نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد روانشناسی (ویژه دانشگاه آزاد)

مجموعه روانشناسی در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 93 دارای گرایش های زیر است:

1- کودکان استثنایی (عقب ماندگان ذهنی)

2- روانشناسی بالینی

3- روانشناسی تربیتی

4- روانشناسی شخصیت

5- روانشناسی صنعتی و سازمانی

6- روانشناسی عمومی

7- سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)

8- روانشناسی اسلامی - روانشناسی مثبت گرا

 

نام دروس و ضرایب مجموعه روانشناسی در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد:

نام درس

ضريب درس در كنكور

كودكان استثنايي

روانشناسي باليني

روانشناسي تربيتي

روانشناسي شخصيت

زبان تخصصي انگلیسی

2

2

2

2

تاريخچه روانشناسي

2

2

2

2

آمار و روش تحقيق

2

2

2

2

آسيب‌شناسي رواني

3

3

2

2

روانشناسي عمومي و روانشناسي فيزيولوژيك

3

3

2

3

روانسنجي و آزمون‌هاي روانشناختي

3

2

1

1

روانشناسي رشد و شخصيت

3

3

3

3

روانشناسي تربيتي

1

1

3

1

 

نام درس

ضريب درس در كنكور

روانشناسي ـ صنعتي سازمان

روانشناسي عمومي

سنجش و اندازه‌گيري (روانسنجي)

روانشناسی اسلامی

زبان تخصصي انگلیسی

2

2

2

2

تاريخچه روانشناسي

2

3

2

3

آمار و روش تحقيق

3

2

3

2

آسيب‌شناسي رواني

1

1

3

1

روانشناسي عمومي و روانشناسي فيزيولوژيك

3

3

2

3

روانسنجي و آزمون‌هاي روانشناختي

3

1

3

1

روانشناسي رشد و شخصيت

3

3

3

3

روانشناسي تربيتي

1

1

2

1

 

- زبان تخصصی انگلیسی شامل متون کتابهای روانشناسی عمومی

- تاریخچه روانشناسی شامل: علم‌النفس و روانشناسي جديد

- آسیب شناسی روانی شامل: كودك، بزرگسال، استثنايي

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
معدل امتياز : 3 ستاره

اسکرول به ابتدای صفحه
© 1393 مؤسسه آموزش عالی آزاد مدرسان شریف