نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد تربیت بدنی (ویژه دانشگاه آزاد)

مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 93 دارای گرایش های زیر است:

1- تربیت بدنی و علوم ورزشی - بیومکانیک ورزشی

2- تربیت بدنی و علوم ورزشی - روانشناسی ورزشی

3- جامعه شناسی ورزشی

4- مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی در ورزش

5- مدیریت ورزشی

6- فیزیولوژی ورزشی

7- رفتار حرکتی

8- فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

9- فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزش

10- آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

11- فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی

12- مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی

13- مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی

14- مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی

 

نام دروس و ضرایب مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد:

نام درس

ضريب درس در كنكور

بیومکانیک ورزشي

روانشناسي ورزشي

جامعه شناسی ورزشي

مدیریت بازاریابی در ورزش

زبان تخصصي انگلیسی

3

3

2

3

آمار و سنجش و اندازه‌گيري

2

2

1

2

اصول و مباني تربيت بدني

2

2

2

2

فيزيولوژي ورزشي

2

2

صفر

1

رشد و تكامل و يادگيري حركتي

2

2

صفر

2

مديريت و برنامه‌ريزي در تربيت بدني

1

1

صفر

4

آناتومي و حركت‌شناسي

4

1

صفر

1

روانشناسي عمومي و رشد

1

4

صفر

2

تاریخ تربیت بدنی و ورزش

صفر

صفر

2

صفر

مبانی روانی اجتماعی تربیت بدنی و ورزش

صفر

صفر

2

صفر

 

نام درس

ضريب درس در كنكور

مدیریت ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

رفتار حرکتی

فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

زبان تخصصي

3

3

3

3

آمار و سنجش و اندازه‌گيري

2

2

2

2

اصول و مباني تربيت بدني

2

2

2

2

فيزيولوژي ورزشي

1

4

2

4

رشد و تكامل و يادگيري حركتي

2

2

4

2

مديريت و برنامه‌ريزي در تربيت بدني

4

1

1

1

آناتومي و حركت‌شناسي

1

2

1

2

روانشناسي عمومي و رشد

2

1

2

1

تاریخ تربیت بدنی و ورزش

صفر

صفر

صفر

صفر

مبانی روانی اجتماعی تربیت بدنی و ورزش

صفر

صفر

صفر

صفر

 

نام درس

ضريب درس در كنكور

تغذیه ورزش

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی

مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی

زبان تخصصي انگلیسی

3

3

3

3

آمار و سنجش و اندازه‌گيري

2

2

2

2

اصول و مباني تربيت بدني

2

2

2

2

فيزيولوژي ورزشي

4

2

4

1

رشد و تكامل و يادگيري حركتي

2

1

2

2

مديريت و برنامه‌ريزي در تربيت بدني

1

1

1

4

آناتومي و حركت‌شناسي

2

4

2

1

روانشناسي عمومي و رشد

1

2

1

2

تاریخ تربیت بدنی و ورزش

صفر

صفر

صفر

صفر

مبانی روانی اجتماعی تربیت بدنی و ورزش

صفر

صفر

صفر

صفر

 

نام درس

ضريب درس در كنكور

مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی

مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی

زبان تخصصي انگلیسی

3

3

آمار و سنجش و اندازه‌گيري

2

2

اصول و مباني تربيت بدني

2

2

فيزيولوژي ورزشي

1

1

رشد و تكامل و يادگيري حركتي

2

2

مديريت و برنامه‌ريزي در تربيت بدني

4

4

آناتومي و حركت‌شناسي

1

1

روانشناسي عمومي و رشد

2

2

تاریخ تربیت بدنی و ورزش

صفر

صفر

مبانی روانی اجتماعی تربیت بدنی و ورزش

صفر

صفر

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
معدل امتياز : 4 ستاره

اسکرول به ابتدای صفحه
© 1393 مؤسسه آموزش عالی آزاد مدرسان شریف