نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق (کد 4660 ویژه دانشگاه آزاد)

نام دروس و ضرایب مجموعه مهندسی برق در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 به شرح زیر است:

 

کد رشته رشته - گرایش ضرایب مواد امتحانی
4660 ـ مجموعه مهندسی برق
1- زبان تخصصی انگلیسی، 2- ریاضیات، 3- مدارهای الکتریکی (1و2)، 4- الکترونیک (1و2)، 5- سیستم های کنترل خطی، 6- الکترومغناطیس، 7- تجزیه و تحلیل سیستم، 8- ماشین های الکتریکی (1و2)، 9- بررسی سیستم های قدرت
شماره درس: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40101
مهندسی برق ـ الکترونیک
3
4 4
5
3
3
3
0
0
40123
مهندسی برق ـ قدرت
3
4 4
0
3
3
0
4
4
40145
مهندسی برق ـ مخابرات
3
4 4
3
3
4
4
0
0
40151
مهندسی برق ـ کنترل
3
4 4
3
4
0
4
3
0
40180
مهندسی برق ـ قدرت گرایش سیستم های قدرت
3
4 4
0
3
3
0
4
4
40181
مهندسی برق ـ قدرت گرایش تکنولوژی فشار قوی
3
4 4
0
3
3
0
4
4
40182
مهندسی برق ـ قدرت گرایش ماشین های الکتریکی
3
4 4
0
3
3
0
4
4
40183
مهندسی برق ـ قدرت گرایش الکترونیک قدرت
3
4 4
0
3
3
0
4
4
40196 مهندسی برق ـ مخابرات نوری
3
4 4
3
3
4
4
0
0
 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه
© 1394 مؤسسه آموزش عالی آزاد مدرسان شریف