نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی (کد 2290 ویژه دانشگاه آزاد)

نام دروس و ضرایب مجموعه روانشناسی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 به شرح زیر است:

 

کد رشته رشته - گرایش ضرایب مواد امتحانی
2290 ـ مجموعه روانشناسی
1- زبان تخصصی انگلیسی (متون کتابهای روانشناسی عمومی)، 2- تاریخچه روانشناسی (علم النفس و روانشناسی جدید)، 3- آمار و روش تحقیق، 4- آسیب شناسی روانی (کودک، بزرگسال، استثنایی)، 5- روانشناسی عمومی و روانشناسی فیزیولوژیک، 6- روانسنجی و آزمونهای روانشناختی، 7- روانشناسی رشد و شخصیت، 8- روانشناسی تربیتی
شماره درس: 1 2 3 4 5 6 7 8
20611
کودکان استثنایی ـ عقب ماندگی ذهنی
2
2
2
3
3
3
3
1
20701
روانشناسی بالینی
2
2
2
3
3
2
3
1
20702
روانشناسی تربیتی
2
2
2
2
2
1
3
3
20703
روانشناسی شخصیت
2
2
2
2
3
1
3
1
20704
روانشناسی ـ صنعتی و سازمانی
2
2
3
1
3
3
3
1
20705
روانشناسی عمومی
2
3
2
1
3
1
3
1
20708
سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)
2
2
3
3
2
3
3
2
20715
روانشناسی اسلامی ـ روانشناسی مثبت گرا
2
3
2
1
3
1
3
1
 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه
© 1394 مؤسسه آموزش عالی آزاد مدرسان شریف