نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه علوم زمین (کد 1201) (سراسری)

نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه علوم زمین براساس دفترچه آزمون سال 94

 

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی، 2- رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی، 3- آب های زیرزمینی، 4- زمین شناسی ایران، 5- زمین شناسی نفت، 6- ژئوشیمی، 7- سنگ شناسی، 8- دیرینه شناسی، 9- زمین شناسی مهندسی، 10- زمین شناسی ساختمان، 11- چینه شناسی، 12- زمین شناسی اقتصادی، 13- زمین شناسی محیطی.

 

رشته گرایش ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1) پترولوژی
- 2 0 0
1
0
1
3
0
0
1
1
1
0
2) زمین شناسی اقتصادی
- 2 0 0
1
0
1
1
0
0
1
0
3
1
3) زمین ساخت (تکتونیک)
- 2 1 0
1
0
0
1
0
1
3
1
0
0
4) آب شناسی
- 2 1 3
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
5) چینه نگاری و دیرینه شناسی
- 2 1 0
1
1
0
0
2
0
1
2
0
0
6) رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
- 2 3 0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
7) زمین شناسی نفت
- 2 1 0
1
3
0
0
0
0
1
1
0
1
8) زمین شناسی مهندسی
- 2 0 1
1
0
0
1
0
3
1
0
0
1
9) زمین شناسی زیست محیطی
- 2 1 1
0
0
2
0
0
1
0
0
1
2
10) زمین شیمی
- 2 1 0
1
0
2
1
0
0
0
0
2
1
11) سنجش از دور زمین شناختی
- 2 1 0
2
0
0
2
0
1
1
0
0
1
 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه
© 1393 مؤسسه آموزش عالی آزاد مدرسان شریف