نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی (کد 2250 ویژه دانشگاه آزاد)

نام دروس و ضرایب مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 به شرح زیر است:

 

کد رشته رشته - گرایش ضرایب مواد امتحانی
2250 ـ مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی
1- زبان تخصصی انگلیسی، 2- آمار و سنجش و اندازه گیری، 3- اصول و مبانی تربیت بدنی، 4- فیزیولوژی ورزشی، 5- رشد و تکامل و یادگیری حرکتی، 6- مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی، 7- آناتومی و حرکت شناسی، 8- روانشناسی عمومی و رشد، 9- تاریخ تربیت بدنی و ورزش، 10- مبانی روانی اجتماعی تربیت بدنی و ورزش
شماره درس: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21411
تربیت بدنی و علوم ورزشی ـ بیومکانیک ورزشی
3
2
2
2
2
1
4
1
0
0
21418
تربیت بدنی و علوم ورزشی ـ روانشناسی ورزشی
3
2 2
2
2
1
1
4
0
0
21420
جامعه شناسی ورزشی
2
1 2
0
0
0
0
0
2
2
21421
مدیریت ورزشی ـ مدیریت بازاریابی در ورزش
3
2
2
1
2
4
1
2
0
0
21422
مدیریت ورزشی
3
2
2
1
2
4
1
2
0
0
21423
فیزیولوژی ورزشی
3
2
2
4
2
1
2
1
0
0
21424
رفتار حرکتی
3
2
2
2
4
1
1
2
0
0
21435
فیزیولوژی ورزشی ـ فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
3
2
2
4
2
1
2
1
0
0
21436
فیزیولوژی ورزشی ـ تغذیه ورزش
3
2
2
4
2
1
2
1
0
0
21437
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
3
2
2
2
1
1
4
2
0
0
21440
فیزیولوژی ورزشی ـ فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی
3
2
2
4
2
1
2
1
0
0
21441
مدیریت ورزشی ـ مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
3
2
2
1
2
4
1
2
0
0
21442
مدیریت ورزشی ـ مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی
3
2
2
1
2
4
1
2
0
0
21443
مدیریت ورزشی ـ مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
3
2
2
1
2
4
1
2
0
0
21444
فیزیولوژی ورزشی ـ فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض
3
2
2
4
2
1
2
1
0
0
21445
مدیریت ورزشی ـ مدیریت رسانه های ورزشی
3
2
2
1
2
4
1
2
0
0
21446
مدیریت ورزشی ـ مدیریت رویدادهای ورزشی
3
2
2
1
2
4
1
2
0
0
21453
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ـ حرکات اصلاحی
3
2
2
2
1
1
4
2
0
0
21454
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ـ امدادگر ورزشی
3
2
2
2
1
1
4
2
0
0
21455
فیزیولوژی ورزشی ـ فیزیولوژی ورزشی کاربردی
3
2
2
4
2
1
2
1
0
0
21456
رفتار حرکتی ـ رشد حرکتی
3
2
2
2
4
1
1
2
0
0
21457
رفتار حرکتی ـ یادگیری و کنترل حرکتی
3
2
2
2
4
1
1
2
0
0
 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه
© 1394 مؤسسه آموزش عالی آزاد مدرسان شریف