نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد علوم زمین (سراسری)

دروس امتحاني آزمون كارشناسي ارشد مجموعه زمین شناسی

دروس مشخص شده براي آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه دولتي به قرار زير مي‌باشد:

1ـ زبان عمومي و تخصصي

2ـ رسوب‌شناسي و پترولوژي سنگ‌هاي رسوبي

3ـ آب‌هاي زيرزميني

4ـ زمين‌شناسي ايران

5ـ زمين‌شناسي نفت

6ـ ژئوشيمي

7ـ سنگ‌شناسي

8ـ ديرينه‌شناسي

9ـ زمين‌شناسي مهندسي

10ـ زمين‌شناسي ساختمان

11ـ چينه‌شناسي

12ـ زمين‌شناسي اقتصادي

13ـ زمين‌شناسي زيست محيطي.


ضرایب و گرایش های دانشگاه سراسری مجموعه زمین شناسی

نام درس

ضريب درس در كنكور

پترولوژي

اقتصادي

تكتونيك

آب‌شناسي

زبان عمومي و تخصصي

2

2

2

2

رسوب‌شناسي و پترولوژي سنگ‌هاي رسوبي

صفر

صفر

1

1

آب‌هاي زيرزميني

صفر

صفر

صفر

3

زمين‌شناسي ايران

1

1

1

1

زمين‌شناسي نفت

صفر

صفر

صفر

صفر

ژئوشيمي

1

1

صفر

صفر

سنگ‌شناسي

3

1

1

صفر

ديرينه‌شناسي

صفر

صفر

صفر

صفر

زمين‌شناسي مهندسي

صفر

صفر

1

1

زمين‌شناسي ساختمان

1

1

3

1

چينه‌شناسي

1

صفر

1

صفر

زمين‌شناسي اقتصادي

1

3

صفر

صفر

زمين‌شناسي زيست‌محيطي

صفر

1

صفر

1

 

نام درس

ضريب درس در كنكور

چينه‌نگاری و دیرینه شناسی

رسوب‌شناسي و سنگ‌های رسوبي

نفت

زبان عمومي و تخصصي

2

2

2

رسوب‌شناسي و پترولوژي سنگ‌هاي رسوبي

1

3

1

آب‌هاي زيرزميني

صفر

صفر

صفر

زمين‌شناسي ايران

1

1

1

زمين‌شناسي نفت

1

1

3

ژئوشيمي

صفر

صفر

صفر

سنگ‌شناسي

صفر

1

صفر

ديرينه‌شناسي

2

صفر

صفر

زمين‌شناسي مهندسي

صفر

صفر

صفر

زمين‌شناسي ساختمان

1

1

1

چينه‌شناسي

2

1

1

زمين‌شناسي اقتصادي

صفر

صفر

صفر

زمين‌شناسي زيست‌محيطي

صفر

صفر

1

 

نام درس

ضريب درس در كنكور

مهندسي

زيست‌محيطي

زمین شيمي

سنجش از دور

زبان عمومي و تخصصي

2

2

2

2

رسوب‌شناسي و پترولوژي سنگ‌هاي رسوبي

صفر

1

1

1

آب‌هاي زيرزميني

1

1

صفر

صفر

زمين‌شناسي ايران

1

صفر

1

2

زمين‌شناسي نفت

صفر

صفر

صفر

صفر

ژئوشيمي

صفر

2

2

صفر

سنگ‌شناسي

1

صفر

1

2

ديرينه‌شناسي

صفر

صفر

صفر

صفر

زمين‌شناسي مهندسي

3

1

صفر

1

زمين‌شناسي ساختمان

1

صفر

صفر

1

چينه‌شناسي

صفر

صفر

صفر

صفر

زمين‌شناسي اقتصادي

صفر

1

2

صفر

زمين‌شناسي زيست‌محيطي

1

2

1

1

 

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
معدل امتياز : 3 ستاره

اسکرول به ابتدای صفحه
© 1393 مؤسسه آموزش عالی آزاد مدرسان شریف