکتونیک
2
3
2
2
0
0
0
0
0
2
0
30414
زمین شناسی ـ زمین شناسی نفت
2
0
0
0
1
0
0
2
3
2
0
30416
زمین شناسی ـ فسیل شناسی و چینه شناسی
2
0
0
0
1
0
0
3
1
2
0
30417
زمین شناسی ـ سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
2
0
0
0
2
0
0
3
1
2
0
30418
زمین شناسی ـ زمین شناسی مهندسی
2
2
2
3
0
0
0
0
0
1
0
30419
زمین شناسی ـ آب شناسی
2
2
3
2
0
0
0
0
0
1
0
30420
زمین شناسی زیست محیطی
2
0
0
0
2
2
3
0
0
1
0
30421
سنجش از دور زمین شناختی
2
2
0
2
0
2
0
0
0
0
3
 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه
© 1394 مؤسسه آموزش عالی آزاد مدرسان شریف