نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی برق (ویژه دانشگاه آزاد)

نام دروس و ضرایب مجموعه مهندسی برق در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 93 به شرح زیر است:

 

رديف

نام درس

ضريب درس در كنكور

الكترونيك

قدرت

مخابرات

1

زبان تخصصي انگليسي

3

3

3

2

رياضيات

4

4

4

3

مدارهاي الكتريكي (1و2)

4

4

4

4

الكترونيك (1و2)

5

صفر

3

5

سيستم‌هاي كنترل خطي

3

3

3

6

الكترومغناطيس

3

3

4

7

تجزيه و تحليل سيستم

3

صفر

4

8

ماشين‌هاي الكتريكي (1و2)

صفر

4

صفر

9

بررسي سيستم‌هاي قدرت

صفر

4

صفر

 

رديف

نام درس

ضريب درس در كنكور

كنترل

قدرت ـ سيستم‌هاي قدرت

قدرت ـ تكنووژي فشار قوي

1

زبان تخصصي انگليسي

3

3

3

2

رياضيات

4

4

4

3

مدارهاي الكتريكي (1و2)

4

4

4

4

الكترونيك (1و2)

3

صفر

صفر

5

سيستم‌هاي كنترل خطي

4

3

3

6

الكترومغناطيس

صفر

3

3

7

تجزيه و تحليل سيستم

4

صفر

صفر

8

ماشين‌هاي الكتريكي (1و2)

3

4

4

9

بررسي سيستم‌هاي قدرت

صفر

4

4

 

رديف

نام درس

ضريب درس در كنكور

قدرت ـ ماشين‌هاي الكتريكي

قدرت ـ الكترونيك قدرت

مخابرات نوری

1

زبان تخصصي انگليسي

3

3

3

2

رياضيات

4

4

4

3

مدارهاي الكتريكي (1و2)

4

4

4

4

الكترونيك (1و2)

صفر

صفر

3

5

سيستم‌هاي كنترل خطي

3

3

3

6

الكترومغناطيس

3

3

4

7

تجزيه و تحليل سيستم

صفر

صفر

4

8

ماشين‌هاي الكتريكي (1و2)

4

4

صفر

9

بررسي سيستم‌هاي قدرت

4

4

صفر

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
معدل امتياز : 4 ستاره

اسکرول به ابتدای صفحه
© 1393 مؤسسه آموزش عالی آزاد مدرسان شریف